Servis Araçları Yönetmeliği (C Plaka)

T.C.

GÖLHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ

                                                              ( C PLAKA )

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar

AMAÇ:

Madde 1- Bu Yönetmelik Gölhisar Belediyesi sınırları ve Mücavir alanlar içerisinde, belirlenen güzergâhlarda yolcu taşıma izni verilen “C” serisinden servis araçları ve tüm servis araçlarının hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacaklarını, bunların işleticileri ile verilen hizmetten yararlanan kişi ve kuruluşlar arasındaki ilişkileri, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

KAPSAM:

Madde 2- Bu Yönetmelik ;

a)   Resmi ve Özel Kuruluşların kent içi yolcu taşıma istemine ücreti karşılığında cevap veren özel ya da tüzel kişilere ait (C ) plakalı araçları,

b)   Okul öncesi, ilköğrenim ve orta öğrenim öğrencilerini taşımak üzere okul servis aracı olarak kullanılan (C plakalı araçları),

c)    İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından taşımalı eğitim ihalesine göre Belediye sınırları dışına/dışından yapılan okul servis hizmetlerinde kullanılan araçları,

d)  Bu araçlardan faydalanan resmi ve özel kuruluşları,

 

YASAL DAYANAK:

Madde 3- Bu yönetmelik yasal dayanağını,

 

a)   5393 Sayılı Belediye Kanunun 15/f. ve 15/p. Maddesi,

b)   2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,

c)    1608 (151) sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye hakkındaki Kanun,

d)   Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği  , (25/02/2004 tarih ve 25384 Resmi Gazete)

e)  Bakanlar Kurulu’nun Ticari Plakaların Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Kararı,(Son şekli uygulanır.), 24.12.1994 tarih ve 22151 sayılı resmi gazete ile 04.06.1998 tarih 23362sayılı resmi gazetedeki değişiklikler ile 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğindeki hükümlerinde tanımlanan organlarla eşgüdüm ve düzen içinde sürdürülür. (Son şekli uygulanır.)

f) Karayolu Taşıma Yönetmeliği,

h) Bu yönetmelikte herhangi bir kişi ya da kuruluşa getirilen yükümlülük, o kişi ya da kuruluşun herhangi bir mevzuatla tabi olduğu yükümlülüklerinden masuniyet veya muafiyet sağlamaz.

ı) 5326 sayılı kabahatler kanunu,

i) Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği, ( Danıştay 8. Dairesinin 12.02.2010 tarihli ve Esas 2009/10048 sayılı kararı )

 

 

 

 

TANIMLAR:

Madde 4-

Bu yönetmelikte geçen terimlerden,

Belediye :  Gölhisar Belediyesini,

Zabıta Birimi: Tüm Servis Araçları ile ilgili iş ve işlemleri yürüten, Denetimini yapan Gölhisar Belediyesi  Zabıta Birimini,

Araç Sürücüsü: Servis aracını sevk ve idare eden şoförleri,

Araç Sürücüsü Tanıtım Belgesi: Servis aracını kullanan kişinin aracı kullanırken yakasına takması gereken belediyece onaylı tanıtım kartını,

Araç Uygunluk Belgesi: Kapsam kısmında adı geçen araç işleticilerinin, araçları için bu yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen Teknik Komisyondan alacakları Toplu Taşıma aracı uygunluk belgesini,

Araç Uygunluk Belge Komisyonu (Teknik Komisyon): Gölhisar Belediyesi Zabıta Biriminden  Sorumlu Başkan Yardımcısının Komisyon Başkanlığında, Gölhisar Emniyet Müdürlüğü (Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği), Gölhisar Şoförler ve Otomobilciler Odası , Gölhisar Esnaf Odası Başkanlığından birer temsilci ile Belediye Zabıta Memuru, Belediye Makine Mühendisi, yoksa tekniker, ya da teknisyen veya motor ustası ile Araç Uygunluk Belge Komisyonunu,

Hizmetli: Servis araçlarında şoför dışında çalışan yardımcı personeli,

Meslek Odası: Şoförler ve Otomobilciler odasını,

Minibüs: Yapısı itibariyle sürücüsünden başka sekiz ile on dört oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.

Otobüs: Yapısı itibariyle sürücüsünden başka en az 15 (on beş) oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.

Okul: Genel olarak eğitim ve öğretim veren özel veya kamu kuruluşları,

Özel Kuruluş: Her türlü Özel Şirket, Ortaklık, Banka, kooperatif vb. kuruluş,

Servis Aracı: Resmi ya da özel kuruluşlara veya öğrencilere ücret tarifesi karşılığında toplu taşıma hizmeti verme amacı ile kullanılan 13/10/1983 tarihli 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3 üncü maddesinde servis aracı, okul servis araçları ile personel servis araçlarının birlikte değerlendirilmesi ve Belediyenin almış olduğu plaka tahdit kararına göre Gölhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği’nde “C” seri plakalarına kayıtlı tahditli araçları ile diğer tanımlı servis araçlarını,

Resmi Kuruluş: Başbakanlığa ve Bakanlıklara bağlı resmi daireler, Mahkemeler, Yüksek Öğretim Kuruluşları, Askeri Kuruluşlar, Kamu İktisadi teşekkülleri, Belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar, şirketler ve benzeri kuruluşları,

Güzergâh İzin Belgesi: Servis Araçlarının çalışacakları güzergâhı belirten Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimince verilen belgeyi,

Toplu Taşıma İzın Belgesı (Çalışma Ruhsatı) : İşleticilerin ücretini (harcını) yatırarak Belediye Zabıta Biriminden alacakları 1 yıl   ( Her Yılın Aralık sonuna kadar ) geçerliliği olan ve her yıl bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak yenileyecekleri belgeyi,

Taşıma: “C” Plakalı servis araçları ile kamu kurum ve kuruluşların ya da özel şirketlerin öz mal araçları ile öğrencilerin, personelin belirlenen saatte ikametlerinden alınarak, okul veya iş yerine bırakılması ve dönüşte de aynı yerden topluca alınarak ikametlerine bırakılması suretiyle yapılan taşıma etkinliğini,

Personel Servis Aracı: Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu veya özel ve tüzel kişilerin personelini bir akit karşılığı taşıyan şahıs ve şirketlere ait “C” Plakalı araçlar ile tüm servis araçlarını,

Okul Taşıtı: Okul öncesi eğitim, ilköğretim, orta ve yükseköğrenim öğrencileri ile sadece rehber personel, rehber öğretmen, okul personeli taşımalarında kullanılan, servis taşımacılığı yapan araçlarını,

Servis Taahhütnamesi: İşleticinin servis harici herhangi bir iş yapmayacağına dair belgeyi,

 

İKİNCİ BÖLÜM

TOPLU TAŞIMA İZİN BELGELİ SERVİS ARAÇLARI

 

Servis Araçlarına İzin Verilmesi İle İlgili İşlemler:

Madde 5-

 1. a)      Belediye sınırları içinde servis aracı çalıştırma izni Belediye adına, Belediye Zabıta Birimi tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre verilir. Bu yetki, Belediye Meclisinin ve Belediye Encümeninin alacağı kararlarla eşgüdümlü olarak kullanılır.
 2. b)     Gölhisar Belediye sınırları içinde Toplu Taşıma İzin Belgesi düzenlenmesi esnasında bağlı oldukları Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğinin tescil kayıtları göz önünde bulundurulur.
 3. c)      Belediye sınırları içinde çalışacak servis araçlarının  “Servis Aracı Toplu Taşıma İzin Belgesi” ve ayrıca “Güzergâh Kullanımı İzin Belgesi” almaları zorunludur. Bu belgeler olmadan servis aracı çalıştırmak yasaktır.
 4. d)     Mevcut “C” plakalı ve ilçe genelinde servis araçlarının yeterli gelmemesi sonucu, servis hizmetinin aksaması halinde; Belediye tarafından diğer harf gruplarından araçlara Yönetmelik şartlarını taşıması kaydıyla geçici olarak çalışma izni verilebilir.
 5. e)      Çalışacak servis araçlarının personel bildirimi yapılması zorunludur.

 

İlk Defa Toplu Taşıma İzin Belgesi ( Çalışma Ruhsatı ) Alacak Servis Aracı Sahiplerinin Başvuru Şartları:

Madde 6- Belediye sınırları içindeki Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Bürolarından şirket veya şahıs adına tescil edilerek “C” plakası verilmiş minibüs ve otobüsler, Servis Aracı Toplu Taşıma İzin Belgesi almak için Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimine aşağıdaki belgeleri tamamlayarak başvurmak zorundadır.

 1. 1-      Servis aracı sahibi kendi adına birden fazla araç çalıştırabilir.
 2. 2-      Dilekçe: Dilekçede ikametgâh adresi, iletişim bilgileri ve Araç ruhsat bilgileri belirtilir.
 3. 3-      Nüfus Müdürlüğünden vukuatlı nüfus kayıt örneği ve adrese dayalı ikametgâh belgesi, (ikametgâh belgesinde Gölhisar Belediyesi ve mücavir alanları hudutları içinde oturma zorunluluğu vardır) (şirketlerde Burdur Ticaret ve Sanayi Odasından yazı istenir) belirtilen adres belediyece kontrol edilecektir.
 4. 4-      Motorlu araç Trafik Tescil Belgesi (Ruhsat).
 5. 5-      Taşımacılık yaptığına dair Vergi Dairesi Müdürlüğünden mükellefiyet kaydı.
 6. 6-      Aracın Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi. Ayrıca okul servis araçları için, Ferdi Koltuk Sigorta Poliçesi.
 7. 7-      25 Şubat 2015 tarihli 29277 sayılı resmi gazetede Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik gereği;

a-) 28/8/2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin başına “Şoförler için 26 yaşından gün almış olmak,” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Şoförler; E Sınıfı Sürücü Belgesi için 5 yıllık, B Sınıfı Sürücü Belgesi için 7 yıllık sürücü belgesine sahip olmak ve her beş yılda bir şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından almış olmak.” şartı aranır.

 1. 8-      Sosyal güvenlik kaydı.
 2. 9-      Araçları kullanmaya yetecek sınıfta Sürücü Belgesi, SRC Belgesi.
 3. 10-  Başvuru sahiplerinin ilk başvurularında;
 4. a)      Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirlenen yaş şartı (12 yaşından küçük olmalıdır, 12 yaş dâhil) uygulanır. (Danıştay 8. Dairesinin 12.02.2010 tarihli ve Esas No: 2009/10048 Sayılı Kararı uyarınca 12 yaş şartı uygulanmaktadır.)
 5. b)      Resmi kurum servis araçları için fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak kaydı ile (15 yaş dâhil)  yaşından küçük olması zorunludur.
 6. c)      Özel Kuruluşların Servis Araçları için fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak kaydı ile (19 yaş dâhil) yaşından küçük olması zorunludur.
 7. d)     Devir ve yeni kayıt işlemlerinde bağlı bulunulan odadan kayıt belgesi getirilir.
 8. 11-  “C” plakalı araç şirket adına kayıtlı olabilir. Şahıs adına kayıtlı ise 1 kişi üzerine olabileceği gibi hisse oranlarını belirten Noterden düzenlenmiş ortaklık sözleşmesi ile en çok 2 ortaklı da olabilir. Bu tür başvurularda, kişinin veya ortakların tamamının Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması gerekir. Kişi veya ortaklardan herhangi birinin durumu Yönetmeliğe uygun olmadığı takdirde; Belediyece toplu taşıma izni verilmez. Toplu taşıma izni verildikten sonra, Yönetmeliğe aykırı durumu tespit edilen kişi veya ortaklara, durumlarını Yönetmeliğe uygun hale getirmesi için Belediye Encümen Kararı ile en çok 2 aylık süre verilir. Toplu taşıma izni geçici olarak askıya alınır ve servis aracının hattında çalışmasına izin verilmez. Bu süre içinde düzeltme yapılmadan çalışma yaptığı tespit edildiğinde; 1608 Sayılı Kanun gereği para cezası ile tecziyesinin yanında, araç 3 ile 15 gün arasında otoparka bağlanmak suretiyle faaliyetten men edilir. Süre sonunda düzeltme yapılmadığı takdirde; Toplu Taşıma İzin Belgesi Encümen Kararı ile iptal edilir. Bu kişi veya kişilerin başka bir hat ve ortaklık için başvuruları kabul edilmez ve hak verilmez.
 9. 12-  Servis aracı için Toplu Taşıma İzin Belgesi almak isteyen şahıs ve ortakları veya şirketler bu belgeleri Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimine, belirtilen süre sonuna kadar teslim etmek zorundadır. Eksik olarak teslim edilen evraklar işlem görmez ve durum Zabıta Birimince başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.
 10. 13-   Başvurusu kabul edilen araçlar Araç Uygunluk Belgesi ile Encümene gönderilir. Encümen Kararı alındıktan sonra, Belediye Meclisince kabul edilen gelir tarifesindeki ücretin tamamını yatırdığına dair makbuzu ibrazını müteakip Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimince Toplu Taşıma İzin Belgesi (Çalışma Ruhsatı) düzenlenir. Toplu Taşıma İzin Belgelerinde servis aracı sahip veya sahiplerinin adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, ikametgâhı, Sürücü Belgesi cinsi, sosyal güvenlik numarası, ( Tüzel kişilerde şirket isim ve ünvanı yazılır.) taşıtın plaka numarası, modeli,  kaç kişilik olduğu yazılır.

