Toplu Taşımacılık Yönetmeliği

T.C.

GÖLHİSAR BELEDİYESİ

 

TOPLU TAŞIMACILIK ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

AMAÇ

Madde 1 : Bu Yönetmelik 5393 Sayılı yasanın 3. maddesi ile 15. maddesinin (f), (p) bentleri gereğince Gölhisar Belediyesine verilmiş olan görevin, toplu taşım yetkisinin ve imtiyazının yerine getirilmesinde, yönetim, yürütüm ve denetim organizasyonu altında bütünleştirmek, yolcu taşıma kalitesini yükseltmek Belediyece işletilen otobüslerin, özel otobüsler ile koordinasyonunu sağlamak ve vatandaşların çağdaş toplu taşıma hizmetinden yararlanabilmesi amacına yönelik ilke ve usulleri düzenler.

Gölhisar Belediyesi yasa ile kendisine verilen kent içi toplu taşıma imtiyazını kendisi Belediye Zabıta Birimince modern yeni araçlar alarak yapabileceği gibi özel otobüs veya ortak kuruluşlarına, Gölhisar Belediye Meclisi tarafından belirlenecek tarife karşılığında yaptırabilir, işlettirebilir. Belediye sınırları içinde belirlenen güzergâhlarda toplu taşım aracı çalışma ruhsatı verilen (M) plakalı özel halk otobüslerinin hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacaklarını, bunların idare ve işletmecileri ile verilen hizmetten yararlananlar arasındaki ilişkileri, yönetim, denetim ve yürütmeyle ilgili diğer iş ve işlemleri amaçlamaktadır. 

KAPSAM

Madde 2 : Bu yönetmelik; Belediye tarafından toplu taşıma güzergahları belirlenen, belediye ve mücavir alan sınırları içinde çalışan, Toplu Taşıma İzin Belgesine ( Çalışma Ruhsatı )  sahip özel otobüsler ile belediye otobüslerini kapsar.

YASAL DAYANAK

Madde 3 : Bu yönetmelik yasal dayanağını,

5393 sayılı Belediye Kanunu,

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Karayolları Trafik Yönetmeliği ile 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği,

Gölhisar Belediyesi İlan, Reklam ve Tabela Yönetmeliği

Gölhisar Belediye Meclis Kararlarından alır.

1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki Kanunu,

5326 sayılı Kabahatler Kanunu,

6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu,

TANIMLAR

Madde 4                             : Bu yönetmelikte yer alan tanımlar;

Belediye                             : Gölhisar Belediyesini,

Belediye Meclisi              : Gölhisar Belediye Meclisi’ni,

Belediye Encümeni        : Gölhisar Belediye Encümenini,

Zabıta Birim i      : Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimini,

Özel Halk Otobüsü          : Gerçek ve tüzel kişilerce işletilen otobüsü,

Belediye Otobüsleri       : Belediye Zabıta Birimince çalıştırılan otobüsleri,

Trafik                          : Gölhisar İlçe Trafik Komisyonunu,

İşletici                          :  Bu Yönetmelik uyarınca çalıştırılan Özel Halk Otobüslerinin gerçek veya tüzel       

 

Kent                            : Gölhisar Belediyesi ve Mücavir alan sınırları içinde kalan bölgeyi, 

                                       kişiliğe haiz işleticiyi,                  

Gerçek Kişilik            : Özel otobüs işleticiliğini kendi nam ve hesabına yürüten kimseleri,

Tüzel Kişilik               : İşleticiler tarafından kurulan her türlü Ticari Şirketler ile Kooperatifler ve bunların

                               dayanışma amacıyla oluşturdukları Mesleki Kuruluşları,

Araç                             : Bu yönetmelik uyarınca çalıştırılan Belediye otobüsü veya işleticinin özel otobüsü,

Şoför                            : İşletici tarafından aracı sürmekle görevlendirilen araç sürücüsünü,

Denetim Görevlisi      : Belediye Zabıta Birimine bağlı Denetim görevlilerini,

Hat                               : Şehir içi toplu taşıma araçlarının çalışacağı güzergâhı,

Güzergâh                     : Aracın çalıştığı hatta gidiş ve dönüşte izleyeceği yolu,

Hat Rotasyonu            : Belediye ve özel otobüslerin hatlarda değişmeli olarak çalışma biçimini,

Araç Uygunluk Komisyonu : Gölhisar Belediyesi Zabıta Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısının Komisyon Başkanlığında, Gölhisar Emniyet Müdürlüğü (Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği), Gölhisar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığından birer temsilci ile Belediye Zabıta Memuru, Belediye Makine Mühendisi, yoksa tekniker, ya da teknisyen veya motor ustasında oluşan Komisyonu,

Araç Uygunluk Belgesi : “Araç Uygunluk Komisyonu” tarafından verilen toplu taşıma aracı uygunluk     belgesini,

Sözleşme : Gölhisar Belediye Başkanı veya yetkili kıldığı personel ile işletici arasında, bu yönetmelik hükümleri ile Teknik Şartnameler, İdari Şartnameler ve çıkarılacak talimatlara uygun biçimde, çalışma şartlarına ve toplu taşıma ile ilgili genel şartlara uyacağını belirten belge,

Toplu Taşıma İzin Belgesi : Gölhisar Belediyesinin 5393 sayılı yasa maddelerine dayanarak sahip olduğu toplu taşıma hakkını bedel karşılığı işlettirdiğini belirten ve taşımacıların bu yönetmelik hükümlerine göre Belediye Zabıta Biriminden alacakları toplu taşıma izin belgesini,

Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi: Bu belge aracı kullanacak şoföre, eğitim karşılığı verilen belgedir. Bu belgeye sahip olmayan şoförün Belediyemiz hatlarında toplu taşıma aracı kullanması yasaktır.

