?>

KAPALI PAZARYERİ İŞLETMLERİNİN İHALE İLANI YAYINLANDI

KAPALI PAZARYERİ İŞLETMLERİNİN İHALE İLANI YAYINLANDI

İ L A N

 

GÖLHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

            Mülkiyeti Belediyemize ait ve  Gölhisar Belediyesi Kapalı  Pazaryerinde bulunan ve Belediye Encümenince yerleşim planı onaylanan Sebze, Meyve ve Diğer İhtiyaç Malzemeleri Pazar Sergi Yerlerinin (pazarcı satış yerleri) işletilmesi için belirli süreli sınırlı aynı hak tesisi yöntemi kullanılarak ihale ile  kiralaya verilecektir.

 

            1- İhale; Belediye Encümenince yerleşim planı onaylanan Gölhisar Belediyesi Kapalı Pazaryerinde bulunan  350 adet ve toplam 4.568 m2  Sebze, Meyve ve Diğer İhtiyaç Malzemeleri Pazar Sergi Yerlerinin (pazarcı satış yerleri) işletilmesinin belirli süreli sınırlı aynı hak tesisi yöntemiyle kiraya verilmesi olup ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine  göre açık artırma usulü ile yapılacaktır.

            2- İhale 19.12.2016 Pazartesi günü saat 10.00’da Belediye Toplantı Salonunda yapılacaktır.

            3- Sınırlı aynı hak tesisi sadece İlçemizin halk pazarı günü olan cumartesi günleri için geçerli olup haftanın diğer günleri kullanım hakkı belediyeye aittir.  

            4- Gölhisar Kapalı pazaryerinde bulunan pazarcı satış yerlerinin belirli süreli sınırlı ayni hak yöntemiyle kiralama (İşletilme) süresi 5 (beş) yıldır. Süre sözleşme tarihinden itibaren başlar.

            5- Beş yıllık tahmini belirli süreli sınırlı ayni hak yöntemi kiralama muhammen bedeli 1m2 için KDV dahil 550,00 TL. olup toplam 2.512.400,00 TL.’dır. (İkimilyonbeşyüzonikbindörtyüz ) .Ayrıca diğer yıllarda  kira artışı uygulanmayacaktır. 

a)-Geçici teminat 5 yıllık ihale bedeli üzerinden alınır. Nispeti % 3 (Yüzde 3)’dür.

b)-Kesin Teminat 5 yıllık sınırlı ayni hak ihale bedeli üzerinden alınır. Nispet % 6 (Yüzde altı)’dır.

c)-İstekli, ihale bedelinin tamamını sözleşme başlangıç tarihinden itibaren 30 gün içinde Belediye’ye ödemeyi kabul eder. Paranın tamamı ödenmeden hak lehtarı yeri kullanılamaz.

d)-Geçici ve kesin teminat bedelleri ile ihale bedeli belediyemiz veznesine veya belediyemizin Gölhisar Ziraat Bankası Şubesindeki 33938148-5001nolu hesabına yatırılacaktır.

e)-Teminat mektupları Gölhisar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne süresi içinde verilecektir.

  6-  İhale ile ilgili bilgiler Belediyemiz İhale Komisyonundan öğrenilebilir. İhaleye katılabilmek için doküman satın alınması şart olup doküman satış bedeli 250,00 TL.(ikiyüzelli) ‘dır.

 7-İhaleye Katılacaklarda Aranacak Şartlar:

A-    Gerçek kişi olması halinde:

a-      Kimlik fotokopisi

b-      İkametgah belgesi

c-      Vergi mükellefi  olduğuna dair belge

d-      Noter onaylı imza sirküleri

e-      Belediyeye borcu yoktur belgesi

f-       Doküman satın aldığına dair belge

g-      Geçici teminat makbuzu veya mektubu

h-      Tebligat için yazılı adres beyanı

i-        Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı olmadığına dair belge

j-        Vekaleten ihaleye katılacaklardan noter tasdikli vekaletname

B-     Tüzel Kişi olması halinde:

a-      İhaleye katılabilir yetki belgesi

b-      Ticaret Sicil Gazetesi

c-      Kayıtlı olduğu ilgili odadan 2016 yılı içinde alınmış  sicilde kayıtlı olduğuna dair belge

d-      Noter onaylı imza sirküleri

e-      Belediyeye borcu yoktur belgesi

f-       Doküman satın alındığına dair belge

g-      Geçici teminat makbuzu veya mektubu

h-      Vekaleten ihaleye katılacaklardan noter tasdikli vekaletname

İstekliler, yukarıda istenilen  belgeleri  19.12.2016 pazartesi  günü saat 9.30’a kadar Belediyemiz ihale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde ihaleye katılamazlar.