a ) “C” Serisi plaka grubundan ticari olarak çalışan öğrenci ve personel taşıyan servis araç kontenjanı 0401- 0500’e kadar, Plaka tahsislerinde yetki Belediye Encümenindedir.

b ) “C” Serisi plaka kontenjan artırımı için Gölhisar Belediye Meclisinin kararı aranır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Servis Araçlarının Taşımaya Uygunluğu:

Madde 7- Servis aracı olarak çalışmak isteyenler, Belediye’ye başvuru yaptıktan sonra Araç Uygunluk Belgesi almak için Teknik Komisyona  Zabıta Birimince Araç Uygunluk Belgesi düzenlenerek sevk edilir.   Belediye sınırları içinde taşıma yapacak herhangi bir servis aracının uygunluğu Belediye Başkanlığınca uygun görülen Teknik Komisyonca saptanır. Teknik Komisyon tarafından taşıma yapmaya yeterli olduğu belirlenen servis aracına bir yıl geçerli olmak üzere “Servis Aracı Uygunluk Belgesi” verilir.

Gölhisar Belediye Meclisince belirlenen araç uygunluk belgesi bedeli yatırıldıktan sonra Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimince “Servis Aracı Uygunluk Belgesi” verilir.

Başvuru yapan işleticilere araç inceleme işleminin hangi tarihte ve saatte yapılacağı başvuru belgelerinin Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimine tesliminde bildirilir.

Araç Uygunluk Belgesi her araç için ayrı ayrı hazırlanır. 1 yıl geçerlilik süresi olup, devir ve model değişiklikleri nedeniyle Servis Aracı Toplu Taşıma İzin Belgesi yenilemelerinde tekrar yaptırılması zorunludur.  

 

Servis Aracı Uygunluk Belgesi için Başvuru

Madde 8- Araçlarını Servis Aracı olarak çalıştırmak isteyenler Gölhisar Belediyesi Zabıta Biriminden alacakları dilekçe ve aşağıda sayılan belgelerle Zabıta Birimine müracaat ederler.

Vize ve Çalışma Ruhsatı yenileme başvuruları her yılın Ocak ayı içerisinde yapılır. Başvuru yapan işleticilere araç inceleme işleminin hangi tarihte ve saatte yapılacağı başvuru belgelerinin Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimine tesliminde bildirilir.

A - Meslek odasından alınan kayıt belgesi.

B - Servis aracının Emniyet Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğine tescilinden sonra alınan Motorlu Araç Tescil Belgesi ile araç trafik belgesinin fotokopisi.

C- Taşımada kullanılacak taşıta ait Zorunlu Mali sorumluluk Sigorta Poliçe Örneği ile Karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası poliçe fotokopisi.

Servis Araçlarında;

* Trafik Kanununun uygun gördüğü nitelikler; reflektörler, Yangın söndürücü, çekme halatı, takozu, ilkyardım çantası bulunacaktır.

* Araçların kornaları havalı korna olmayacaktır.

* Egzoz ve Araç muayenesi yapılmış olacaktır.

* Araçlarında çıkartma ve yasal olmayan yazı. Belediyece izin verilen ( ilan reklam servisinden harcını yatırması şartı ile ) dışında, İlan ve reklâm bulunmayacaktır. Servis araçlarına yukarıdaki nitelikleri sağlamadan uygunluk Belgesi verilmez. Servis araçları yukarıdaki nitelikleri hizmet verdikleri süre içinde sürekli olarak sağlamak zorundadırlar.

 

Servis Araçlarının Sahip Olması Gerekli Nitelikler: 

Madde 9- Servis aracı olarak çalışacak araçlarda ilk defa Uygunluk Belgesi istenmesi halinde;

Başvuru tarihi itibariyle azami yaş şartı aranır. Okul servis araçlarında Okul Servis Aracı Yönetmeliğinde belirlenen yaş şartı uygulanır. Aracın yaşı Maliye Bakanlığının Motorlu Araçlar Vergisi için kullandığı usul ile belirlenir.

1-)  Tüm Servis araç sahipleri, Engelliler için meri olan mevzuat hükümlerine ve belirtilen şartları yerine getirmek zorundadır.

Servis araçları aşağıdaki niteliklere sahip olacaklar ve Uygunluk Belgeleri için başvuruları bu nitelikler açısından değerlendirilecektir. Ayrıca okul servis araçlarında; bu hususlara ek olarak Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen şartlar aranacaktır.

 1. a)      Kaportası düzgün olacaktır.
 2. b)      Dış görünüşü itibariyle beyaz boyalı ve bakımlı olacaktır.   
 3. c)      Camlarında kırık ya da çatlak bulunmayacaktır.
 4. d)     Dış yüzeylerinde tehlike oluşturacak biçimde aksesuar bulunmayacaktır.
 5. e)      Aracın içi temiz, koltukları düzenli ve yırtıksız olacak, pelüş bulunmayacaktır.
 6. f)       Mevcut lastikleri ile aynı ebatta yedek lastiği bulunacak ancak bu yedek lastik yolcuların oturmasını engellemeyecektir.
 7. g)      İç göstergeleri düzenli çalışır durumda olacaktır.
 8. h)      İç ışıklandırma için yeterli sayıda lamba çalışır durumda olacak, ancak bu lamba renkli olmayacaktır. İçinde ya da dışında hiçbir yerde yolculara zarar verebilecek bir ek ya da imalat yer almayacaktır.
 9. i)        Bütün kapıları düzenli açılır, kapanır durumda olacaktır.
 10. j)        Egzozu ve susturucusu zedelenmemiş olacak, çalışırken gürültü yapmayacaktır.
 11. k)      Park lambaları, stop lambaları ile farları (uzun ve kısa huzmeleri) düzenli çalışır ve ayarlanmış durumda olacaktır.
 12. l)        Farları şeffaf camlı olacaktır.
 13. m)    Yağ karteli, hidrolik deposu, şanzıman ve diferansiyelden kaçak niteliğinde yağ sızması olmayacaktır.
 14. n)      Frenleri tam, gıcırtısız ve dengeli tutabilir durumda olacaktır. (Gerektiğinde fren balataları tekerlek çıkartılarak kontrol edilir.)
 15. o)      Motoru düzenli çalışır durumda olacak ve egzozdan siyah duman çıkmayacaktır.
 16. p)      Lastiklerde dışarıdan gözüken bombe ya da çatlak bulunmayacak ve lastik diş derinliği o ebattaki lastik imalatı için izin verilen diş derinliğinin ¾ ünden az olmayacaktır.

s)   Devir daim ve gergi (eksantrik) kayışları liflenmiş ya da çatlak olmayacaktır.

 1. t)        Soğutma sisteminin hortumları aşırı yumuşamış olmayacaktır.
 2. u)      Rot ayarları yapılmış olacak rot ve rotillerde boşluk bulunmayacaktır.

ü) Trafik Kanununun uygun gördüğü nitelikte reflektörleri, yangın söndürücüsü, çekme halatı, takozu, ilk yardım çantası bulunacaktır.

 1. v)      Araçların kornaları havalı korna olmayacaktır.

y)   Vergi borcu, çevre pulu borcu olmayacaktır.

Ayrıca Belediyemizin çağdaş ve nitelikli toplu taşıma sistemi çalışmaları kapsamında belli bir standart getirilmesi ile ilgili servis araçlarının da sağ ve sol ön kapısına, Aracın Sağ arka bölüme ALO BEYAZ MASA (4114757)  yazısının, Belediyemiz logosunun, servis aracı kod numarasının ve aracın her iki yanında ve ön bölümüne Kırmızı renkli, 72 punto büyüklükte ( 15 cm )  yazması şartıyla “ Gölhisar Belediyesi Denetimli Servis Aracı “ ibaresinin olması zorunludur.

Teknik komisyonca zaman zaman kontroller yapıldığında yukarıda aranan şartlar eksiksiz olacak, eksik görülen hususlar verilen süre içerisinde tamamlanacaktır.( Verilen Süre 30 İş gününü geçemez.)

Servis araçlarına yukarıdaki nitelikleri sağlamadan uygunluk belgesi verilmez. Özel servis araçlarının uygunluk belgesi olmadan taşıma yapmaları yasaktır. Uygunluk belgesi olmayan araçlara çalışma ruhsatı verilmez.

Servis Araçları yukarıdaki nitelikleri hizmet verdikleri süre içinde sürekli olarak sağlamak zorundadır.

 

Servis araçlarının çalışma biçimi:

MADDE 10-

 1. (1)   Resmi ve kamu kurum ve kuruluşlarının personel servis araçları ile ilgili hükümler;

a-) Gölhisar Şehir Merkezinde personel servis taşımacılığı yaptırmak üzere servis aracı kiralama hizmet alımları için yapacakları ihale ilanlarında ve ihale sözleşmelerinde bu yönetmelik hükümlerine göre “C” plakalı araç olması zorunlu olup belediyeden servis aracı çalışma izin belgesi (ruhsat) almış araç olma şartını arayacaklardır.

b-) Taahhüt ettikleri öğrenci taşıma hizmetlerini aksatmamak kaydıyla, personel servis taşıma hizmetlerinde de kullanılabilir. Ancak bu taşıma esnasında okul servis araçlarına ait ışıklı işaretlerin şoförler tarafından kullanılması yasaktır.

c-) Resmi kuruluşlar tarafından alınacak taşıma hizmetleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Taşımacılığı Hizmet Yönetmeliği hükümlerince başvuru servis aracı sahibi tarafından yapılır. Belediye Zabıta Birimi tarafından servis aracı sahibine belgeleri verilir.

ç-) Tüm resmi kurum ve kuruluşlar personel servisleri için kendi resmi araçlarını kullanmadıklarında, kiralama yolu ile taşıma yaptıracakları araçlar için her yıl Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimine müracaat ederek “Servis Aracı İzin Belgesi” almak zorundadırlar.

d-) Resmi kurumlar personel servisleri için kendi resmi araçlarını kullanmadıkları takdirde; araçlar için her yıl Belediyeye müracaat ederek Güzergâh İzin Belgesi almak zorundadır. Emniyet araçları ve Askeri Personel araçlarından güvenlik nedeniyle bu belge aranmaz. Resmi kurumların kendi araçları için ayrıca Güzergâh İzin Belgesi verilmez.

