İhale İlanları

GÖLHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait ve Belediye Encümenince onaylanan Gölhisar Belediyesi Kapalı pazaryeri yerleşim planında belirtilen sebze, meyve ve diğer ihtiyaç malzemeleri satış yerleri (tezgah- reyon) 06.09.2016 tarih ve 157 sayılı Belediye Encümen kararı gereği 2886 Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık artırma suretiyle belirli süreli sınırlı aynı hak tesisi ile kiralama işi ihalesi yapılacaktır. İhale ile ilgili bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

 • 1-Belediye Encümenince onaylanan Gölhisar Belediyesi Kapalı Pazaryeri Yerleşim Planında 350 adet satış yeri olup bunlardan 278 adeti pazarcı satış yeri diğer 72 adeti ise üretici satış yeri olarak ayrılmıştır.
  Pazarcı satış yeri olarak ayrılan 278 adet pazaryeri satış reyonları aşağıda belirtilen yeterlilik kriterlerini taşıyan pazarcı esnafına 2886 Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık artırma suretiyle belirli süreli sınırlı aynı hak tesisi ile kiraya verilecektir.
  • 2-Üretici satış yeri olarak ayrılan 72 adet satış reyonu yeterlilik kriterlerini taşıyan üreticilere tahsis edilecektir. Tahsis talebinde bulunacak üreticilerde aranan şartlar;
  • a-Sebze veya meyve üreticisi olmak.
  • b-Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olmak.
  • c-Ziraat Odasına Kayıtlı olmak.
  • d-Nüfus Cüzdanı sureti veya fotokopisi (T.C. Kimlik No Dahil)
  • e-İkametgah belgesi ve iletişim bilgilerini gösterir belge.
  • g-Bir adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.

  Tahsis başvuruları 06.09.2016 - 23.09.2016 tarihleri arasında Belediye Zabıta Amirliğine yapılacaktır. Tahsis başvurusu uygun olanların listesi 26.09.2016 ile 05.10.2016 tarihleri arasında belediye ilan tahtasına asılarak ve internet sitesinden yayımlanarak ilan edilecektir. Başvuru sahipleri bu tarihler arasında yazılı olarak itiraz edebilir ve itirazları belediye encümenince karara bağlanır. 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğinin 11. maddesinin 2. bendine göre belediyemiz sınırları ve mücavir alanları içinde ikamet eden, yeterlilik kriterlerini taşıyan pazarcı esnafına öncelik verilecektir.

  Tahsis başvurusu uygun olanlar reyon numarası belirlenmek üzere 06.10.2016 saat 10.00 Belediye Toplantı salonunda yapılacak kura çekilişinde hazır bulunacaklardır. Hazır bulunmayanlar adına da komisyonca kura çekilişi yapılacaktır. Kura çekilişi sonrası tahsis hakkı elde eden asıl ve yedek listeler belediye ilan tahtasına asılarak ilan edilecektir.

  Kura sonucuna göre başvuru sahiplerine tahsis işlemi yapılacaktır. Tahsis hakkı elde eden esnafın herhangi bir nedenle vazgeçmesi durumunda tahsis hakkı iptal edilecek, tekrar tahsis talebinde bulunamayacaktır. Kura çekilişi sonucu tahsis hakkı elde eden üreticiler karşılıklı anlaşarak yer değişikliği yapabilirler.

  Üreticilerden tahsis ücreti pazaryerleri hakkındaki yönetmelik hükümlerine göre tahsil edilecek olup tahsis ücreti dışında başka bir ücret tahsil edilmeyecektir.

 • 3-Pazarcı satış yeri olarak ayrılan 278 adet pazaryeri satış reyonlarının ihaleleri 27.09.2016 Salı günü saat 10.00’da yapılacaktır. Belediye Encümenince onaylanan Kapalı pazaryeri yerleşim planında belirtilen her esnaf grupları kendilerine ayrılan pazarcı satış reyonları ihalesine katılabileceklerdir. Her bir pazarcı satış yerinin belirli süreli sınırlı aynı hak tesisi ile kiralama ihalesi ayrı ayrı yapılacağından ihalenin 27.09.2016 tarihi mesai saatleri içinde tamamlanmaması durumunda 28.09.2016 tarihinde saat 10.00’da ihalelere devam edilecektir.
 • 4-Gölhisar Belediyesi Kapalı pazaryerinde bulunan pazarcı satış yerlerinin belirli süreli sınırlı ayni hak tesisi ile kiralama ihalesine katılacaklarda aranan şartlar;

  • a-Sebze veya meyve ya da belediyece satışına izin verilen diğer ihtiyaç maddelerinin satıcısı olmak.
  • b-Vergi mükellefi olduğuna dair belge.
  • c-Bağlı olduğu Esnaf ve Sanatkârlar Odasına Kayıtlı olduğuna dair belge.
  • d-Nüfus Cüzdanı sureti veya fotokopisi (T.C. Kimlik No Dahil)
  • e-İkametgah belgesi ve iletişim bilgilerini gösterir belge.
  • g-Bir adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.
  • h-Geçici teminat yatırdığına dair belge.