    8- Belirli süreli sınırlı aynı hak lehtarı istekli Kapalı pazaryeri pazarcı satış yerlerinin işletilmesinde pazaryerleri hakkındaki yönetmeliğinin 11. Maddesinin 2. Bendinde belirtildiği gibi Gölhisar belediyesi  sınırları ve mücavir alanları içinde ikamet eden aynı yönetmeliğin 12. Maddesinde belirtilen yeterlilik kriterlerini taşıyan pazarcı esnafı ve üreticilerine öncelik verecektir.

    9-Belirli süreli sınırlı aynı hak lehtarı istekli kapalı pazaryerinde bulunan, toplam satış yeri sayısının en az yüzde yirmisini üretici satış yeri olarak ayıracaktır. Ayrılan bu yerler, üreticilerden yeteri kadar talep olmaması veya boşalan satış yerlerinin doldurulamaması hâlinde diğer talep sahiplerine de verilebilecektir..

   10- Lehine sınırlı ayni hak tesis edilen istekli kapalı pazaryeri pazarcı satış yerlerinin işletilmesiyle ilgili yeterlilik kriterlerini taşıyan pazarcılarla yapacağı  Kira sözleşmeleri,  mevzuata aykırı hükümler içeremez ve bunların süresi sınırlı ayni hak tesisine esas olan 5 yıllık  süreyi geçemez. Bu sözleşmelerde, Pazaryerleri Hakkındaki Yönetmeliğin 27 nci madde hükümlerine aykırı hareket edilmesi durumunda kira sözleşmesi belediyemizce tek taraflı feshedilecektir. Kira sözleşmeleri,  belediyemizin  onayından sonra geçerli olacaktır..

   11-Lehine sınırlı ayni hak tesis edilen istekli ihtiyaca göre Kapalı  Pazaryeri Sebze, Meyve ve Diğer İhtiyaç Malzemeleri Pazar Sergi Yerlerinin yerleşim planı değişikliğini ancak Belediye Encümeninin onayıyla yapabilir. Kapalı pazaryeri yerleşim planı dışında kesinlikle pazarcı satış yeri tanzim edilmeyecek ve satış yaptırılmayacaktır.

12- Kiralanan yer mevcut hali ve demir başlarıyla birlikte tutanakla verilecek ve kira müddeti bitiminde aynı şekilde geri alınacaktır.

13-Sınırlı ayni hak Belediyemizin yazılı izni olmadan bir başkasına devir edilemez. Aksi halde ihale iptal edilir.

14- İhale ile ilgili bütün vergi, resim, harç ve katkı payları ile belirli süreli sınırlı ayni hak tapu kütüğüne tescil edileceğinden hakkın tapuya tesciline ilişkin bütün giderler istekliye aittir.

15-Kiralanan satış yerlerinin temizliği  kullanıcıya  aittir.

16- İhaleye katılım olmadığı durumda  26.12.2016 Pazartesi günü aynı saatinde tekrar aynı şartlarda ihaleye çıkılacaktır.

17- Lehine sınırlı ayni hak tesis edilen istekli kapalı pazaryeri Sebze, Meyve ve Diğer İhtiyaç Malzemeleri Pazar Sergi Yerlerinin (pazarcı satış yerleri) işletilmesinde Pazaryerleri Hakkındaki Yönetmelik Hükümlerine uymak zorundadır.

          18- Her durumda ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

          19- İhtilafların çözümü için Gölhisar İcra Dairesi ve mahkemeleri yetkilidir.

 

            Keyfiyetten İlan Olunur.

05.12.2016 10:44
yükleniyor..