 

( 2 )  Öğrenci Servis Taşımacılığında Kullanılan Araçlarda Aranan Şartlar;

 1. a)      Araçların ön camına hizmet verilen eğitim kurumunun ve hizmeti gören gerçek veya tüzel kişinin adının yazılı olduğu Gölhisar Belediyesi Zabıta Biriminden alınan onaylı hologramlı tabelanın asılması zorunludur.
 2. b)     Okul servis araçlarının arkasında "OKUL TAŞITI" yazısını kapsayan numunesine uygun renk, ebat ve şekilde yansıtıcı bir tabela bulundurulmalıdır.
 3. c)      Okul servis aracının arkasında, öğrencilerin iniş ve binişleri sırasında yakılmak üzere en az 30.cm çapında kırmızı ışık veren bir lamba bulunmalı ve bu lambanın yakılması halinde üzerinde siyah renkte büyük harflerle "DUR" yazısı okunacak şekilde tesis edilmiş olmalı, lambanın yakılıp söndürülmesi tertibatı fren lambaları ile ayrı olmalıdır.
 4. d)     Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda, öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler sabitlenmiş olmalı, iç düzenlemesinde demir aksam açıkta olmamalı, varsa yaralanmaya sebebiyet vermeyecek yumuşak bir madde ile kaplanmalıdır.
 5. e)      Okul servis araçlarında Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen standart, nitelik ve sayıda araç, gereç ve malzemeler her an kullanılabilir durumda bulundurulmalıdır.
 6. f)       Okul servis araçlarının kapıları şoför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde otomatik (Havalı, Hidrolikli  v.b.) olabileceği gibi; araç şoförleri tarafından elle kumanda edilebilecek şekilde (Mekanik) de olabilir. Otomatik olduğu takdirde, kapıların açık veya kapalı olduğu şoföre optik ve/veya akustik sinyallerle intikal edecek şekilde olmalıdır.
 7. g)      Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlar temiz, bakımlı ve güvenli durumda bulundurulmalı ve altı ayda bir bakım ve onarımları yaptırılmakla birlikte; taşıtların cinsine göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinin öngördüğü periyodik muayeneler yaptırılmış olmalıdır.
 8. h)     Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre tayin edilen ve o araca ait tescil belgelerinde gösterilen oturacak yer adedi, aracın içerisine görülebilecek bir yere yazılarak sabit şekilde monte edilecektir.
 9. i)        Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişi ve kuruluşlara ait okul servis aracı olarak teçhiz edilmiş araçlar, taahhüt ettikleri öğrenci taşıma hizmetlerini aksatmamak kaydıyla, diğer servis taşıma hizmetlerinde de kullanılabilir. Ancak, bu taşıma esnasında okul servis araçlarına ait ışıklı işaretlerin şoförler tarafından kullanılması yasaktır.
 10. j)       Okul servis aracı; Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik ile Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği hükümlerine uygun olmalıdır.
 11. k)     Bütün ilköğretim araçlarında her öğrenci için bir emniyet kemeri bulundurulacaktır
 12. l)     Bu yönetmelik hükümleri ile birlikte belediye sınırları içinde yapılan öğrenci taşımacılığında, “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” uygulanır.
 13. m)   Okullara, dershane, etüt, ana okul, kreş ve benzeri eğitim birimlerine ait araçlar ile yapılan taşımacılık öz mal araçlarla yapılan taşımacılık kapsamında değerlendirilir. Eğitim birimleri adına kayıtlı bu araçlar ile kendi personeli, çalışanı ve öğretmeni dışında servis taşımacılığı hizmeti verilemez.
 14. n)     Eğitim birimlerine ait (öz mal) araçlar ile eğitim hizmeti alan öğrenciler dışında servis taşımacılık hizmeti veremezler.

Servis Araçlarından Okul servis araçlarına İç ve Dış kamera ve GPS ID numaraları ile kamera kayıtlarının Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimine istenildiği zaman kamera kayıtlarının bildirilmesi, kamera kayıtlarının en az 30 gün süre ile saklı kalması ve 1 yıl süre ile depolanması zorunludur.

( 3 ) Personel Servis Taşımacılığında Kullanılan Araçlar:

 1. a)      Araçların ön ve arka sağ camına hizmeti gören gerçek veya tüzel kişinin adının yazılı Gölhisar Belediyesi Zabıta Biriminden alınan onaylı hologramlı tabelanın asılması zorunludur.
 2. b)     Araçların ön camına hangi kurumun personel servisi olduğunu ve taşımacılık yapacağı güzergâhın başlangıç ve sonuç noktalarını gösterir yerlere beyaz zemin üzerine mavi renkte yazılı, 20×35 cm ebadında plastik tabela asılacaktır.
 3. c)      Araçların ön ve arka kısımlarında Personel Servisi ibaresi yazılı tabela asılı olacaktır.

ÖRNEK:

ŞİRKET ADI :           X Ltd. Şti.-Personel Servisi

GÜZERGÂH :           Yusufça – Toki – Konak

 

( 4 )  Taşımalı eğitim araçları;

1 ) Bu taşımacılıkta taşıma işine talip olacak gerçek ve tüzel kişiler, taşıma yapacakları araçlar adlarına tescilli olmak zorundadır. Bu taşımacılıkta kiralık araç kullanılamaz.

2 ) Taşımalı eğitim için “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” ve bu yönetmelik hükümleri uygulanır.

3 ) İlçelerden ve Köylerden Merkeze gelen Taşımalı Öğrenci servisi araçlarında Sağ ve Sol Ön kapılarda Belediye logosu ve sağ arka camda “ALO BEYAZ MASA (4114757)” yazısının olması gerekir.

4 ) Gölhisar Belediyesi Zabıta Biriminden alacakları servis aracı uygunluk belgesi ile Güzergâh İzin Belgesi almak zorundadır.

5 ) Ticari amaçla öğrenci, personel, yolcu ve vs. taşıyan tüm araçlar günlük/aylık otogar çıkış makbuzu almak zorunludur. ( C  plaka sahipleri hariç )

Ücretsiz müşteri servis araçları ile ilgili hükümler

MADDE 11-

a) Büyük market ve benzeri alışveriş merkezlerine, çarşılara ve bunun gibi yerleri işleten kişi veya kuruluşların kendi müşterilerini taşımak amacıyla yapılan ücretsiz yolcu taşımacılığı araçlarının kendi öz malı olmaması halinde kiralanacak servis araçlarının “C” Plakalı olması zorunlu olup ruhsat başvuruları bu yönetmeliğin 6-7-8 ‘inci maddeleri kapsamında değerlendirilecektir. Bu işletmelerin yönetmelik konusu işlerde faaliyet gösteren öz mal araçları da aynı madde kapsamındadır.

b) Diyaliz merkezleri, fizik tedavi merkezleri, özel hastaneler, sağlık kuruluşları ve bunun gibi yerleri işleten kişi veya kuruluşların kendi hastalarını taşımak amacıyla yapılan ücretsiz yolcu taşımacılığı araçlarının kendi öz malı olmaması halinde kiralanacak servis araçlarının “C” Plakalı olması zorunlu olup ruhsat başvuruları bu yönetmeliğin 6-7-8 ‘inci maddeleri kapsamında değerlendirilecektir. Bu işletmelerin yönetmelik konusu işlerde faaliyet gösteren öz mal araçları güzergâh izin belgesi almak zorundadır.

c) Güzergâhları, durak yerleri ve zaman tarifeleri Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimi tarafından belirlenir. Servis araçları ruhsatsız ve güzergâh izin belgesi olmadan taşıma yapmaları halinde her tespitinde o yıl ki çalışma ruhsatı harç bedelinin yarısı ile cezalandırılır. Tekerrüründe o yıl ki çalışma ruhsatı harcı bedeli oranında cezalandırılır.

 

Mülkiyetindeki araçlarla okul öncesi kreş ve gündüz bakımevi servis araçları ile ilgili hükümler:

MADDE 12-

(1) Kreş, gündüz bakımevi, çocuk yuvaları ve okul öncesi özel eğitim kurumları, mülkiyetindeki araçlarla servis yapabilmeleri için, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nde aranan şartları sağlayarak Gölhisar  Belediyesi Zabıta Birimine bir dilekçe ekinde, araçlarının adetlerini, tescil ve trafik belgelerini, izleyeceği güzergâhı, faaliyet alanı ve çalışma saatlerini imza sirküleri ile birlikte müracaat ederek gerekli izin belgesi almak zorundadır.

(2) Araçların ruhsatsız ve güzergâh kullanımı izin belgesiz taşıma yapmaları halinde o yıl ki çalışma ruhsatı harç bedelinin yarısı ile cezalandırılır.

(3) Bu araçların yaşları, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nde belirtilen yaşından büyük olmaması ve okul servis araçları hizmet yönetmeliğinde aranan şartlara haiz bulunması ve bu yönetmelikle de aranan bir yıl süreli “ Güzergâh izin Belgesinin” Zabıta Biriminden alınması şartı aranır.

(4) Belediye Meclisince belirlenen Güzergâh Kullanımı İzin Belgesi ücretlerini Belediye veznelerine makbuz karşılığı yatırılır.

 

Teknik Komisyonun Yapacağı Araç İncelemesinde İzlenecek Yöntem:

Madde 13-

Servis araçlarına Uygunluk Belgesi, Teknik Komisyon tarafından yapılacak incelemeden sonra verilir.

Servis Aracı Uygunluk Belgesi alabilmek için aranan şartlar başvuru sahiplerine Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimi tarafından verilen formda belirtilir. Başvuru sahibi aracını belirtilen tarih ve saatte yine bildirilen yerde Teknik Komisyonun yetkililerinin incelemesine hazır bulundurmak zorundadır.

İnceleme sonunda; Araç Uygunluğu İnceleme Raporu 3 kopya olarak düzenlenir, bir kopyası başvuru sahibine verilir. 1 kopyası Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimine verilir. 1 Kopyası Komisyon dosyasında muhafaza edilir.

İnceleme sonunda başvuruya konu araç, Uygunluk Belgesi almaya yeterli bulunmamışsa bu durum inceleme raporunda belirtilir. Yapılan incelemede araçları uygun bulunmayanlar, araçlarının inceleme raporunda belirtilen eksikliklerini 45 gün içinde tamamlayarak ikinci bir inceleme isteminde bulunabilirler. Her iki incelemede de Uygunluk Belgesi almaya yeterli bulunmayan araçlara son defaya mahsus olmak üzere 15 gün ek süre verilir. İkinci süre sonunda da Uygunluk Belgesi almaya yeterli bulunmayan araçlara bir sene süre ile servis aracı olarak çalışmasına izin verilmez. Uygunluk belgesi için yapılacak ikinci inceleme, ilk incelemedeki eksiklikler ile sınırlı değildir. Teknik Komisyonun yapacağı inceleme sonuçları açısından kesin ve nihaidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Taşıma için Başvuru ve Güzergâh İzin Belgesi   

Madde 14- İşleticiler Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimine başvurarak yapacakları toplu taşımalar için hat ve güzergâh kullanımı izin belgesi isteminde bulunurlar. Gölhisar Belediyesi Başkanlığı adına Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimine başvuruları değerlendirilerek hat ve güzergâh Kullanımı İzin Belgesi vermeye yetkilidir.

Madde 15- Servis aracı çalıştırmak üzere işleticilerin Gölhisar Belediyesi Zabıta Biriminden alınacak hat ve Güzergâh Kullanımı İzin belgesi için yapacakları başvuru servis araçları bilgi formu ile yapılır. Başvuru formu doldurulurken Toplu Taşımanın hangi noktadan hangi noktaya yapılmak istendiği belirtilir. Taşıma izni bu formun onaylanması ile olur. Servis Aracı Toplu Taşıma İzin Belgesi ( Çalışma Ruhsatı ) almak için gerekli evrakları tamamlayan işleticiler için ücretler kısmında belirtilen tutarı yatırdığı takdirde Servis Aracı Toplu Taşıma İzin Belgesi( Çalışma Ruhsatı )  düzenlenir.