Durak : Aracın güzergâh boyunca indirme bindirme amacıyla duraklama yapacağı noktaları,

Elektronik Ücret Toplama

Sistemi (EÜTS) : Gölhisar Belediyesi belediye ve mücavir alan sınırları içinde çeşitli güzergahlarda farklı tür ve boyutta araçların hizmet verdiği toplu ulaşım sisteminde, Toplu Taşıma Araçları ile yapılan ve gün içinde sürekli değişkenlik gösteren yolculuk talebi verilerinin toplanması ve analizi ile bu araçların ekonomik, verimli ve entegre bir biçimde işletilmesi, yolculuk bedelinin Seyahat kartları ve bilet kullanılarak ödenmesini sağlayan sistemi,

Seyahat Kartları : Üzerine biniş değeri yüklenilebilen, yolcuların toplu taşım araçlarını kullanmalarında ve/veya aktarma yapmalarında yolculuk bedelinin tahsilinde kullanılan, kullanıldıkça üzerine yüklenmiş biniş değeri azalan, gerektiğinde üzerine kimlik bilgilerinin yazıldığı fotoğrafla kişiselleştirilebilen, bir son kullanma tarihi olan ve içinde bu kartla yapılan yolculuklarla ilgili istatistiksel bilgiler saklanan, sistemde bilet yerine kullanılan “temassız elektronik kartları”,

Yolcu Aktarma : Yolcuların seyahatleri esnasında aynı biletle bir toplu taşıma aracından, diğerine binerek yolculuğunu tamamlamasını ifade eder.

Kontenjan: Her hatta çalışan araç sayısı.

Mücbir Sebep: Savaş durumu, seferberlik hali, olağan üstü hal uygulaması, deprem, sel baskını gibi doğal afetler,

Ruhsatname Bedeli Ücreti: Belediyeden Toplu Taşıma İzin Belgeli Özel Halk Otobüsü sahipleri her yıl Belediye Meclisince kabul Ruhsatname ücretini bedelidir.

Fiyat Tarife Ücreti: Belediyeden Toplu Taşıma İzin Belgeli Özel Halk Otobüsü sahipleri Belediye Meclisince kabul edilen yıllık Yolcu Fiyat Tarifesi bedelidir.

 Bu yönetmelikte yer alan ve açıklanmayan deyimler için ilgili kanun ve yönetmeliklerde kullanılan tanımlar geçerlidir

 İKİNCİ BÖLÜM

                               Belgeler, Ücretler, Tutulacak Kayıtlar ve Kart Okuma Cihazı

 

ÇALIŞMAYA İLİŞKİN BELGELER

Madde 5 :

Toplu Taşıma İzin Belgesi ( Çalışma Ruhsatı ) : Gölhisar Belediye Zabıta Birimi tarafından özel otobüsler için Toplu taşıma izin belgesi tanzim olunur. Toplu Taşıma İzin Belgesinde yer alacak olan bilgileri doğru ve noksansız olarak bildiren, Araç Uygunluk Belgesi ve Belediyeye borcu bulunmadığına dair belge alan işleticilere belediye tarafından her yıl Toplu Taşıma İzin Belgesi verilir. İlk Toplu Taşıma İzin Belgesi verilmeden önce işletici ile Belediye arasında bir sözleşme imzalanmış olması şarttır.

Belediyemiz 5393 sayılı kanun kapsamında şehir içi toplu taşıma hizmeti vermesi esastır. Ayrıca toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde 2886 sayılı kanununa göre ihale usulü ile özel kişilere çalışma ruhsatı vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi, hizmet satın alma yoluyla belirli sürelerde kiraya vermek suretiyle de yerine getirebilir.

Yönetmelik şartlarını taşıması durumunda otobüs sahibi adına bir kişi üzerine çalışma ruhsatı verileceği gibi birden fazla kişi üzerine de toplu taşım aracı çalışma ruhsatı belgesi hisseleri oranında verilebilecektir.

Çalışma ruhsatının veraset yoluyla intikallerde, veraset ilamında yazılı varislerin başvurusu üzerine aracın hisse sahipleri anlaşarak bir kişi üzerine noter aracılığı ile vekaleti vermesi neticesinde (1) tam veya veraset ilamındaki payları oranında Belediye Encümenince alınacak karar üzerine toplu taşım aracı çalışma ruhsatı belgesi düzenlenir.

Çalışma ruhsatının normal devirlerinde, bu yönetmelikte belirtilen şartlara haiz olmak kaydıyla, devir almak üzere başvuruda bulunan kişi veya kişiler, Belediye Encümenince alınacak karar doğrultusunda çalışma ruhsatı belgesi düzenlenir.

 ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİNDE İSTENİLEN BELGELER

Madde 6-

Bu yönetmelikte belirtilen toplu taşım araçlarında aranacak şartlara haiz olmak koşuluyla araç Gölhisar  merkez trafiğine kayıtlı olması,

Araç trafik ve tescil belgesi,(Ruhsat)

İkametgâh belgesi,

Araca ait zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi.

Yeterli sürücü belgesine sahip olması,

 (SRC) belgesine  sahip olması,

Sabıka Kaydı ,Adli sicil  kaydı sorgulaması,(657/48.Mad.Genel Şartlarının 5.mad)hükümleri işlememiş olmak,

Toplu taşıma ile ilgili eğitimi aldığına dair katılım belgesi,

Meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belgesi, 

Sosyal güvenlik kurumuna kayıt belgesi,

Bir sağlık kuruluşundan psikoteknik belgesi,

Gölhisar vergi dairesinden alınacak mükellefiyetlik belgesini idareye teslim edecektir.

2 Adet Fotoğraf ( 4cmX6cm ebatlarında )

Çalışma Sözleşmesi Belediye Zabıta Biriminden alınır.

