İmar İşlemleri

İmar İşlemleri

İMAR İŞLEMLERİ VE İŞLEMLER İÇİN GEREKLİ BELGELER

İMAR PLANI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ


-İmar Planı ile İlgili Parsel Sahiplerinin Değişiklik Talepleri:
1) Dilekçe
2) Tapu
3) Nüfus cüzdanı fotokopisi
4) Plan tadilatının yapıldığı parsele ait imar-inşaat şeklini gösterir imar durumu (son 1 sene içinde alınmış olması gerekiyor)
5) Plan tadilatının etkilediği diğer parsel maliklerinin noter tasdikli muvafakat nameleri
6) Gerekli kurum görüşleri
7) Plan tadilatı gerekçeli rapor
8) Plan tadilatı örneği (Teklif plan)

-İmar Planına Askı Süresinde İtiraz
İmar planının onaylandığı tarihten itibaren ilgili, 30 gün içerisinde itiraz edebilir.
Bu konuda yapılacak işlemler;
1) Tapu ve çap (Tapu Müdürlüğü’nden)
2) Gerekli itiraz raporu ve dilekçe örneği
3) Varsa plan teklifi

-İmar Durumu Tanzimi
Bu konuda yapılacak işlemler;
1) Dilekçe
2) Tapu fotokopisi
3) Röperli kroki

-Yapı Ruhsatı İşlemleri
A-Yeni Yapı Ruhsatı;

1) Başvuru dilekçesi
2) Mal sahibi nüfus cüzdanı fotokopisi
3) Mal sahibi adres ve telefon
4) İnşaat yeri açık adresi
5) Numarataj
6) Tapu senedi
7) İmar durumu
8) Röperli kroki
9) Harç Bedeli
10) Plankote
11) İstikamet rölevesi
12) Mimari proje (4 nüsha)
13) Betonarme proje (4 nüsha)
14) Statik Hesaplar (4 nüsha)
15) Elektrik projesi (4 nüsha)
16) Telefon projesi (4 nüsha)
17) Sıhhi Tesisat Projesi (4 nüsha)
18) Kalorifer Projesi (4 nüsha)
19) Isı Yalıtım Projesi (4 nüsha)
20) Zemin Etüd Raporu
21) Yapı denetim izin belgesi
22) Yapı bilgi formu
23) Yapı denetim hizmet sözleşmesi
24) Yapı denetim taahhütnamesi
25) Yapı denetim hizmet sözleşmesi 1. taksit
26) Denetçi ve Yrd. Kont. Müh. İkametleri
27) Müteahhit-mal sahibi sözleşmesi
28) Müteahhit vergi levhası
29) Müteahhit ticaret sicil tasdiknamesi
30) Müteahhit noter taahhütnamesi
31) Mimarlar odası durum belgesi
32) İnşaat Mühendisleri Odası durum belgesi
33) Elektrik Mühendisleri Odası durum belgesi
34) Makine Mühendisleri Odası durum belgesi

B-Tadilat Ruhsatı
1) Dilekçe
2) Evveliyat dosyası
3) Mimari proje (4 nüsha)
4) Statik hesap (tadilatla yapının statiğini değiştirecekse)
5) Zemin etüdü

C-Temdit Ruhsatı
a-5 yıllık ruhsat süresi dolmayan inşaatlarda;
1) Dilekçe
2) Evveliyat dosyası

b-5 yıllık ruhsat süresi dolan inşaatlarda;
1) Dilekçe
2) Bina işlenmesi
3) Evveliyat dosyası
4) Zemin etüdü
5) Beton basınç deneyleri
6) 98 deprem yönetmeliğine göre statik tahkik

-Yapı Kullanma İzin Belgesi
1) Dilekçe
2) Teknik rapor
3) Kat irtifakı tapusu
4) Ruhsat fotokopisi

-Harita ve İstimlak İşlemleri

İfraz-Tevhid:
1) Dilekçe
2) İmar durumu (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden)
3) Değişiklik tasarımı folyesi
4) Tapu
5) Çap (Tapu Müdürlüğü’nden)

Belediye Hisseli Arsaların Satış İşlemi:
1) Dilekçe
2) Tapu fotokopisi

İskan İşlemleri
1) Dilekçe
2) Tapu fotokopisi

Bina yerinde kontrol edilip projelerine uygunluğu onaylandıktan sonra aşağıdaki kurumlardan ilişik kesilebilmesi için gerekli yazılar hazırlanır.

1) Vergi dairesi
2) Sosyal sigortalar kurumu
3) Belediye Gelir Müdürlüğü Emlak Bürosu
4) Sivil Savunma Müdürlüğü (eğer binada sığınak varsa)