Toplu Taşıma İzin Belgesi ( Çalışma Ruhsatı ) alan işleticiler, şehir içerisinde belirlenen caddelere giriş yapabilmek için Gölhisar Belediyesi Zabıta Biriminden Güzergâh Kullanımı İzin Belgesi almak zorundadır. Güzergâh Kullanımı İzin Belgelerinin her yıl yenilenmesi zorunludur.

Resmi Kuruluşların Taşıma için Başvurusu

Madde 16- Tüm Resmi Kurumlar ve Kuruluşlar, 25 Şubat 2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurumu ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği hükümleri ve Gölhisar Belediyesi Servis Araçları Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Resmi ve Özel Okulların Taşıma için Başvurusu

Madde 17- Tüm resmi ve özel okullar ile üniversiteler servis taşımacılığı yaptırmak istemeleri halinde, hangi güzergâha kaç koltuk kapasiteli araç ihtiyacı olduğunu bildirmek suretiyle Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimine müracaat ederler. Belediye müracaatlar kapsamında İlgili Meslek Odalarına bu müracaatları yönlendirerek ihtiyaca cevap verecek şekilde araç temin edilmesi talimatını verir. İlgili Meslek Odaları en kısa zamanda araçları belirler ve işletenlerinin yazılı muvafakatini de alarak Belediyeye bildirir. Belirlenen araç sahipleri ilgili okul yetkilileri ile veya öğrenci velileri ile sözleşme imzaladıktan sonra Belediyeye müracaat ederek hat ve güzergâhlarını ruhsatlarına işletirler ve taşımaya başlayabilirler.

Taşımayı üstlenecek gerçek ve tüzel kişiler adlarına tescilli (öz mal) araçların taşıma sınırı (kapasite) kadar yolcu için kiralama sözleşmesi yapabilirler. Taşıma sınırlarından fazla taşıma yaptırılamaz. Taşımacılık hizmetini alan işletici sözleşmenin bir suretini Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimine gönderir. Kiralama sözleşmelerinde Bu Yönetmeliğin öngördüğü Araç Uygunluk Belgesi aranır.

Öğrenci velileri istemeleri halinde çocuklarını Bu Yönetmelik kapsamında niteliklerine uygun herhangi bir okul servis aracı işleteni ile garantörlüğü meslek odasına ait olmak üzere bire bir kiralama sözleşmesi yapmak suretiyle anlaşarak taşıtırlar. Kiralama sözleşmelerinde bu yönetmeliğin öngördüğü Araç Uygunluk belgesi aranır. Bu Yönetmelik de yer almayan konularda, 28 Ağustos 2007 tarih ve 26627 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği hükümleri en son şekli ile uygulanır.

Çalışma Ruhsatı ve Yaptırım

Madde 18- Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimi Servis Aracı işleticilerine çalışacakları güzergâhı da kapsayan Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı verir. Servis Araçları Çalışma, Ruhsatı olmadan çalışamazlar. Servis Araçları Ruhsatsız taşıma yapmaları halinde o yıl ki çalışma ruhsatı harç bedelinin yarısı ile cezalandırılır.

Bu Yönetmelikteki herhangi bir kişi ya da kuruluşa getirilen yükümlülük o kişi ya da kuruluşun herhangi bir mevzuata tabi olduğu yükümlülüklerden masumiyet veya muafiyet sağlamaz.

Servis Araçlarının Çalışma Ruhsatı servis aracı bilgi formuna göre düzenlenir ve şu bilgiler yer alır.

- Aracın Trafik Tescil Plaka Numarası

- Aracın İşleticisi

- Hizmet ettiği kuruluş

- Gideceği noktalar (bölgeler)

- İzleyeceği güzergâh

- Çalışma saatleri;

 

 1. a)      Her yıl Ocak ayı içerisinde şahıslar yönetmelikte belirtilen ilkeler doğrultusunda çalıştıkları ve koşullara uydukları takdirde belediye meclisince o yıl tespit edilen ruhsat harcını peşin olarak yatırdıktan sonra ruhsatlarını 1 (bir) yıl süreyle geçerli olmak üzere vize ettirmek zorundadırlar.
 2. b)      Süresi içerisinde vize işlemini yaptırmayan araçların ruhsatları 2 defa yazılı tebligat yapıldıktan sonra belediye encümeni kararı ile iptal edilir. Bu şekilde ruhsatı iptal edilen araç sahiplerini Şubat ayı içeresinde başvurmaları durumunda o yıl ki ruhsat harcı ayrıca ruhsat harcının % 50’si ceza olarak alınmadıkça ruhsat verilmez.
 3. c)      Encümen kararı tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ruhsat verilir. Süre aşımında çalışma ruhsatı verilmez.
 4. d)     Yıl içinde niteliklerini kaybeden uygunluk belgesi koşullarını kaybeden araçlar hakkında; durumları Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilinceye kadar encümen kararı ile ruhsat geçici olarak iptal edilir.
 5. e)       Ruhsatlı servis araç sahiplerinin ölümü halinde ruhsat 90 (doksan) gün süre ile geçerli olup aynı koşullarda yasal varisler kendi adlarına ruhsat almak şartıyla çalıştırabilirler. Ölümünden dolayı satışı halinde yeni sahibi servis aracı olarak çalıştıracak ise yönetmelik kuralları gereğince yeniden ruhsat alabilir.
 6. f)       Alım satım ve devir halinde yeni sahibi aracını, Emniyet Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğine kendi adına tescil ettirdiği tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde durumu yazılı olarak Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimine bildirmek ve kendi adına araç uygunluk belgesi ile çalışma ruhsatı almak zorundadır. Bu süreyi geçen ilk 15 (on beş) gün içerisinde yapılan müracaatlarda o yıla ait ruhsat harcının % 10’u ikinci 15 (on beş) gün içeresinde yapılan müracaatlarda o yıla ait ruhsat harcının % 20’si 30 (otuz) günü geçen hallerde o yıla ait ruhsat harcının % 30' u yıl içerisinde müracaat etmediği takdirde her yıl için o yıl ki ruhsat harcının % 50’si oranında ayrıca bedel tahsil olunur.

Toplu Taşıma İzin Belgeli Servis Araçlarının Devir ve Ortak Alınması İle İlgili Başvuru Taleplerinde İstenen Evraklar;

Madde 19- Toplu Taşıma İzin Belgesi, Trafik Tescil Belgesinde kayıtlı olan araç sahiplerine verilir.

Belediyeden Toplu Taşıma İzin Belgesi almış araç sahibi veya sahipleri, Belediyeye başvuru yaparak Encümen Kararı alındıktan sonra, aracın Noterden satışını ve Emniyet Müdürlüğünden devrini yapabilirler veya ortak alabilirler. Belediyeye başvurmadan ve Encümen Kararı alınmadan yapılan satışlarda satın alan bu satıştan, ortak almalarda ortak bu hisse devrinden dolayı hak sahibi olamaz. İş bu Yönetmelikteki şartların da yerine getirilmesi zorunludur.

 

 

 

 

 

Devirde, satışta ve ortak almada Encümen Kararı alınması için takip edilecek işlemler sırasıyla;

 

1-Aracı Toplu Taşıma İzin Belgeli Olarak Almak İsteyenler (Devir-Ortaklık):

 1. a)      Dilekçe (Devir ile birlikte model değişikliği yapılacaksa dilekçede belirtilir.)
 2. b)     Ticari Plaka Tahsis Belgesi.
 3. c)      Nüfus Müdürlüğünden ikametgâh belgesi. (Şirketlerde Ticaret ve Sanayi Odasından yazı istenir.)
 4. d)     Araçları kullanmaya yetecek Sürücü Belgesi.
 5. e)      SRC Belgesi fotokopisi. Bu belge kursiyer kartı ve geçici taşıt kullanma belgesi ise onun fotokopisi alınır. Daha sonra asıl olan dosyasına konur.
 6. f)       Ortak almalarda da aynı evraklar tamamlanır .(Tüm ortaklar için.)

2- Aracı Toplu Taşıma İzin Belgeli Olarak Satmak İsteyenler (Devir-Ortaklık):

 1. a)      Dilekçe.
 2. b)     Belediye ye söz konusu plaka adına, tüm borç ve cezaların ödendiğine dair Mali İşler Müdürlüğünden alınma borcu yoktur belgesi.
 3. c)      Araç üzerinde satılamaz kaydı varsa bunun kaldırıldığına dair ilgili kurumdan yazı getirilmesi gerekir.
 4. d)     Motorlu Araç Tescil ve Trafik belgeleri tamamlanarak her iki taraf Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimine başvurularını yaparlar. Gerekli inceleme  Zabıta  Birimince yapıldıktan sonra evraklar karar alınmak üzere Belediye Encümenine gönderilir.

3- Encümen Kararı olumlu ise aracı alan kişi:

 1. a)      Noter satışı.
 2. b)      Trafik Tescil Belgesi (Ruhsat).
 3. c)      Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi.
 4. d)     Plaka yazılı vergi levhası.
 5. e)      Sosyal güvenlik kaydı ile ilgili yazı, kayıt fotokopisi veya ilgili kuruma bizzat ödeme yapılan son ayın makbuzu veya banka dekontu.
 6. f)       Eski Toplu Taşıma İzin Belgesi ve 2 adet fotoğraf.
 7. g)      Bu işlemlerin Encümen Kararının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde tamamlanması şarttır.
 8. h)      Tüm bu evraklar tamamlanıp Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimine teslim edilirken Yönetmeliğin devir ücreti ile hükümleri gereği, devir temlik ücreti tahsil edilir.

 

Veraset Yolu İle Yapılan İntikallerde Yapılacak İşlemler:

Madde 20-

 1. a)   Toplu Taşıma İzin Belgesi bulunan araç sahibinin ölümü halinde, mahkemeden alınacak veraset ilamında yazılı varislerin başvurusu üzerine Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Bürolarından düzenlenmiş Motorlu Araç Tescil Belgesinde belirtilen mirasçılar adına Belediye Toplu Taşıma İzin Belgesi düzenlenir. Araç mirasçılardan birinin üzerine düzenlenebileceği gibi tüm mirasçılar adına da düzenlenebilir. Mirasçıların Yönetmeliğin başvuru şartlarında belirtilen evrakları tamamlamaları gerekir. Mirasçılar için gerekli belgeler istenirken; Yönetmelikte belirtilen ticari olarak ek iş yapmama, Sürücü Belgesi, SRC belgesi şartları aranmaz. Bu durumda mirasçılar araçlarını kullanacak kişinin Sürücü Belgesini ve SRC  Belgelerini Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimine teslim etmek zorundadır. Mirasçılar her şoför değişikliğinde bu belgeleri dosyasına konulması için Zabıta Birimine bildirim yapmak zorundadır.

 

 

 1. b)   Mirasçılar kendi adına Trafik Tescil Belgesi çıkardıktan sonra Toplu Taşıma İzin Belgesinin kendileri adına düzenlenmesini istemeyip, aracı bir başka şâhsa satmak istediklerinde, Yönetmelik koşullarına uygun kalmak ve Belediyeden izin almak suretiyle satış işlemini yaparlar.
 2. c)    Mirasçılar adına Toplu Taşıma İzin Belgesi düzenleneceği takdirde; devir ve temlik ücreti alınmaz. Bir başka şâhsa aracı satmak istedikleri takdirde devir ve temlik ücreti alınır.
 3. d)   Varisler arasında anlaşmazlık halinde; Belediye Hukuk İşlerinin görüşleri doğrultusunda işlem yapılır.
 4. e)    Ana, Baba, çocuklara ve eşine yapılan devirlerde devir ücreti alınmaz. Diğer kan hısımları arasındaki devirlerde, tam devir ücreti alınır.