Şoför ve yardımcı personel bilgi formu

İşletmeci çalışma ruhsatıyla ilgili istenilen belgeleri bir ay içerisinde tamamlamak zorundadır. Tamamlamayan işletmecilere çalışma ruhsatı düzenlenmeyecektir. Araçlarda sürücü olarak çalışanlar yukarıdaki 3,5,6,7,8,10,11,13 ve 14 maddelerde istenilen belgeleri yıllık vize işlemlerinde getirmek zorundadır.

 ÇALIŞMA RUHSATININ İPTALİ

Madde 7- İşletmeciler aşağıda belirtilen hususları yerine getirmediği durumlarda çalışma ruhsatı Belediye Encümenince iptal edilir,

Toplu taşıma hizmetinin bu yönetmelik kapsamındaki araçlarla yapılmasına son verilmesi durumunda,

İşletmecinin, İdarece verilecek süre içerisinde çalışma sözleşmesini yenilememesi durumunda,

Bir takvim yılı içinde aynı maddeden 5 defa ceza alması durumunda,

Belediyece toplu ulaşım güzergâhlarının ve hatlarının iptal edilmesi durumunda,

Zabıta Birimi’nin izni olmadan bir yıl içinde 10 (On) günden fazla çalışmaması durumunda,

İşletmeci tarafından bir başkasına çalışma ruhsat hakkı devrinde resmi devir işlemlerinden imtina edip, gayri resmi devir yaptığının tespiti durumunda,

İşletmecinin çalışma ruhsatı almaya hak kazanım şartlarını kaybetmesi durumlarında çalışma ruhsatı Belediye Encümenince iptal edilir.

ÇALIŞMA RUHSATI DEVİR VE ORTAK ALINMASI

Madde 8-

Toplu taşıma çalışma ruhsatı hisseleri (1) tam veya birden fazla oranında verilir.

Toplu taşıma çalışma ruhsatı sahipleri, devir alma isteğinde bulunan kişi ile birlikte Belediye’ye yazılı müracaatta bulunarak Encümen'in olumlu kararından sonra devir ve ortaklık işlemleri noterden devir sözleşmesiyle yapılır. Devir alan tam veya birden fazla ortak olanlar bu yönetmeliğin 6.maddesinde belirtilen şartları taşıması zorunludur.

Devir işlemleri, toplu taşım aracı için belirlenen aynı plakaya sahip araç üzerinden gerçekleştirilir.

İşletmeci çalışma ruhsatı devrinde veya ortak alımında Belediye Encümeninden izin alınması zorunludur. Belediye’den izin alınmadan yapılan devir ve ortak alımlarda devirler geçerli sayılmayacaktır. İzinsiz yapılan devir işlemlerinin tespitinde çalışma ruhsatı Belediye Encümenince iptal edilir.

 

ARAÇ UYGUNLUK BELGESİ

Madde 9- Araçlarını Gölhisar Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsü olarak çalıştırmak isteyenler Zabıta Biriminden alacakları dilekçe ve aşağıda sayılan belgelerle Zabıta Birimine müracaat ederler.

Vize ve Çalışma Ruhsatı yenileme başvuruları her yılın Ocak ayı içerisinde yapılır. Başvuru yapan işleticilere araç inceleme işleminin hangi tarihte ve saatte yapılacağı başvuru belgelerinin Zabıta Birimine tesliminde bildirilir.

Meslek Odasından alınan kayıt belgesi.

Gölhisar İlçe Emniyet Trafik Tescil Büro Amirliğine tescilinden sonra alınan Motorlu Araç Tescil Belgesi ile araç trafik belgesinin fotokopisi.

İşleticilerin Araç Uygunluk Belgesi alabilmesi için, araçlara Trafik muayenesi, Egzoz Emisyon muayenesi, Trafik, Kasko Sigortası yaptırılmış olması şarttır. Ayrıca 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda belirtilen hükümlere de uyulacaktır.

Araçlarında çıkartma ve yasal olmayan yazı. Belediyece izin verilen dışında, İlan ve reklâm bulunmayacaktır. Özel Halk Otobüslerine yukarıdaki nitelikleri sağlamadan uygunluk Belgesi verilmez. Özel Halk Otobüsleri yukarıdaki nitelikleri hizmet verdikleri süre içinde sürekli olarak sağlamak zorundadırlar.

Her yıl araç uygunluk komisyonunca araç muayenesi yapılarak, araç uygunluk belgesi hizmet bedelini ödeyen işleticilere Araç Uygunluk Belgesi verilir.

Muayene sonucu çalışması uygun olmayan araçlara eksikliklerin giderilmesi için 15 gün süre verilir. Süre sonunda yeniden muayeneye tabi tutulup araç uygunluk belgesi alamayan araçlar eksikleri giderilinceye kadar hizmetten men edilir. Men edilen araçlar 30 gün içinde eksikliklerini gidermez ya da en az aracının model yılında bir araç ile yenilemez ise sözleşmeleri iptal edilir.

 SÖZLEŞME

Madde 10- Belediye Başkanlığı ile İşleticiler arasında gerek ihale sonrası gerekse devir sonrası 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince noter tasdikli sözleşme imzalanır. Sözleşmenin yapılması sırasında gerçek ve tüzel kişiler gerekli olan evrakları ve Belediyenin istediği evrakları tam ve eksiksiz teslim etmek zorundadır.

               

TAŞIMA ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİ

Madde 11 -

Hatta çalışacak araçlarda T.C. kanunları, ilgili yönetmelikleri ve genelgeleri ile düzenlenen şartları taşıyanlara verilen kartlar ile ücretsiz seyahat ettirilir.

Özel Halk Otobüslerinde uygulanacak ücretli, ücretsiz ve indirimli yolculara ait taşıma tarifesi Belediye Meclisi tarafından saptanır. Belediye Meclis kararının onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve işletici bu karara uymak zorundadır.

