?>

KAPALI PAZARYERİ İHALE İLANI YAYINLANDI

PAZARYERİ SATIŞ YERLERİNİN PAZARCI ESNAF VE ÜRETİCİLERİMİZE TAHSİSİ İLANI:

KAPALI PAZARYERİ İHALE İLANI YAYINLANDI

GÖLHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 PAZARYERİ  SATIŞ YERLERİNİN PAZARCI ESNAF VE ÜRETİCİLERİMİZE  TAHSİSİ  İLANI:

 Mülkiyeti Belediyemize ait ve Belediye Encümenince  yerleşim planı onaylanan, Gölhisar Belediyesi pazaryerinde bulunan sebze,  meyve ve diğer ihtiyaç malzemeleri  satış yerleri (tezgah-  reyon) 2016/221 sayılı Belediye Encümen kararı  gereği pazarcı esnafı ve üreticilerimize tahsis yöntemiyle verilecektir.

01-Belediye Encümenince onaylanan  Gölhisar Belediyesi  Pazaryeri Yerleşim Planında  360 adet satış yeri olup bunlardan 286 adeti pazarcı satış yeri  diğer 74 adeti ise üretici satış yeri olarak ayrılmıştır.

02-Pazarcı  satış yeri olarak ayrılan pazaryeri satış reyonları  yeterlilik kriterlerini taşıyan  pazarcı esnafı ve  üreticilere   12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğinin 11. maddesinin 1. bendine göre tahsis yoluyla verilecektir.

            03-Gölhisar Belediyesi  pazaryerinden  pazarcı satış yeri tahsis talebinde bulunacak pazarcı esnafında aranan şartlar :

a-Sebze veya meyve ya da belediyece satışına izin verilen diğer ihtiyaç maddelerinin satıcısı olduğunu belirtir talep dilekçesi.

            b-Vergi mükellefi  olduğuna dair belge.

            c-Bağlı olduğu Esnaf ve Sanatkârlar  Odasına Kayıtlı olduğuna dair belge.

            d-Nüfus Cüzdanı sureti veya fotokopisi (T.C. Kimlik No Dahil)

            e-İkametgah belgesi ve iletişim bilgilerini gösterir belge.  

            g-Bir adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.

 

            04-Tahsis talebinde bulunacak üreticilerde aranan  şartlar;

            a-Sebze veya meyve üreticisi olmak.

            b-Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olmak.

            c-Ziraat Odasına Kayıtlı olmak.

            d-Nüfus Cüzdanı sureti veya fotokopisi (T.C. Kimlik No Dahil)

            e-İkametgah belgesi ve iletişim bilgilerini gösterir belge.  

            g-Bir adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.

 

05-Gölhisar Belediyesi  Pazaryerinden  pazarcı satış yeri tahsis talebinde bulunacak pazarcı esnafı ile üreticilerimiz yukarıda istenen belgelerini eksiksiz tamamlayarak başvurularını 23.12.2016 ile  02.01.2017 tarihleri arasında Belediye Zabıta Amirliğine yapacaklardır.

06- Başvuru taleplerinin Belediye Encümenince incelenmesi sonucunda  başvurusu uygun olan pazarcı esnafı ile üreticilerimizin listesi 03.01.2017 ile 11.01.2017 tarihleri arasında belediye ilan tahtasına asılarak ve internet sitesinden yayımlanarak  ilan edilecektir. Başvuru sahipleri bu tarihler arasında yazılı olarak itiraz edebilir ve itirazları belediye encümenince karara bağlanır. Belediye Encümeni başvuru durumuna göre pazaryeri yerleşim planında değişiklik yapabilecektir.

07- Satış yeri tahsis talebinde bulunan pazarcı esnafı ile üreticilerimizin başvurularının değerlendirilmesinde   12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğinin 11. maddesinin 2. bendine göre belediyemiz sınırları ve mücavir alanları içinde ikamet eden, yeterlilik kriterlerini taşıyan pazarcı esnaf ve üreticilere öncelik verilecektir.    

            08-Başvurusu uygun olan  pazarcı esnafı ile üreticilerimiz reyon numarası belirlenmek üzere 12.01.2017 Perşembe günü  saat 09.00’da  belediye toplantı  salonunda komisyonumuz huzurunda yapılacak olan  kura çekilişinde hazır bulunacaklardır.