İcra Yolu İle Yapılan Satışlarda Uygulanacak Kurallar:

Madde 21-

 

 1. a)             Belediyeden Toplu Taşıma İzin Belgesi (Ruhsat) ve Güzergâh İzin Belgeli aracın icra marifetiyle satışı yapılacağında icra dairelerince yapılacak satış ilanlarında “C” plakası hariç araç satışına izin verilir.
 2. b)             Belediyeden Toplu Taşıma İzin Belgeli servis araçlarının icra marifetiyle satışı sonucunda; yeni sahibinin Çalışma Ruhsatı ve Güzergâh Kullanımı İzin Belgesi alabilmesi için, Yönetmelik şartlarına uygun olması ve Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen evrakları tamamlamaları gerekir.
 3. c)             Gölhisar Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde faaliyet gösteren “C” diğer açılacak harf grubundan verilen tahditli plakaların; plaka, hat ve durak yerlerine yapılan rehin tesisi veya haciz işlemlerinin yapılamayacağı, sadece motor ve şasi numaralı araca uygulanması zorunludur.

Belediyeden İzin Almadan Yapılan Devirlerde veya Ortak Almalarda Yapılacak İşlemler;

Madde 22-

Gölhisar Belediyesi Zabıta Biriminin izni olmadan servis aracı alan, satan, devir ve satışının yapıldığının tespiti halinde satış yapan araç sahibine gerekli tutanak düzenlenerek Encümen' e sunulur. Encümen kararı ile o yıl ki Çalışma Ruhsatı Harç Bedelinin 2’şer( ikişer) katı para cezası verilir. Para cezası her yıl yeniden değerlendirme oranına göre artırılır.  

 Devir için istenen belgelerin tamamlanması için yeni araç sahibine 30 gün süre verilir. Bu süre zarfında evraklarını tamamlayan araç sahibine yeni Toplu Taşıma İzin Belgesi ve Güzergâh İzin Belgesi düzenlenir.  Aksi takdirde “C” plakası Belediye Başkanlığının uhdesinde kalır.

Sigorta Sorumluluğu

Madde 23- Okul servis araçları, öğrenci taşıyan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşları, taşıma hizmetinde kullanılan söz konusu araçlarına, Karayolları Trafik Kanunu’nun zorunlu kıldığı mali sorumluluk sigortasını yaptırmak mecburiyetindedir.

a)Sigorta Şirketlerinin Yükümlülüğü: Türkiye’ de kaza sigortası dalında çalışan ve ruhsatı bulunan her sigorta şirketi, okul servis araçlarına zorunlu mali sorumluluk sigortası yapmak zorundadır.

b)Sigortasız Taşıma Yapılamayacağı: Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası bulunmayan servis araçları ile öğrenci taşımacılığı yapılamaz. Bu madde hükmüne aykırı olarak faaliyet gösteren araçlar hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 91. maddesi hükmü uygulanır.

 

 

Taşımacılıktan Çekilme

MADDE 24 –

 Servis aracı çalıştırmaktan çekilmek isteyen şahıslar bir dilekçe ile Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimine müracaat ederler. “C” plakasının üzerinde Rehin, Haciz vb. işlemler varsa kaldırılması gerekmektedir. Bu takdirde ruhsat Belediye Encümeni Kararı ile iptal edilir. Ruhsatı iptal edilen araçların plakaları Zabıta Birimince, Gölhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğine ve ilgili Odaya bildirilir.

Taşımacı/taşımacılar, mevcut araçlarını üzerindeki ticari plakayla birlikte veya sadece plakayı devrederek taşımacılıktan çekilebilirler. Taşımacının kendi isteği ile taşımacılıktan çekilmesi, vefat etmesi, başkasına devretmesi veya durumunun değişmesi hallerinde uygulama aşağıda olduğu gibidir.

a) Taşımacı Gerçek Kişi ise;

1) En az bir ay (30 takvim günü ) önceden Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimine bildirmek sureti ile taşımacılıktan çekilebilir.

2) Taşımacının vefat etmesi halinde taşımacılık sona erer. Çalışma Ruhsatı iptal edilir. Varisler, veraset ilamı ile 3 (üç) ay içerisinde Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimine durumu yazılı bildirimde bulunmak ve gerekli kanuni belgeleri ibraz etmek kaydı ile taşımacılığa devam edebilirler. Bu takdirde tüm işlemlerin ölüm tarihi itibari ile en geç 6 ay (180 takvim günü) içinde ikmal edilmesi zorunludur. Belirlenen süreler dâhilinde müracaat etmeyen ve gereken işlemleri yerine getirmeyen varislerin taşımacılığa devam etme hakları ortadan kalkar.

 b) Taşımacı birden fazla gerçek kişi ise;

Taşımacılardan biri veya daha fazlası kendi isteği/istekleri ile hisselerini kalan ortak/ ortaklara devrederek taşımacılıktan çekilebilir. Bu takdirde, taşımacı sıfatına haiz olup, çıkanların hissesini devir alan diğeri/ diğerleri olayı, vuku tarihinden itibaren en geç bir ay (30 takvim günü) içinde Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde taşımacılığa son verilir.

 

c) Taşımacı Tüzel Kişilik ise;

1) Tüzel kişiliğin nihayete ermesi halinde taşımacılığı da aynı zamanda sona erer.

2) Tüzel kişiliğin nitelik değiştirmesi veya yeni ortak alması veya satış ya da devir yoluyla el değiştirmesi halinde, bu hususların kesinleştiği tarihten itibaren 30 takvim günü içinde Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimine yazılı bildirimde bulunmak ve en geç 90 takvim günü içinde ilgili işlemleri tamamlamak şartıyla taşımacılığa devam edebilirler. Aksi halde taşımacılıktan çekilmiş sayılırlar.

İşletmecilere ve İşletici Firmalara Yapılacak Bildirimler

Madde 25-

 (1) Servis aracı işleticilerine bildirimler işleticilerin yaptıkları ilk başvurularında ruhsat yenileme işlemi sırasında verecekleri ikametgâh ilmühaberinde yer alan adrese yapılır.

(2) İşleticilere bildirimler iadeli taahhütlü posta yoluyla veya bizzat yapılır ve bu yolla yapılan bildirimler işleticiye bildirilmiş kabul edilir.

(3) Adres değişikliği yapanların (15) on beş gün içinde Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimine yeni adreslerini bildirmeleri zorunludur.

Servis Araçlarında Çalışacak Personele İlişkin Koşullar:

Madde 26-Toplu Taşıma İzin belgeli servis aracı sahipleri kendileri haricinde araçlarında şoför çalıştırabilirler. Bunun için;

 1. 1-           Servis Araçlarında çalışacak personelin kılık ve kıyafeti:
 2. a)    Yazlık kıyafet: Araç sürücüsünün yazın pantolonu gri renkli ise gömlek kısa kollu yâda uzun kollu gri veya beyaz renkli olacaktır. Pantolonu lacivert renkli ise gömlek beyaz yâda mavi renkli olacaktır. Havanın durumuna göre gömleğin üzerine kısa kollu süveter giyilebilir.
 3. b)   Kışlık kıyafet: Araç sürücüsünün kışın giyeceği yaz kıyafetinin aynısı olup ilave olarak kaban siyah renkli veya lacivert olmak şartıyla kravatı da örmeyecek şekilde V yaka süveter giyebilir.
 4. c)    Bunların dışında araç sürücüsünün başka bir kıyafet giymesi kesinlikle yasaktır.
 5. d)   Elbiseler temiz, düzgün, ütülü ve sade; ayakkabılar kapalı, temiz ve boyalı giyilir.
 6. e)    Sandalet veya atkılı ayakkabı giyilmez.
 7. f)    15 Eylül ile 15 Mayıs tarihleri arasında Kravat takılır, kravatı örtecek şekilde balıkçı yaka veya benzeri süveterler giyilmez. Kravat lacivert, siyah ve gri olabilir.
 8. g)    İşletici çalıştırdığı personelin her türlü kanuni sorumlulukları, vergi ve sigorta yükümlülüklerinden sorumludur ve yerine getirmek zorundadır.

  2-   Servis araçlarının çalışması esnasında meydana gelen her türlü kaza ve fiilden, bununla ilgili olarak yargıya intikal eden her türlü ceza vb. yükümlülükten ve üçüncü şahıslara karşı doğacak yükümlülüklerden, tazminat ve bu gibi davalardan Gölhisar Belediye Başkanlığı sorumlu tutulamaz. Belediye ve Emniyet Müdürlüğünce trafik para cezaları işleticiye aittir. 

3-   Servis aracının çalışması sırasında aksaklık, eksiklik, kurallara uymama vb. gibi nedenlerden   dolayı Belediye Başkanlığının uygun bulmadığı sürücülerin değiştirilmesini işleticiden talep ettiğinde en geç 7 gün içinde söz konusu personel değiştirilecektir.

 1. 4-      İşletici, personelin işe başlaması ve işten ayrılmasını Belediye Başkanlığına (Zabıta Birimine)  bildirmek zorundadır. Aksine hareket edenler hakkında yasal işlem ve o yıl ki Çalışma Ruhsat Harcı Beledinin % 25 oranında cezai işlem yapılır. Toplu Taşıma İzin Belgeli araçlarda şoför olarak çalışacak kişiler (kendisi çalıştığı takdirde araç sahipleri de dâhil) Gölhisar Belediyesi Zabıta Biriminden onaylı, ilgili odadan Şoför Tanıtım Kartını almak ve araçta çalıştığı sürece yakasında takılı olarak bulundurmak zorundadır.
 2. 5-      Servis araçlarında çalışacak personel sadece bir araçta sürücü olarak çalışabilir.
 3. 6-      Bu maddelerde yer alan koşullar kendi araçlarında sürücü ya da yardımcı olarak çalışan işleticiler içinde geçerlidir.

Sürücülerin eğitim semineri

MADDE 27-

(1) Servis aracı çalışma izin belgeli (ruhsatlı) araçlarda çalışan araç sahibi ve sürücüleri, yılda en az bir kez iki saatten az olmamak kaydıyla belediye ve ilgili oda tarafından, konusunda uzman kişiler nezaretinde düzenlenecek eğitim seminerine katılmak zorundadır. Kursa katılacak ve toplu taşım araçlarında sürücülük yapacak olanların, 05/01/1961 tarihli 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na bağlı olarak Temel Eğitim Diplomasına sahip olmaları şarttır. Araç sürücülerinde, ilkokul diploması ile çalışanlar müktesep hak sahibidirler.

(2) Belediye denetimli ve ilgili oda tarafından yapılacak seminer sonunda, seminere katılan araç sahibi ve sürücülerine “Seminere Katılım Belgesi” verilecektir.