İşleten, Gölhisar Belediyesinin tespit ettiği tarihte toplu taşım elektronik bilet sistemi hayata geçirildiğinde, bu sisteme belediye ile birlikte aynı tarihte geçmek zorundadır.

Belediye Başkanlığının belirleyeceği Bilet İşletim Sistemleri, Elektronik takip sistemi vb. uygulamalarda alacağı kararlar, işletici tarafından yerine getirilir. Aksine durumda ise bu yönetmeliğin ilgili maddesine göre cezai yaptırımlar uygulanır.

Ücret ve taşıma tarifesi Belediye Meclisi tarafından belirlenir. Lokal uygulamalar yapmak ve uygulamalardaki tarifeyi belirlemek Belediye Meclisinin yetkisindedir.

Gölhisar Belediye Başkanlığı, Belediye tarafından yapılan etkinlik ve faaliyetlerde, bayramın belli günlerinde ücretsiz taşıma kararı alabilir.

 ÜCRETLER ve ÖDEMELER

Madde 12 -

1. Araç Uygunluk Belgesi Hizmet Bedeli: İşletme yılında çalışmasını sürdürecek işleticiler her yıl Belediye Meclisi tarafından belirlenen Araç Uygunluk Belgesi Hizmet Bedelini,  Mali Hizmetler Müdürlüğüne her yılın Ocak ayı sonuna kadar öderler.

2. Çalışma Ruhsatı Harç Bedeli:

                a)  Belediye tarafından belirlenen şehir içi toplu taşım hatlarında çalışan işletmecilerden alınan yıllık çalışma ruhsatı harç bedelidir. Bu ücret Belediye Meclisince her yıl belirlenir. Belirlenen ücretler işletmeci ile belediye arasında her yıl Ocak ayının sonuna kadar yapılacak olan çalışma sözleşmesinde 1.taksit ödemesi yapılır, ikinci taksit ise o yılın Mayıs ayı sonuna kadar ödenir. Bu tutarı ortaklar hisseleri oranında öderler. Bir sonraki yıl sözleşmesinde taksit borcu olanlar gecikme cezası ile birlikte ödemek suretiyle borcu yoktur belgesini ibraz ederek yeni çalışma ruhsatı müracaatında bulunabileceklerdir.

                b) İşletmeciler, kendi istekleri ya da kendi hatalarından dolayı araçlarının çalışmadığı, çalıştırılmadığı günler için çalışma ruhsatı ücretini ödemekten kaçınamaz ya da geri ödenmesini talep edemez

3. Fiyat Tarifesi Bedeli: Belediyeden Toplu Taşıma İzin Belgeli Özel Halk Otobüsü sahipleri Belediye Meclisince kabul edilen yıllık Yolcu Fiyat Tarifesi ücretleri değiştiği takdirde, Belediye Meclis kararından bir ay sonra Yolcu Fiyat Tarifesi bedelini ödemek zorundadır. Bu tutarı ortaklar hisseleri oranında öderler.

4. Ruhsatname Bedeli Ücreti: Belediyeden Toplu Taşıma İzin Belgeli Özel Halk Otobüsü sahipleri her yıl Belediye Meclisince kabul Ruhsatname ücretini Ocak ayı sonuna kadar ödemek zorundadır. Bu tutarı ortaklar hisseleri oranında öderler.

 DEVİR VE TEMLİK ÜCRETİ

Madde 13-

Özel halk otobüsü çalışma ruhsatı belgeli aracın devir işlemi için devir alandan Belediye Meclisince her yıl kabul edilen üçüncü şahıslara devir  “Devir ve Temlik Ücreti” olarak Belediyeye  ödenir. Ortak araçlarda devir, ortaklık hissesi payları nispetinde ödenir.

Özel Halk Otobüsüne ortak olunmada ödenecek devir temlik ücreti, tam ücretin ortaklık hissesi paylar nispetinde ödenir.

Devir ve Temlik ücretleri 1.taksiti peşin, kalanı 2 eşit taksitler halinde ödenir. Taksitler ilk taksitin ödendiği tarihten itibaren 30 günlük dönemler halinde yapılır. Bu ücret işleticinin isteğine göre peşin olarak da ödenebilir.

Devir ve Temlik ücretinin tamamı ödenmeden aracın ve ruhsatın başka birine devrine izin verilmez.

Baba/ana-çocuklar ve eşler arasında yapılan devirlerden, devir temlik ücreti ödenmez, ancak diğer kan ve sıhrî hısımları arasındaki devirlerde tam devir ücreti ödenir.

Varisler adına toplu taşıma çalışma ruhsatı belgesi düzenleneceği takdirde devir ve temlik ücreti ödenmez. Varisler bir başka şahsa (3.ncü kişilere) devir yapmak istedikleri takdirde devir ve temlik ücreti ödenir.

BELEDİYE ALACAKLARININ TAHSİLİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER

Madde 14-

-İşletmeci taksitlerini zamanında ödememesi halinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce ödeme emri düzenlenerek verilen süre içerisinde borçlarını ödemeleri istenir. Bu süre içerisinde ödeme yapmayanlardan 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanun hükümlerine göre tahsilât yapılır. Borçlarını ödemeyenlere Encümence 7 gün süre verilir. Bu süre içerisinde de ödenmemesi durumunda Encümen kararıyla çalışma ruhsatı iptal edilir.

-Belediye Encümeni tarafından aracın çalışma ruhsatının iptali, hattan çıkartılarak çalışmasının durdurulması sonucu işletmeci uğrayacağı zararı hiç bir şekilde belediyeden talep edemez.