  Gölhisar Belediyesi Kapalı pazaryerinde bulunan pazarcı satış yerlerinin belirli süreli sınırlı ayni hak tesisi ile kiralama ihalesine katılacak olan pazarcı esnafları ihaleye katılım yeterlilik belgelerini 26.09.2016 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Belediye İhale Komisyona teslim edecektir. Yeterlilik belgelerini süresi içinde teslim etmeyenler ihaleye katılamayacaktır.

 • 5- Pazarcı satış yerlerinin belirli süreli sınırlı aynı hak tesisi ile kiralama süresi 5 (beş) yıldır.
 • 6- Pazaryeri yerleşim planında belirtilen her bir pazarcı satış yerlerinin 5 (beş) yıllık muhammen bedeli m2’si 650,00 TL.dır.(Altıyüzelli).
 • 7- Her bir pazarcı satış yerinin geçici teminatı 600,00 TL. (Altıyüz) olup belediye veznesine yatırılacaktır.
 • 8- İki adet pazarcı satış yeri kiralamak isteyen esnaf iki adet satış yeri geçici teminat yatıracaktır.
 • 9-Bir ihaleye katılıp da üzerinde ihale kalmayan istekli aynı geçici teminatla ikinci ihaleye katılabilecektir.
 • 10-Bir kişi sınırlı aynı hak tesisi ile doğrudan veya dolaylı olarak en fazla iki adet satış yeri kiralayabilecektir.
 • 11-Sınırlı aynı hak tesisi ile kiralama ihale bedeli idari şartnamede belirtildiği gibi ödenecektir. Sınırlı aynı hak tesisi ile kirama süresi beş yıl olup ihale bedeli üzerine kira artışı uygulanmayacaktır.
 • 12-Sınırlı aynı hak tesisi ile kiralama işleminde Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğin 11.maddesinin 2. bendine göre belediye sınırları ile mücavir alanları içinde ikamet edenlere öncelik verilecektir.
 • 13-Sınırlı aynı hak tesisi ile kiralanan satış yerinin kullanım hakkı sadece halk pazarı günü olan cumartesi günleri için olup diğer günlerin kullanım hakkı belediyenin olacaktır.
 • 14- İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve diğer giderler kiracıya aittir.
 • 15-İhaleyi alan istekliler kiralanan yerde su ve elektrik ihtiyaçlarını kendileri karşılayacak ve ilgili aboneliklerin kendi adlarına alacaklardır.
 • 16- Belediyemizin yazılı izni olmadan Sınırlı aynı hak tesisi ile kiralanan pazarcı satış yeri bir başkasına devir veya kiralanamaz. Aksi halde yatırmış olduğu teminat ve kira bedelleri Belediyeye irat kaydedilerek ihale iptal edilir.
 • 17- Sınırlı aynı hak tesisi ile kiralanan pazarcı satış yeri alanın bakım ve temizliği kiracıya aittir.
 • 18-İhale sonucunda ihalelerin sözleşmeye bağlanması sonucunda her pazarcı sınırlı aynı hak tesisi ile kiraladığı kapalı pazar yerindeki satış yerine taşınacaktır. Pazarcılar kesinlikle kapalı Pazar yeri dışında satış yapamayacaklardır.
 • 19-Reyon ve pazaryeri alanı içinde kesinlikle araç (oto) bulundurulmayacaktır.
 • 20-Kiralanan reyon (tezgâh alanı) hiçbir şekilde amacı dışında kullanılmayacaktır.
 • 21-Sınırlı aynı hak tesisi sahipleri kendi reyonları ile kapalı pazaryeri alanı içinde Pazar bitiminden sonra hiçbir malzeme bırakmayacaklardır.
 • 22-Pazar sonunda reyonlardaki çöpler Sınırlı aynı hak tesisi sahiplerince toplanıp belediyece verilen çöp poşetlerine konularak çöp toplama merkezine bırakılacaktır.
 • 23-Sınırlı aynı hak tesisi sahipleri pazarın huzur ve sükûnunu bozucu hal ve hareketlerde bulunmayacaktır.
 • 24-Sınırlı aynı hak tesisi sahipleri ile tahsis sahibi üreticiler yukarıdaki 16,17,18,19,20,21,22 ve 23. maddelerde belirtilen konulara aykırı hareket etmeleri durumunda haklarında Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmelik, Gölhisar Belediyesi Pazaryeri Yönetmeliği, Zabıta Yönetmeliği ve sözleşme hükümlerine göre yasal işlem uygulanacaktır.
 • 25-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 • 26-İhtilafların çözümü için Gölhisar Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

Keyfiyetten İlan Olunur.