Model Değişikliği Yapmak İsteyenlerin Uyacakları Kurallar:

Madde 28-

a-) Servis aracı sahibi, aracını yeni bir araçla değiştirmek istediğinde yeni araca ait proforma fatura,  trafik ruhsatı veya noter satışını dilekçesine ekleyerek, eski aracının trafikten çekme belgesi fotokopisi veya araç ruhsat fotokopisini dilekçesine ekleyerek Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimine başvurur.  Zabıta Birimi aracı Uygunluk Belgesi almak üzere Teknik Komisyona sevk eder. Uygunluk Belgesi de aldıktan sonra yeni araç için geçerli olacak şekilde Toplu Taşıma İzin Belgesi ( Çalışma Ruhsatı ) düzenlenir. Çalışma Ruhsatı düzenlenen Servis aracı değişikliği yazısı Encümen kararı olmadan Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimince üst yazı ile İlçe Emniyet Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğine bildirilir.( Form 1 )

b-) Toplu Taşıma İzin Belgeli araç sahipleri, araç değişikliklerini Emniyet Müdürlüğü trafik tescil tarihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde Belediyeye bildirimde bulunmak zorundadır. Bu süre sonunda bildirimde bulunmayan servis aracı sahipleri Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimince tanzim edilecek zabıtla tespit edilip konu Encümene bildirilir. Encümen Kararı ile o yıl ki Çalışma Ruhsatı Harç Bedelinin % 25 oranında belirtilen para cezasını Belediye veznesine ödemesi ve diğer toplu taşıma koşullarını taşıması şartıyla Toplu Taşıma İzin Belgeleri yenilenir.

c-) Devir ile birlikte araç değişikliği yapılabilir. Ancak aracı almak isteyen kişi veya kişiler bu taleplerini Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimine evraklarını sunmadan önce başvuru dilekçesinde; aracın sadece ticari plakasını alacağını ve yerine koyacağı aracın markasını, yaşını, motor ve şasi numarası vb. teknik bilgileri yazılı olarak belirtmek zorundadır. Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimince aracın model değişiklik talebi uygun görüldüğü takdirde; yeni araç Teknik Komisyona sevk edilir. Uygunluk Belgesi alan araç için işlemler tamamlanır.

d-) Devir işlemlerinde Encümen kararı aranır. Encümen kararı olmadan kesinlikle devir işlemi yapılamaz.

e-) Aracın Cinsinin değiştirilmesi, koltuk artırımı veya düşürülmesi  (minibüsten otobüse, otobüsten minibüse) işlemleri Belediye Encümeninin kararı olmadan Zabıta Birimince yapılır.

f-) Kamu kurum ve kuruluşlarının personel servis hizmetlerini ticari maksatla yapan araçlarda Gölhisar Belediye Meclisince belirlenen yaş şartı (on beş yaş dâhil ) uygulanır.

g-)  Kendi personelini veya ücretsiz müşteri taşımak üzere,  “C” plakalı özel veya tüzel kişilikler adına tescil edilmiş ticari maksatla taşımacılık yapmayacak araçlarda da Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğinde belirlenen yaş şartı 19 (on dokuz yaş dâhil ) uygulanır.

ğ-) Okul servis araçlarında Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirlenen yaş şartı 12 ( on iki yaş dahil ) uygulanır.

h ) Model değişikliği için mevcutta yeni aracı olmayan kişiye, Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimi tarafından yeni araç alması için 1 ay süre verilir. Kendisine verilen süre zarfında araç almadığı tespit edilen gerçek ya da tüzel kişiye Mazeretini yazılı bildirmesi halinde Encümen kararı ile Ek süre verilebilir. Bu süre 1 ayı geçemez. Bu süre zarfında da araç almayan gerçek ya da tüzel kişinin araç değişikliği talebi ret edilir.

( Form 2 )

Güzergâh İzin Belgesi ile ilgili Hususlar ve Güzergâh Kullanımı İzin Belgesi Genel Şartları;

Madde 29-  

Güzergâh Kullanımı İzin Belgesi Genel Şartları

a)  Servis aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi 1 (bir) yıl süre ile geçerlidir.

b) Sürenin dolmasını takip eden 2 (iki) ay içinde aynı hizmetin devamı için yeni belge müracaatında bulunmayanlara % 50 fazlası farkı ile belge verilir.

c )  Bundan sonraki gecikilen her ay için yasal gecikme faizi gecikme ile birlikte tahsil edilir.

d ) Araç sahibinin ölümü, aracın satışı ya da yenilenmesi halinde güzergâh kullanım izin belgesi yenilenir.      

e )  İşletmeciliği bırakan veya devredenlere daha önce ödedikleri güzergâh kullanım izin belgesi harcı geri ödenmez.

g) Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nin 8 inci maddesinin d ve f fıkralarında belirtilen hükümlere uygun olmayanlara, (Hakkında yüz kızartıcı ve gayri ahlaki suçlar ile kasıtlı adam öldürme veya ağır yaralamalı suçlardan mahkûmiyet kararı verilmiş olanlara) güzergâh izin belgesi verilmez, şoför olarak da çalıştırılamaz, verilmiş ise bu kimselerin belgeleri iptal edilir.

ğ)  Güzergâh Kullanım İzin Belgesi, sözleşme ve isim listesi ile birlikte geçerlidir.

h) Servis araçlarına ait Güzergâh İzin Belgesi işletme hakları devredilemez, bir başkasına kiralanamaz. Güzergâh Kullanımı İzin Belgesinin araçta bulundurulması zorunludur.

 1. 1)      Okul Servis Aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesinin Anlamı ve İstenilen Belgeler;

Toplu Taşıma İzin Belgesi bulunan ( Çalışma Ruhsatı ) ve öğrenci servisi yapan ( C ) plakalı servis araçları ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden ihale ile taşımalı öğrenci servisi araçlarına, Gölhisar Belediyesince belirlenecek güzergâhlarda ve ana arterlere giriş için verilecek izin belgesidir.

 1. 1)      Başvuru Dilekçesi,
 2. 2)      Okul servis aracı sahibi ile Okul Müdürlüğü arasında imzalanmış mühürlenmiş okul servis aracı sözleşmesi,
 3. 3)      Ruhsat Fotokopisi (Aslı ile Birlikte),
 4. 4)      Taahhütname
 5. 5)      İkametgâh belgesi ve / veya şirketlerde Ticaret ve Sanayi Odası kaydı,
 6. 6)      Aracın Zorunlu Mali Sigorta Poliçesi,
 7. 7)      Servis Aracı Uygunluk Belgesi,
 8. 8)      Şoför Evrakları;
 9. a)      Savcılık Kâğıdı (Sabıka kaydı son altı aylık),
 10. b)      Sürücü ceza puan dökümü (son iki aylık),
 11. c)      İkametgâh belgesi,
 12. d)     2 adet Vesikalık Fotoğraf ( 4cm x 6cm son altı aylık )

 e)  Eğitim Sertifikası,

 1. 9)      Rehber Personelin başvuru formunda beyanı ve kimlik fotokopisi,
 2. 10)  İlgili Oda Faaliyet Belgesi/Belgeleri(İlk defa güzergâh izin belgesi alacak servis araçlarının bir defaya mahsus olmak üzere),
 3. 2)      Personel Servis Aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesinin Anlamı ve İstenilen Belgeler;

Toplu Taşıma İzin Belgesi bulunan ( Çalışma Ruhsatı ) ve sadece personel servisi yapan ( C ) plakalı servis araçlarına, Gölhisar Belediyesince belirlenecek güzergâhlarda ve ana arterlere giriş için verilecek izin belgesidir.

 1. 1)      Başvuru Dilekçesi,
 2. 2)      Personel servis aracı sahibi ile Kamu Kurum ve Özel Kuruluş arasında imzalanmış servis aracı sözleşmesi,
 3. 3)      Taahhütname
 4. 4)      Ruhsat Fotokopisi (Aslı ile Birlikte),
 5. 5)      İkametgâh belgesi ve / veya şirketlerde Ticaret ve Sanayi Odası kaydı,
 6. 6)      Aracın Zorunlu Mali Sigorta Poliçesi,
 7. 7)      Servis Aracı Uygunluk Belgesi,
 8. 8)      Şoför Evrakları;
 9. a)      Savcılık Kâğıdı (Sabıka kaydı son altı aylık),
 10. b)      Sürücü ceza puan dökümü (son iki aylık),
 11. c)      İkametgâh belgesi,
 12. d)     2 adet Vesikalık Fotoğraf ( 4cm x 6cm son altı aylık )
 13. e)      Eğitim Sertifikası,
 14. 9)      İlgili Oda Faaliyet Belgesi/Belgeleri (İlk defa güzergâh izin belgesi alacak servis araçlarının bir defaya mahsus olmak üzere),

 

 

 

 

 

 

 1. 3)      Market, Alışveriş, Ticaret Merkezleri Ücretsiz Servis Aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi İstenilen Belgeler;

            Kendi personelini ve Müşterisini taşımak üzere, ( C ) plakası hariç D3 ve D2 Yetki Belgesine sahip özel veya tüzel kişilikler adına diğer harf gruplarına tescil edilmiş ticari maksatla taşımacılık yapmayacak araçlara, Gölhisar Belediye Encümenin 03.04.2017  tarih ve 2017/47 sayılı kararı ile kabul edilen güzergâhların dışına çıkmamak kaydıyla verilecek izin belgesidir.

Başvuru Dilekçesi,

 1. 1)      Ruhsat Fotokopisi (Aslı ile Birlikte),
 2. 2)      Taahhütname
 3. 3)      İkametgâh belgesi ve / veya şirketlerde Ticaret ve Sanayi Odası kaydı,
 4. 4)      Aracın Zorunlu Mali Sigorta Poliçesi,
 5. 5)      Servis Aracı Uygunluk Belgesi,
 6. 6)      Şoför Evrakları;
 7. a)    Savcılık Kâğıdı (Sabıka kaydı son altı aylık),
 8. b)   Sürücü ceza puan dökümü (son iki aylık),
 9. c)    İkametgâh belgesi,
 10. d)   2 adet Vesikalık Fotoğraf ( 4cm x 6cm son altı aylık )
 11. 7)      İlgili Oda Faaliyet Belgesi/Belgeleri(İlk defa güzergâh izin belgesi alacak servis araçlarının bir defaya mahsus olmak üzere),
 12. 4)        Diyaliz ve Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezleri ve Derneklerin Taşımacılığı Ücretsiz Servis Araçları;

Hastasını ve dernek üyelerini, taşımak üzere, ( C ) plakası hariç D3 ve D2 Yetki Belgesine sahip özel veya tüzel kişilikler adına diğer harf gruplarına tescil edilmiş ticari maksatla taşımacılık yapmayacak araçlara, Gölhisar Belediye Encümenin 03.04.2017 tarih ve 2017/47                 sayılı kararı ile kabul edilen güzergâhların dışına çıkmamak kaydıyla verilecek izin belgesidir.

 1. a)      Hiçbir zaman yolcudan ücret alamazlar.
 2. b)      Ücretsiz taşımacılık yapacak Minibüslerin/Otobüslerin (Maksimum 27 koltuk kapasiteli otobüsler) kullanılmasına izin verilebilir.
 3. c)      Diyaliz ve/veya Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi onaylı sağlık tedavisi görenlerin isim listesinin araçta bulundurulması zorunludur.
 4. d)     Ücretsiz Servis Taşımacılığı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi almak için Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimine yapılacak, müracaatta durak yerleri listesi önceden bildirilmelidir. Bildirim dışı yerlerde yolcu bindirip-indirme yapılmayacaktır. Zabıta Biriminin uygun görmediği noktalarda duraklama veya yolcu bindirme-indirme yapılamaz.
 5. e)      Ücretsiz Servis Taşımacılığı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi amacı dışında kullanılamaz, başkasına satılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve başkasına kullandırılamaz.
 6. f)       Ücretsiz Servis Taşımacılığı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi, Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimi tarafından belirlenen güzergâh ve taşımacılık kapsamı için geçerlidir, ihlal edilmesi durumunda geçersiz ve yok hükmünde olup belge iptal edilir.
 7. g)      Araçların her iki yanında ve önünde Derneğin ve Diyaliz ve Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezinin adının yazması zorunludur.

 

 

 

 

 

 

 

 1. 5)      Otogar Ücretsiz Servis Aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi İstenilen Belgeler;

            Kendi personelini ve Müşterisini taşımak üzere, ( C ) plakası hariç D3 Yetki Belgesine sahip özel veya tüzel kişilikler adına diğer harf gruplarına tescil edilmiş ticari maksatla taşımacılık yapmayacak araçlara, Gölhisar Belediye Encümenin 03.04.2017 tarih ve 2017/47 sayılı kararı ile kabul edilen güzergâhların dışına çıkmamak kaydıyla verilecek izin belgesidir.