 TUTULACAK KAYITLAR

Madde 15 -

a. Sicil Kayıtları : Faaliyet gösteren otobüsler ve şoförlere ait kayıtlar Belediye Zabıta Birimince tutulur. Kimlik ve ikametgâh bilgileri ile cezai işlem bilgileri ayrıntılı olarak tutulacaktır.

b. Zabıt Varakası: Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimi personeli tarafından bu yönetmelik hükümlerine uymadığı tespit edilen araç sürücülerine yönetmelik hükümlerine göre tanzim edilen ceza tutanağıdır.

ÜCRETSİZ TAŞINACAK YOLCULAR İLE İNDİRİMLİ YOLCU TARİFELERİ

Madde 16- Toplu taşım araçlarında uygulanacak tam ve indirimli yolcu taşıma ücretleri ile ücretsiz yararlanacak yolcular Belediye Meclisi kararı ile belirlenir.

 Ücretsiz Toplu Taşım Seyahat Kartlarından Yararlanacaklar;

 1005 sayılı İstiklal Madalyası verilmiş bulunanlara vatani hizmet tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanunu, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu hükümlerine göre ücretsiz seyahat etme hakkına sahip olanlar, (Gazi ve Eşi, Şehit Dul ve Yetimleri)’dir.

Sarı Basın Kartı sahipleri, Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünce güncellenmiş (hologramlı kimlik kartı) sahipleri ücretsiz toplu taşım seyahat kartlarından yararlanacaklar.

6495 sayılı kanunun 88. maddesine göre 65 yaş ve üstü vatandaşlar toplu taşıma hizmetini ücretsiz alacak. Ücretsiz seyahat, birlik, müessese ve işletmeler veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait toplu taşıma hizmetlerinde geçerli olacak. 65 yaş ve üstü vatandaşların ulaşımdan ücretsiz yararlanmaları için kimlik kartlarını göstermeleri yeterlidir.

Emniyet Hizmetleri sınıfı personelini ücretsiz,

Gölhisar Belediyesinde çalışan kadrolu işçi ve memurlar ile Zabıta Personeli, İtfaiye görevlileri ücretsiz,

Tek başına seyahat edemeyecek durumda olan özür sahibi engellilere,(Tespiti Gölhisar Belediyesi tarafından yapılan) refakat edenlerin ücretsiz,

Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle meydana gelen bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini % 40 ve üstünde bir oranda kaybedenlerden bu özürlülük bilgisini nüfus cüzdanına işletici engelliler ücretsiz,

T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi üniformalı Posta dağıtıcılarının ( Cumartesi ve Pazar günü hariç her gün 07.00–19.00 arası ) ücretsiz,

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı subay, astsubay ve uzman erbaşların ücretsiz,

 İndirimli Toplu Taşım Seyahat Kartlarından Yararlanacaklar;                  

1.Öğrenciler:  

Belediye mücavir alan sınırları içerisinde (birinci adres) olarak ikamet eden (ilköğretim ve orta dereceli okullar ile çıraklık eğitim ve özel okullarda eğitim gören) öğrenciler,

Açık öğretimde okuyan 25 yaşından gün almamış, SGK. Kaydı bulunmayan öğrenciler,

Şehrimizde Üniversitede örgün öğrenim gören öğrenciler,

ELEKTRONİK KONTROLLÜ CİHAZ VE UYGULAMASI

Madde 17- Belediye ve belediye denetimli özel halk otobüsleri ileride elektronik kontrollü cihaz uygulamasına geçtiğinde:

1) Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsleri, Belediye Otobüsleri ve Belediye işletmesinde bulunan otobüslere elektronik cihaz (validatör) takılacaktır.

2) Bu cihazlar; Belediye tarafından bildirilen tarihe kadar takmayan işleticilerin araçları hattan çekilecektir.   Bu sorumluluğunu 10 gün içinde yerine getirmeyen işleticilerin çalışma ruhsatı iptal edilir.

3) Elektronik kontrollü yolcu taşıma kart ve biletlerinin basım ve satış işlemi Belediyenin kontrolünde işletici tarafından yaptırılabilir.

4) Kullanılacak elektronik kartlara ait dolum tesisleri ve bunun gibi tesisleri Belediye Zabıta Birimi tarafından belirlenip tesis yapımı, teknik servis hizmet sunumu giderleri elektronik tesisi kuran firmaca karşılanacaktır.

5) Şahsa özel fotoğraflı ve elektronik şehir içi toplu taşımada kullanılacak öğrenci kartları basılacağından;

Öğrenci kartı için başvuran kişilerden başvuru esnasında; öğrenci belgesi, kimlik fotokopisi, 2 adet fotoğraf, ikametgâh gibi belgeler istenir.

 KART OKUMA CİHAZI (VALİDATÖR) VE UYGULAMASI

Madde 18 -

Özel otobüsler ve Belediyece İşletilen otobüslerde teknik özellikleri belediye tarafından belirlenen kart okuma cihazı bulunacaktır. Kart okuma cihazı olmayan araç sefere çıkamaz.

Yolcular otobüslere binişlerinde, kart okuma cihazına sürücünün gözetimi altında Seyahat kartlarını okutacak.

Kart okuma cihazı, sürücünün özel tanıtım kartını cihaza takması (okutması), özel şifresini ve sefer yapılacak hat numarasını girmesi ile ticari servise açılacaktır. Bu işlemler yapılmadan cihaz devreye girmeyecektir. Bu bilgilerin girilmesi amacıyla yolcuların dikkatini çekmeyecek ve yolcuların kullanmasına imkân vermeyecek şekilde tasarlanmış sürücünün gerekli bilgileri devamlı izleyebileceği ve kullanabileceği şekilde monte edilecek kart okuma cihazından bağımsız bir tuş takımı bulunacaktır. Sürücünün değişmesi halinde önceki sürücü kartıyla hizmeti kapatacak ve yeni sürücü kendi kartıyla tekrar hizmeti açacaktır.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Otobüslerde aranacak şartlar, Taşıma Zorunluluğu, Bilgi Verme ve Taşımacılıktan Çıkarılma

 ÖZEL OTOBÜSLERDE ARANACAK ŞARTLAR;

Madde 19-

Belediye Denetimli Özel Halk Otobüslerinde ve Belediye ye ait Halk Otobüslerinde aşağıda sıralanan şartlar aranacaktır.