09- Pazaryeri yerleşim planında belirtilen her esnaf  grupları kendilerine ayrılan  pazarcı satış reyonları kura çekilişine katılabileceklerdir. Başvuru sahipleri kura çekilişine bizzat kendileri katılacaktır. Kura çekilişine katılmayanlar tahsis hakkını kaybedeceklerdir. . Kura çekilişi sonrası reyon numarası belirlenen asıl ve yedek listeler belediye ilan tahtasına asılarak ilan edilecektir.

10- Kura sonucuna göre pazarcı esnafı ve  üreticilerimizle ayrı ayrı tahsis sözleşmesi yapılacaktır.

11- Kura sonucunda  başvuru sahiplerinin herhangi bir nedenle vazgeçmesi durumunda  hakkı iptal edilecek, tekrar satış yeri talebinde bulunamayacaktır. Kura çekilişi sonucu satış yeri hakkı elde eden pazarcı esnafı ve üreticiler kendi grupları içinde karşılıklı anlaşarak yer değişikliği yapabilir ve yapılacak yer değişiklikleri belediye encümenince karara bağlanır. 

12- Pazarcı satış yerlerinin pazarcı esnafı ile üreticilere tahsis süresi 5 (beş) yıldır.

13 - Gölhisar Belediyesi  Pazaryerinden pazarcı satış yeri tahsisi  isteyen pazarcı esnafı ile üreticilerimize bir adet satış yeri verilecektir. Yeterli talep olmaması durumunda ikinci satış yeri talepleri değerlendirilecektir.

14-Tahsis ücreti Pazaryerleri Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre tahsil edilecek ve tahsis ücreti dışında herhangi bir ücret alınmayacaktır. 

15-Tahsis edilen satış yerlerinin kullanım hakkı sadece halk pazarı günü olan cumartesi günleri için olup diğer günlerin kullanım hakkı belediyenin olacaktır.

16- Satış yerlerindeki su ve elektrik ihtiyaçlarını tahsis sahipleri  kendileri karşılayacak ve ilgili aboneliklerini kendi adlarına alacaklardır.

17- Belediyemizin yazılı izni olmadan tahsis edilen reyonlar tahsis sahibince bir başkasına devredilmeyecek, ortak alınmayacak, bir başkasına kullanım  izni verilmeyecek,  belediyenin bilgisi dışında 3 haftadan fazla boş bırakılmayacaktır. Belirtilen durumların tespiti halinde tahsis sözleşmesi belediyemizce tek taraflı fesih edilecektir.  

18-  Pazarcı satış yeri alanının bakım ve temizliği kullanıcıya aittir.

19- Kura sonucunun sözleşmeye bağlanmasından sonra her pazarcı  kapalı pazar yerindeki satış yerine taşınacaktır.

20-Reyon ve pazaryeri alanı içinde kesinlikle araç (oto)  bulundurulmayacaktır.

21- Tahsis edilen  reyon (tezgâh alanı) hiçbir şekilde amacı dışında kullanılmayacaktır.

22-Tahsis sahipleri kendi reyonları ile kapalı pazaryeri alanı içinde Pazar bitiminden sonra hiçbir malzeme bırakmayacaklardır.

            23-Pazar sonunda reyonlardaki çöpler  hak  sahiplerince toplanıp belediyece verilen çöp poşetlerine konularak çöp toplama merkezine bırakılacaktır.

            24- Pazarcılar  pazarın huzur ve sükûnunu bozucu hal ve hareketlerde bulunmayacaktır.

            25-Söz konusu yerde bira dahil her türlü alkollü içkinin içilmesine müsaade edilemez, alkol ve tütün ürünlerinin satışı yapılamaz. Aksine durumların tespiti sözleşmenin feshine neden teşkil eder.

            26-Tahsis sahiplerin  yukarıdaki 18,19,20,21,22,23,24,25 ve 26. maddelerde belirtilen konulara aykırı hareket etmeleri durumunda haklarında Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmelik, Gölhisar Belediyesi Pazaryeri Yönetmeliği,  Zabıta Yönetmeliği ve sözleşme   hükümlerine göre yasal işlem uygulanacaktır.

27-Pazar yerinin işletilmesi, denetlenmesi, belediye ve diğer idarelerin görev, yetki ve sorumlulukları yönünden 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5957 sayılı Sebze  ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun ile 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan  Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik ile Gölhisar Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

            28-İhtilafların çözümü için Gölhisar Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

                                                                                                     İlan Olunur.

23.12.2016 10:00
yükleniyor..