 1. 1)        Başvuru Dilekçesi,
 2. 2)       Güzergâh Krokisi,
 3. 3)       Servis Aracı Uygunluk Belgesi
 4. 4)       Taahhütname
 5. 5)       Ruhsat Fotokopisi (Aslı ile birlikte, Minibüs veya midibüs 27 koltuğu geçemez),
 6. 6)       Sözleşmeler (araç kiralık ise),
 7. 7)       D-1 veya D3 Yetki Belgesi,
 8. 8)       Şirket veya Turizm Firması Faaliyet Belgesi,
 9. 9)       Şoför Evrakları;
 10. a)    Sürücü ceza puan dökümü,
 11. b)   Savcılık Kâğıdı (Sabıka kaydı son altı aylık),
 12. c)    İkametgâh belgesi,
 13. d)   2 adet Vesikalık Fotoğraf ( 4cm x 6cm son altı aylık )

e) Eğitim sertifikası,

 1. 10)  İlgili Oda Faaliyet Belgesi/Belgeleri (İlk defa güzergâh izin belgesi alacak servis araçlarının bir defaya mahsus olmak üzere),
 2. 6)   Kamu Kurum Ve Kuruluşları Servis Aracı İzin Belgesi İstenilen Belgeler;
 3. 1)        Başvuru Formu,
 4. 2)       Ruhsat Fotokopisi (Aslı ile birlikte),
 5. 3)       Taahhütname
 6. 4)       Aracın Zorunlu Mali Sigorta poliçesi,
 7. 5)       Servis Aracı Uygunluk Belgesi
 8. 6)       Sözleşmeler (Kamu ile yapılan sözleşme – araç kiralıksa yapılan sözleşme)
 9. 7)      Şirket veya Turizm Firması Faaliyet Belgesi,
 10. 8)      Şoför Evrakları;
 11. a)      Savcılık Kâğıdı (son altı aylık)
 12. b)   Sürücü ceza puan dökümü,
 13. c)     İkametgâh Belgesi
 14. d)   2 adet Vesikalık Fotoğraf ( 4cm x 6cm son altı aylık )
 15. 9)      Eğitim sertifikası,
 16. 10)  Servis aracı periyodik bakım onarım formu onaylı,
 17. 11)  İlgili Oda Faaliyet Belgesi/Belgeleri (İlk defa güzergâh izin belgesi alacak servis araçlarının bir defaya mahsus olmak üzere),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 7)      Taşımalı Öğrenci / Yolcu Servis Aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesinin Anlamı ve İstenilen Belgeler;

            Köylerden, ilçelerden Gölhisar Merkeze hangi maksatla olursa olsun giriş yapan B1,D2,D3,D4 yetki belgeli araçların tümünün alması gereken, Gölhisar Belediye Encümenin            03.04.2017 tarih ve 2017/47 sayılı kararı ile kabul edilen güzergâhların dışına çıkmamak kaydıyla Gölhisar Merkeze giriş için verilecek izin belgesi.

 1. 1)      Başvuru Dilekçesi,
 2. 2)      Öğrenci servis aracı sahibi ile Okul / Kamu Kurum Kuruluşları / Milli Eğitim Müdürlüğü ile arasında imzalanmış servis aracı sözleşmesi,
 3. 3)      Taahhütname
 4. 4)      Ruhsat Fotokopisi (Aslı ile Birlikte),
 5. 5)      İkametgâh belgesi ve / veya şirketlerde Ticaret ve Sanayi Odası kaydı,
 6. 6)      Aracın Zorunlu Mali Sigorta Poliçesi,
 7. 7)       Servis Aracı Uygunluk Belgesi,
 8. 8)      Şoför Evrakları;
 9. a)    Savcılık Kâğıdı (Sabıka kaydı son altı aylık),
 10. b)   Sürücü ceza puan dökümü (son iki aylık),
 11. c)    İkametgâh belgesi,
 12. d)   2 adet Vesikalık Fotoğraf ( 4cm x 6cm son altı aylık )
 13. 9)      Eğitim Sertifikası,
 14. 10)  İlgili Oda Faaliyet Belgesi/Belgeleri (İlk defa güzergâh izin belgesi alacak servis araçlarının bir defaya mahsus olmak üzere),

Yolcu kapasitesi

MADDE 30- Umum servis araçlarında taşınacak yolcu sayısı, motorlu araç tescil belgesinde belirtilen sayıdan fazla olamaz. İstiap haddinden fazla yolcu taşıma yapmaları halinde o yıl ki çalışma ruhsatı harç bedelinin yarısı oranında cezalandırılır.

Toplanma Merkezi

Madde 31 -

 1. a)      İşleticiler Belediyenin izniyle toplanma merkezini kendileri kurabilir.
 2. b)      Toplanma yerinde küçük çapta bakım ikmal istasyonu işleticilerce kurulabilir. Bakım-ikmal bölümünün (yağ değiştirme, yıkama, temizleme, lastik değiştirme vs.) Belediyenin göstereceği yerde (toplanma merkezinde) kurulması, işletilmesi, personelinin temini, güvenliğinin sağlanması, araçların sabah sefere çıkabilmeleri için geceden hazırlanması toplu taşıma araç işleticilerine aittir. Sabah sefere başlayacak sürücülerin toplanma merkezine ulaşımının sağlanması işleticilerin sorumluluğundadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ücretler, Uygulama İle İlgili Genel Esaslar ve Yasaklar, Cezalar, Denetim

Ücretler

Madde 32-

a) İlk Defa Toplu Taşıma İzin Belgeli Servis Aracı Alacak Olan Kişi veya Kişilerin Ödeyeceği Ücretler:

            İlk defa Toplu Taşıma İzin Belgeli servis aracı alacak hak sahiplerinden Belediye Meclisince kabul edilen gelir tarifesindeki miktar bir defada alınır. Tutarın ödendiğine ilişkin belgeyi ibrazı ve Toplu Taşıma İzin Belgesi alabilmesi için gerekli evrakları Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimine teslim ettiği takdirde izin verilir.

 1. c)      Çalışma Ruhsatı ve Güzergâh Kullanımı İzin Belgeli Servis Aracı Sahiplerinin Ödeyeceği Ücretler:

1 - Belediyeden Toplu Taşıma İzin Belgeli servis aracı sahipleri her yıl Belediye Meclisince kabul edilen yıllık Çalışma Ruhsatı Harç Bedeli ücretini Ocak ve Temmuz ayları sonuna kadar 2 eşit taksitte ödemek zorundadır. Bu tutarı ortaklar hisseleri oranında öderler.

            a-) Toplu Taşıma İzin Belgeli servis taşımacılığı yapan işleticiler, kendi istekleri ya da kendi hatalarından dolayı araçlarının çalışmadığı, çalıştırılmadığı günler için toplu taşıma izin ücretini ödemekten kaçınamaz ya da geri ödenmesini talep edemez. Kendi hatalarından kaynaklanmayan işgünü kaybı için genel hükümler uygulanır.

            b-) Yıllık toplu taşıma izin sürelerinin bitiminden sonra yenilenmeleri esnasında toplu taşıma hizmeti yapan belge sahibi tüm araçlar için Teknik Komisyondan uygunluk belgesi alınması zorunludur.

            c-) Trafiğe uygun olduğu anlaşılan araçlara izin verilir. Trafiğe uygun olmadığı anlaşılan araçların hattında çalışmasına izin verilmez.

2- Belediyeden Toplu Taşıma İzin Belgeli ( Çalışma Ruhsatı ) servis aracı sahipleri, her yapılan ortak alma, devir ve satıştan dolayı Belediye Meclisince o yıl belirlenen devir ve temlik ücretini peşin ödemek zorundadır. Devir ve temlik ücretinin tamamı ödeninceye kadar aracın başka birine devrine izin verilmez.

3-Servis aracı sahipleri, Güzergâh Kullanımı İzin Belgesi ve Araç Uygunluk Belgesi bedeli için her yıl Belediye Meclisince kabul edilen ücreti yılda bir kez olmak üzere Ocak ayı sonuna kadar ödemek zorundadır. Araç model değişikliğinde Güzergâh İzin Belgeleri ücretsiz yenilenir.  

4- Turizm sektöründe çalışmak isteyen C plakalı servis araçlarından, Turizmde çalışma bedeli olarak o yıl ki çalışma ruhsatının %50 oranında ücret tahsil edilir. Ödeme yapılmadan C plakası askıya alınamaz.

5- Çalışma Ruhsatı ve Güzergâh izin belgesi ücretleri araçların koltuk sayılarına göre Gölhisar Belediye Meclisince belirlenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenci Servis Taşımacılığı Ücret Tarifesi Uygulama Esasları;

MADDE 33 –

 1. a)      Belirlenen ücretler gidiş-dönüşleri kapsar.
 2. b)      Alınan ücret karşılığı fatura verilmesi zorunludur.
 3. c)      Yarıyıl tatili ücreti konusunda alınan Esnaf Odasının kararı uygulanır.
 4. d)     Esnaf Odaları Birliği tarafından hazırlanan ücret tarifeleri geçerlidir. Belirlenen ücret tarifesi yeni ücret tarifesi belirlenene kadar geçerlidir.
 5. e)       Belirlenen ücretler devlet okulları ile özel okulların tümünü kapsar.

Belediye Alacaklarının Tahsili İle İlgili Yapılacak İşlemler:

Madde 34-

            Taksitlerini vadesi geldiğinde ödemeyen araç sahipleri, Gölhisar Belediyesi Mali İşler Müdürlüğünce ödeme emri düzenleyerek tahsil edilir. Bu süre içerisinde ödeme yapanlardan 6183 Sayılı Kanun hükümlerine göre tahsilat yapılır. Ödeme yapmayan araçlar Trafik Zabıtasınca otoparkta bağlanır. Cezalı tahsilat yapılıncaya kadar araç otoparkta kalır. Çekici ve otopark ücretleri araç sahibi tarafından ödenir.

Gölhisar Belediyesi Denetimi altında bulunan Tüm Servis Araçların Dosyalarının Düzenlenmesi;

Madde 35-

İş bu Yönetmelik gereği çalışmalarına izin verilecek toplu taşıma araçları hakkında tahakkuk ve tahsilat İşlemlerinin takibi için Mali İşler Müdürlüğünde ve Zabıta Biriminde ayrı ayrı dosya açılır. Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareketlerin takip ve tespiti ile tembih name hükümlerinin takibi Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimince yürütülür.

Servis Araçların Turizm Sektöründe Çalışma Biçimi;

Madde 36-

1-) Turizmde çalışmak isteyen Servis aracı sahibi C plakasını 180 güne kadar Belediye Encümen kararı ile normal plakaya çevirir.

2-) Normal plakaya çevrilen C plakası 180 günlüğüne askıya alınır.

3-) Servis aracı sahibi Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimine normal plaka ve ruhsat bilgilerini en geç tescil tarihinden itibaren 7 iş günü içinde bildirmek zorundadır.

4-) Turizm sektöründe çalışmak isteyen C plaka sahibi, Otel, Tur ve Turizm Firması veya Seyahat Acenteleri ile yapılan sözleşmelerin bir suretini Zabıta Birimine vermesi zorunludur.

 5-) Turizm Sektöründe çalışmak için normal plakaya çevrilen, servis aracı ile Gölhisar İlçe Mücavir alanları içeresinde yetki belgeli araçlar gibi çalışma yapmak ya da 180 günlüğüne ihaleye girmek yasaktır. Tespiti halinde o yılki çalışma ruhsatı harç bedelinin 2 katı idari para cezası verilir. Tekerrüründe ise C plakası kullanım hakkı Encümen kararı ile süresiz iptal edilir.

6-) Turizm sektörüne çalışmaya giden servis aracı 180 gün sonra aynı motor ve şasi numaralı araç ile geri dönüş yapacak ise Encümen kararı olmadan C plakasını takabilir.

7-) 180 günlüğüne turizmde çalışmak için izin verilen sürenin haricinde kesinlikle ne sebeple olursa olsun servis araç sahibine Ek süre verilmez.180 gün sonra C plakasını takmak zorundadır.

8-) Encümen kararı ile verilen süre Turizm sektörü haricinde Ticari çalışmak için kullanılamaz.

9-) Yukarıda açıklanan maddeler …………………………… tarihinden itibaren geçerlidir.