Vatandaşlara daha kaliteli Toplu Taşıma hizmeti sunabilmek ve kent çevre sorunları çözümüne katkı

sağlamak amacıyla Özel Halk Otobüsleri Avrupa standartlarında çevre dostu motor ve egzoz sistemine

uygun EURO - 2 (Avrupa Birliği normları yükseltildiğinde o motor tipi geçerli olacaktır. ) çağdaş araçların hizmete sokulması Belediyenin temel amacıdır. Bu nedenle yeni sefere başlayacak (0) KM araçlarda bu vasıflar Belediyece aranacaktır. Eski araçların bu standartlara yükseltilmesinin teknik olarak imkan dahilin de olduğunun tespiti halinde Belediye, işleticilere makul süre vererek araçlarında gerekli değişiklikleri yapmalarını isteyebilir. Verilen süre içinde bu hususları gerçekleştirmeyen araçların çalışma ruhsatları iptal edilecektir.

Belediye ve/veya Belediye şirketince işletilecek otobüsler hariç Özel Halk Otobüsü olarak çalıştırılacak otobüsler önceden müracaat suretiyle önerilecek ve asgari bu yönetmelik şartlarını taşıyan (0) KM de getirilecek ve Belediye Encümenince kabul edilecek otobüsler dâhil olacaktır.

Özel Halk Otobüsleri ilk ruhsat verildiği tarihte en fazla 5 (beş ) yaşında olabilir. Özel Halk Otobüsleri en fazla 15 (on beş ) yaşına kadar çalıştırılabilir.15 ( on beş ) yaşını dolduran araçların yenilenmesi zorunludur.

İşletenin mevcut araçlarını her zaman için yenileme hakkı bulunmaktadır. İşletenin değiştirmek istediği aracın halen çalışan araçtan daha yeni model bir araç olması şarttır. Ancak değiştirilen ve İşletmeye alınacak aracın bu yönetmelikte yer alan şartları taşıması ve bu durumun Belediye tarafından tespit ve tescili şarttır.

Her yıl Teknik Komisyonca araç muayenesi yapılarak araç uygunluk belgesi verilir. Muayene sonucu

çalışması uygun olmayan araçların yaşı ne olursa olsun hizmetten men edilerek çalışmasına kesinlikle izin verilmez.

İhaleye çıkarılacak hatlarda çalıştırılacak araçların model ve yolcu taşıma kapasiteleri ihale şartnamesi

dâhilinde belirlemeye Belediye Encümeni yetkilidir.

Araçlar hiçbir şekilde kirli olarak sefere çıkamazlar, araçların temizliğine büyük özen gösterilecektir.

Aracın günlük ve periyodik bakımı sürekli olarak sağlanacaktır. Motorun bakımı dışında fren, rot, balans, amortisör, şanzıman vb. bakımları düzenli olarak yapılacaktır.

Yolcu taşımacılığına katılacak Özel Halk Otobüsleri 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve buna bağlı Karayolları Trafik Tüzüğü kapsamında şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan otobüsler için tespit edilmiş şartlara haiz olacaktır.

Tavan yüksekliği, orta genişliği, sıralar arası mesafe ve oturma yerleri ölçüleri Karayolları Trafik

Kanununun ilgili hükümlerine ve Belediye yolcu taşıma tipine uygun araçlar olacaktır.

Otobüs içinde en az 2 noktada düğmesi bulunan sürücüye sesle veya ışıkla uyaran bir “DURACAK”

düzeni bulunacaktır.

Otobüslerin önünde ve her iki yan cephesine Belediyenin belirleyeceği renkte ve harf karakterinde

Gölhisar Belediye Başkanlığının tespit ettiği “Gölhisar Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsü” ibaresi yazılacaktır.

Gölhisar Belediyesi’nin amblemi otobüslerin her iki yanına Zabıta Birimi tarafından belirlenen ve işleticilere bildirilen ölçülerde ve özelliğine uygun olarak resmedilecektir. Araçlarda kullanılacak renk, şerit ve yazıların cins ve ebatları Zabıta Birimince belirlenir.

Araçlara çalıştıkları hattın güzergâhlarını belirlemek amacıyla; güzergâhın Zabıta Birimince verilen hat numarasını, başlangıç ve bitiş noktalarını da içeren en az dört noktayı ( semti )gösteren bir levha aracın sağ ön ve yan tarafına takılacaktır. Bu plaka aydınlatılmış olacaktır. Semt plakaları Zabıta Birimi tarafından hazırlatılacak işleticilere Belediye Meclisince belirlenen ücret dâhilinde verilecektir.(Gölhisar Belediye Başkanlığının uygun gördüğü tarihte Özel Halk Otobüslerine dijital gösterge takılacaktır.)

Otobüsün arka kısmında bulunan Gölhisar Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsü ibaresi, plaka, aracın kod numarası görünecek şekilde genel ahlak kurallarına aykırı olmayacak ve Belediyenin izni ve denetimi ile araçların sağ ve sol yan,  arka kısmı reklam amaçlı kullanılabilir.

Araçların hat kodunun ise hem vatandaşların rahatça görebilmesi hem de reklam bütünlüğünü bozmamak amacıyla otobüsün arka camının üst orta kısmına okunaklı şekilde yerleştirilmesi zorunludur.

Sistemde çalışmakta olan tüm otobüslerin iç ve dış kısımlarına siyasi içerikli, sesli ve görsel reklam alması yasaktır.

Araçlarda yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası, işaretlendirme reflektörleri ve yedek sinyal 

ampulleri ile kış şartlarında patinaj zinciri çekme halatı ve acil durum çekiçleri vb. trafikçe gerekli

malzemeler bulundurulacaktır.

Araçların ön giriş kapı yanlarına “BİNİLİR’’ arka kapı yanlarına “İNİLİR” ifadeleri yazılmış olacaktır.

Otobüsün dışı, içi ve koltukları sürekli olarak temiz tutulacak, koltuk döşemeleri kırık ve yırtılmış

durumda olmayacaktır.

Otobüsün içinde açık bir şekilde fırça, çöp sepeti ve diğer yıkama malzemeleri bulundurulmayacaktır.

Otobüslerinin iç ve dış kısımlarına Gölhisar Belediyesinin izni olmadan herhangi bir reklam, ilan, duyuru, afiş, resim, poster ve süsleme ile benzeri hiçbir görsel ya da sesli tanıtım ve propaganda yapılamaz. Bunun istisnası, içeriği ve estetiği (ahlak ve trafik kurallarına uygunluğu) belediyenin kabulüne ve ücret talebi ile sair yasal ödemelere tabidir. Otobüsler Belediyenin talebi halinde gerekli ilan ve duyuruları, otobüsün gösterilen yerine, belirtilecek süre ile ücretsiz teşhir etmekle yükümlüdür. İşletenler buna hiçbir şekilde itiraz edemez.

Resmi dairelerce konulması istenilen vergi ve benzeri levhalar aracın uygun bir yerinde bulundurulacaktır

Otobüsün içinde radyo, pikap, teyp gibi müzik aletleri ile televizyon, video gibi aletler bulundurulmayacaktır. Ancak elektronik kontrollü geçiş sistemine dâhil reklam amaçlı LCD ekran ve anons ünitesi konulabilir.

Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimince yapılacak incelemelerden sonra araç içinde kolay görünür yerlere oturan yolcu sayısını ve ayakta yolcu sayısını belirten plaketler ile ön iki koltuğun bebeklilere, hamilelere, yaşlılara, gazilere ve özürlülere öncelikli olduğunu bildirir plaketler takılacaktır.

Her hatta Engelli kanununa ve özürlü vatandaşların kullanımına uygun dizayn edilmiş otobüs çalışır.

Taşıtların yenilenme tarihlerinde alınacak yeni taşıtlar engelli vatandaşların kullanımına ve Ulaştırma Bakanlığı'nın koymuş olduğu normlara uygun olması zorunludur. Bu durum Bakanlıkça yenilenen her yeni düzenleme için geçerli olacaktır

Otobüs içinde görünür bir yere sözleşmede bulunan çalışma saatlerini belirten bir plaket takılacaktır.

Otobüslerin İç kısmına görünür bir yere yolcu taşıma ücret tarifesinin “SİGARA İÇİLMEZ” asılması veya yapıştırılması zorunludur.

Otobüs içinde sigara içilmesi yasak olup, Aracın içerisinde camlarda ibareli amblemler bulundurulacaktır.

Araç içinde Zabıta Birimince gösterilen bir yere, yolcuların şikayetleri ile ilgili olarak başvurabilecekleri telefon numaralarını gösteren bir plaket takılacaktır.

Otobüslerin egzozlarından çıkan zehirli gazların duraklarda bekleyen kimseleri etkilememesi için Otobüslerin mazot pompası ayar edilmiş olacak ve egzozlar siyah duman vermeyecek şekilde ayarlanacaktır.

Egzoz çıkışlarına "Sola üfleme başlıkları" takılacaktır.

Otobüslerin ön, arka ve yan camlarında kırık, çatlak ve herhangi bir deformasyon olmayacaktır.

Yaz şartları için, araç içi havalandırma pencereleri bulunacak, ayrıca üst camların açılmasına imkân verilecek cam sürgü kolları veya tutamakları bulunacak ve her zaman çalışır durumda bulundurulacaktır.

Klima takılacaktır.

Otobüslerin iç ve dış aynaları sağlam, cam silgileri çalışır durumda olacaktır.

Otobüslerin ön ve arkasında çekmeye uygun çeki kancaları bulunacaktır.

Otobüslerde havalı ve ıslık sesi veren kornalar kesinlikle olmayacak; şehir içi kullanıma uygun standart kornalar takılmış olacaktır. Elektrik tesisatının, iç ve dış aydınlatma ile sinyallerin ve farların tüm ikaz sistemleri çalışır durumda olacaktır.

Otobüslerin tavanında yolcular için tutunma boruları ve askıları olacaktır. Sürücü yeri koltuk arka kısmından bir pano ile ayrılacaktır.

Motor bölmesi temiz ve bakımlı olacak, şanzımanda halkı rahatsız edecek gürültülü bir çalışmanın olmaması temin edilecektir.

Otobüsün dış boya görüntüsü standart ölçü ve renklerde olacak, ayrıca renklere yama yapılmayacaktır.

Kaporta saçlarında çürüme, ezilme olmamasına dikkat edilecektir.

Otobüslerin kapılarında durak dışında içerden veya dışarıdan açılmayan ve sürücü tarafından idare edilen bir kilit düzeni bulunması zorunludur. Kapılar elektro panomatik kumandalı olacaktır. Ayrıca eşikler yolcuların (yaşlılar, çocuklar, özürlüler, bayanlar) rahatça inip binebileceği şekilde düzenlenmiş olacaktır.

Çalıştırılacak araçlar asgari 22 oturma kapasiteli şehir içi ve şehirlerarası belediye tipi olacaktır.

Durak haricinde yolcu indirip bindirilmeyecektir.

Sisteme 2017 yılından sonra yeni dâhil edilecek araçlarda “sesli uyarı sistemi” bulunması gerekmektedir.