 

 

 

 

 

 

 

Ceza Vermeye Yetkili Organlar:

Madde 37-

Servis taşımacılığı yapan araçlar ile şoförleri bu yönetmelik hükümlerine göre, aşağıdaki kurum görevlilerince denetlenebilir.

1) Emniyet Görevlileri,

2) Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri ve Özel kanunlarla Denetim Yetkisi Bulunanlar,

3) Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlüğü görevlileri (Karayolları Taş. Kanununa giren konularda)

4) Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimi tarafından belirlenen Müdürlük denetim görevlileri.

 5) Ayrıca Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimi adına denetim görevi verilen elemanlar (Bu görevliler, ) Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimi tarafından verilecek Denetçi Belgesi ile denetim yaparlar)

6) Belediye Zabıta Ekiplerince ve Diğer Denetim Görevlilerinin yaptığı, denetimlerde tespit edilen eksikler rapor haline getirilir ve düzenlenen tespit raporunun bir sureti yönerge gereğince gerekli yaptırımların uygulanması için Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimine gönderilir.

 7) İdari para cezaları Kabahatler Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği, Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde uygulanır.

8) Toplu taşıma aracı sahipleri ve sürücülerinin Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak işlemiş oldukları her kusurda, 1608 Sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimince düzenlenen zabıt varakaları Belediye Encümenine gönderilir.

9) Mali İşler Müdürlüğünce Encümen Kararının tebliğinden itibaren yasal süre zarfında ödemenin yapılması zorunludur. Ödeme yapılmadığı takdirde; Mali İşler Müdürlüğünce ödeme emri düzenlenir. Bu süre içerisinde ödeme yapanlardan 6183 Sayılı Kanun hükümlerine göre tahsilat yapılır.    Verilen 7 takvim günü süre sonunda ödeme yapılmayan araçlar Trafik Zabıtasınca otoparkta bağlanır. Cezalı tahsilat yapılıncaya kadar araç otoparkta kalır. Çekici ve otopark ücretleri araç sahibi tarafından ödenir.

10) Ödemenin zamanında yapılmamasından dolayı otoparka bağlanan araçların Toplu Taşıma İzin Belgeleri Encümen Kararı ile iptal edilir.

11) Bu yönetmelikte ceza cetvelinde geçen ve karşılığı bulunan cezaları, yönetmelik hükümlerine ve Belediye Emir ve yasaklarına uymayan tüm servis araç sahiplerine cezai işlem uygulamaya Trafik Zabıtası ve Gölhisar Belediyesi Zabıta Biriminde görevli zabıta memuru / zabıta komiseri ve zabıta amiri  rütbesinde bulunan kişiler yetkilidir.

İtiraz:

MADDE 38 – Servis Aracı işleticisi bu yönetmelik hükümlerine göre verilmiş yaptırımlar hakkında, bildirim tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde İtiraz Gölhisar Mahkemelerine ve Isparta Bölge İdare Mahkemesine yapılır.

Tebligat Adresi:

 MADDE 39- Servis Aracı işleticisi kendilerine yapılacak tebligata esas olarak tebligat adresini, kendisi ile istihdam ettikleri personelin ikametgâh adreslerini ve değişiklik olduğunda yazılı olarak beyan etmek zorundadır. Bildirim olan adrese tebligat yapılmış sayılır.

 

 

 

 

 

 

 

Yaptırımı Gerektiren Fiiller ( Yasaklar ) :

MADDE 40 –

Aşağıdaki fiillerin vukuu halinde yaptırım hükümleri uygulanır.

1) Gölhisar Belediyesi Zabıta Biriminden Güzergâh Kullanım İzin Belgesi almadan çalışmak,

2) Araçların ön ve arkasında bilgi levhası bulundurmamak,

3) İstiap haddinden fazla yolcu taşınması ve ayakta yolcu almak,

4)Araçların arka camın sağ alt köşelerinde ALO BEYAZ MASA (4114757) yazısını bulundurmamak (Gölhisar Belediyesi Zabıta Biriminden Temin Edilecektir),

5) Belediyece konulan yön ve işaret levhalarına uymamak,

6) Öngörülen yazı ve levhalar, Belediye onayı ile izin verilen reklâm bilgileri dışında servis araçlarının içinde ve dışında başka yazı ve aksesuar bulundurmak,

7) Trafik akışını engelleyici şekilde toplu taşıma araçlarını sevk ve idare etmek, emniyet şeridi ve özel tahsisli yolları kullanmak,

8) Taşıma hizmeti sırasında taşıtlarda yüksek sesli müzik sistemleri kullanmak,

9)  Servis aracı içinde Yüksek sesle yolcuların rahatsızlığına yol açacak radyo-teyp çalınması, şoför dâhil sigara içilmesi yasaktır ve 4207 sayılı kanun gereği Araç içerisinde “Sigara İçilmez” ibareli levha asılması zorunludur.

10) Güzergâh Kullanım İzin Belgeli araç sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Belediye Meclisi ve İlçe Trafik Komisyonun aldığı kararlara uymamak,

11) Araçların iç temizliğinin yapılmamış olması, döşemelerinin yırtık ve kirli olması,

12) Bu yönetmelikte geçen tüm iş ve işlemlere uygun hareket etmemek.

13) Servis aracı şoförlerinin yolcularını kaza, arıza vs. mücbir sebepler haricinde yollarda aktarma yapmaları yasaktır. Son duraklarına kadar yolcularını götürmek zorundadır.

14) Servis hizmeti veren araçların servis güzergâhı dışında taşımacılık yapması yasaktır.

15) Toplu taşıma izin ücreti ve Devir Temlik ücretlerini zamanında ödenmesi zorunludur.

16) Toplu Taşıma İzin Belgeli araçların sahibi gerçek ve tüzel kişiler Belediye Meclisi ve Belediye Encümenin aldığı kararlara uymak zorundadırlar.

17) Karayolları Trafik Kanunu gereği araçlarda bulundurulması zorunlu olan avadanlık dışında araç ve gereç bulundurulması yasaktır.

18) Belediye Encümen kararı olmadan Servis araçları satılamaz, devredilemez, ortak alınamaz.

19) Model değişikliği yapan Toplu Taşıma belgeli araç sahipleri aracın Trafik Tescilinin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde Belediyeye bildirim yapmak zorundadır.

20) Görevli denetim elemanlarının talimatlarına uyulmaması, hakaret ve kötü muamelede bulunulması.

21) Belediye Encümen Kararı olmadan servis araçları satılamaz, devredilemez, ortak alınamaz.

 1. 22)    Servis aracı sahipleri, araçlarını Belediyenin izni olmadan faaliyetten alıkoyamazlar.

23) Gölhisar Belediyesi Zabıta Biriminden Güzergâh Kullanım İzin Belgesi ve çalışma ruhsatı almadan çalışan araçlar hakkında, Görevli Belediye Zabıtası, araç sahibine ve araç sürücüsüne yazılı ihbarnameye rağmen 7 ( yedi ) iş günü içerisinde Güzergâh İzin Belgesi ve Çalışma Ruhsatı için Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimine müracaat etmediği takdirde, Görevli Belediye Zabıtası 1608 (151) sayılı Umuru Belediyeye müteallik Ahkâmı Cezaiye hakkındaki kanun hükümleri uygulanır ve araç 30 güne kadar trafikten men cezası verilerek araç belediyenin otoparkına çekilir.

 

Şikâyetlerin değerlendirilmesi :

 41- Bu yönetmelikteki diğer hükümlere uygun davranmadıkları anlaşılanlarla ilgili şikâyetler Gölhisar Belediye Zabıta Birimince değerlendirilir.

 

 

CEZALAR VE CEZA YAPTIRIM CETVELİ

Madde 42-Çalışma ruhsatı verilen araç sahipleri bu yönetmelik hükümlerine aynen uyacaklarını kabul ederler. Trafik kurallarına ve bu yönetmelik hükümlerine aykırılık halinde doğacak her türlü sorumluluğu kabul etmiş sayılırlar. Bu yönetmelik hükümlerine uymayan işleticilere ve araç personeline, araç bağlama, para cezası ve ruhsat iptali cezaları uygulanır. Cezalar Denetim görevlilerince düzenlenen Zabıt Varakasına dayanılarak Belediye Encümenince karara bağlanır. Cezayı gerektiren durumlar ve ceza sınırları bu maddenin devamında ve diğer maddelerde belirlenmiştir.

Ceza cetveli EK-A da yer almaktadır.

Uygulanacak Yaptırımlar;

MADDE 43–

 1. a)      Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında düzenlenecek zabıt tutanak ve raporlar doğrultusunda Servis Taşımacılığı Yaptırım Cetvelinde belirtilen hükümler uygulanır.
 2. b)      Tahakkuk eden yaptırımlar 30 gün içinde ödenmediği takdirde tahsil edilir. Önceki yıla ait ödemelerini yapmayan servis araçlarına Güzergâh kullanım izin belgesi verilmez.
 3. c)       İzinsiz taşımacılıkta kullanıldığı tespit edilen araçlar taşıma hizmetinden men edilir. Güzergâh Kullanım İzin Belgesi alınmadığı sürece çalışmaları yasaktır.
 4. d)      Trafik Ekipleri, Jandarma Trafik, Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlüğü görevlileri, (Karayolları Taş. Kanununa giren konularda) Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimi zabıta denetim ekiplerince yapılan denetimlerde Güzergâh Kullanım İzin belgesi olmadan çalıştıkları tespit edilen araçlar hakkında, gerekli cezai işlem uygulanır. Düzenlenecek izin belgesi için o yılın güzergâh kullanım harcının %50 fazlası alınır.
 5. e)      Yaptırımlar araç (Taşımacı ve/ya alt taşımacı adına) plakalarına kesilir.
 6. f)       Servis Taşımacılığı Yaptırım Cetvelinde yer alan müeyyideler o yıl için geçerlidir. Her yıl yeniden değerlendirilir.
 7. g)      Servis Taşımacılığı Yaptırım Cetveli, taşımacılık esnasında yönetmelikte belirlenen kurallara uymayanlara uygulanacak yaptırımı gösteren cetveldir.
 8. h)      Bu yönetmelikte belirtilen ve aynı zamanda da yukarıda maddeler halinde yazılan talimatlara uymayan araçlara ve/veya araç sahiplerine; 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki Kanun, Yetki belgesiz taşıma faaliyetinde bulunanlar, Karayolu Taşıma Kanunun 26/a maddesine göre cezalandırılır. Servis taşıma faaliyetinde bulunanlar, servis taşımacılığı ile ilgili şartları yerine getirmediği tespit edilenlere 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 75.Maddesi ve 5326 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereği idari para cezası uygulanır. Belirlenen ceza miktarları her yıl Ocak ayında ilgili Bakanlıkça belirlenen oranda artırılır.

Diğer Hükümlerin

Madde 44-

Ulaşım planlaması kapsamında Belediye ve mücavir alanlarına çevre il, ilçe, belde ve köylerden servis işi için gelen araçlar belediyeden güzergâh izin belgesi ve uygunluk belgesi almak zorundadırlar.

Yürürlük

Madde 45-    

5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b ve 18/m Maddelerinde verilen yetkiye dayanarak hazırlanan iş bu yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip, 3011 sayılı Resmi Gazete de yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanunun 2. Maddesi gereğince mahalli gazeteler veya diğer yayın organlarınca ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

 

Geçici Maddeler

Madde46-

Geçici Madde 1- Halen çalışmakta olan (C) plakalı servis araçları, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ………………….. tarihine kadar araçlarını, yönetmeliğe uygun hale getirmek zorunludur. İlçelerden ve diğer İllerden Gölhisar Şehir Merkezine gelen servis araçları yönetmelik hükümlerine uymak ve güzergâh izin belgesini ……………………….. tarihine kadar almak zorundadır.

Geçici Madde 2- Bu yönetmelikte geçen tüm ücretler …………………. tarihinden itibaren geçerlidir.

Madde47-

Bu Yönetmelik Gölhisar Belediye Başkanlığı tarafından yürütülür.