Ulaştırma Bakanlığının belirlediği tarihlerde araçlara,( 01 Aralık ile 01 Nisan tarihleri arasında ) kış lastiği takılacaktır.

Kamera sistemi sesli kayıt özelliği ile çalışır halde ( 1 Aylık Kayıt Saklama ) ve araç içini tamamen görebilir şekilde olacaktır.

Uygunluk şartlarına uymayan araçlara, eksikliklerini tamamlayıp kusurlarını gidermeleri için en fazla 15 gün süre verilecektir. Bu süre sonunda, ilgili yerde muayene ve kontrol yapılacak olup uygun bulunması halinde “Araç Uygunluk Belgesi” verilecektir.

 

İşletici teknolojik gelişmeler doğrultusunda Belediye Zabıta Biriminin bildirimi üzerine ulaştırma hizmetlerinin kalitesini artırmaya yardımcı olacak her türlü enstrüman, donanım, cihaz ve sistemin araçlara takılması ve çalıştırılmasını sağlamakla sorumludur. Bu şartlara uymayan araçlar yükümlülüğünü yerine getirene kadar hizmetten men edilir ve bu süre zarfında elektronik ücret toplama sisteminden pay alamaz. Bu maddeler içinde bentler halinde belirtilen tüm kurallarla ilgili eksiklikler durumunda ilgili cezai yaptırımlar uygulanacaktır. Belediyeye bir hak talep edemezler.

 

TAŞIMA ZORUNLULUĞU VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Madde 20-

a. Otobüs personelinin her türlü eyleminden ve taşımacılıktan doğan ve doğacak olan her türlü mali (rüsum, vergi, harç, sigorta primi, trafik cezaları, tazminat vb. gibi) hukukî ve cezaî sorumluluk işleticilere aittir.

b. İşleticilerin borcundan dolayı Gölhisar Belediyesi hiç bir şekilde taraf olarak görülemez. Gölhisar Belediyesi ve Belediye Zabıta Birimi, işleticilerle ilgili olarak üçüncü şahıslar nezdinde hiç bir şekil ve şartta taahhüt altına giremez ve her ne surette olursa olsun sorumlu tutulamaz.

Sözleşmeye konu hat için izlenmesi gereken güzergâh, yolcu indirilip bindirilecek duraklar, terminal noktaları, çalışma süreleri, hat, gün, saat ve özel koşullar sözleşmede yer alacaktır. İşleten sözleşmeyi imzaladığında sözleşme, şartname ve ekinde yer alan tüm koşulları ve bu yönetmelik hükümlerine bağlı olarak hareket edeceğini kabullenmiş olacaktır.

Sözleşmenin Noterce onaylanması ve araç uygunluk belgesi ile çalışma ruhsatının alınması tarihinden itibaren, işleticinin taşımacılığa fiilen başlamış olması zorunludur. Aksi halde taşımacılıktan vazgeçtiği kabul edilerek sözleşmesi ve çalışma ruhsatı iptal edilir. Ruhsat Harcı irat kaydedilir.

İşletenler, “Sözleşmede” belirtilen hükümlere uymak zorundadır.

İşleten, Kanun ve Yönetmelik hükümlerince belirlenen istisnalar dışında ücreti karşılığında herkesin her zaman taşıma hizmetinden yararlanmasını sağlamak zorundadır.

Gölhisar Belediyesi yol yapım çalışmaları, kamu görevi ve benzeri nedenlerle (mevsim şartları, semt pazarları v.s.) önceden haber vermek koşuluyla güzergâhlarda çalışma saatlerinde ve yolcu indirme yerlerinde değişiklik yapabilir. İşleten bu değişikliğe uymak zorundadır.

Taşıma şoför kusuru, kaza veya arıza nedeni ile kesintiye uğrarsa yolcular maksimum 10 dakikadan fazla bekletilemezler. İşleten, taşımayı kesildiği yerden itibaren tamamlatamadığı takdirde taşımayı ayrı bir araç temin ederek kaldığı yerden devam ettirecektir. Belediye denetiminde çalışacak Özel Halk Otobüslerine asılacak ve vatandaşların ve işleticinin uyması gereken Taşıma Talimatnamesi aşağıda belirtilen şekilde olacaktır.

·Otobüsler temiz ve bakımlı olacaktır.

·Otobüslerin kalkış saatlerine uyulacaktır.

·Şoförler tek tip olup, kılık ve kıyafetlerine özen gösterecektir.

·Sefer sırasında sigara içilmeyecektir.

·Halk ile sözlü tartışmaya girilmeyecektir.

·Durak harici yerlerde yolcu alınıp bindirilmeyecektir.

·Kanun ve Yönetmelik hükümlerince belirlenen istisnalar dışında ücretsiz yolcu bindirilmeyecektir.                                                      Ücret ve elektronik kartların kontrolüne özen gösterilecektir.                                    

·Altı yaşından büyük çocuklar ücretli binecektir.

·Şehir içi azami hız sınırlarına riayet edilecektir.

·Yolcuların elde kolayca taşınabilir eşyalar, valiz ve çocuk arabasının haricinde  büyük parça eşyaları otobüse sokmaları yasaktır.

·Her türlü ses çıkarıcı aletin ( teyp, radyo vb.) otobüs içinde kullanımı yasaktır.

·Yolculuk sırasında, taşınabilir eşyalar otobüs koridorunda bırakılmayacaktır.

·Her türlü kırılabilir, dökülebilir sıvı ve toz maddeler yeterli ve gerekli önlemi almadan otobüslere alınmayacaktır.

·Elde taşınabilir önlemi alınmış, kafeste taşınabilir hayvanlar harici diğer hayvanlar otobüse bindirilmeyecektir.

·Otobüs durmadan kapılar açılmayacak, yolcu binmeden kapılar kapanmadan hareket edilmeyecektir.

·Yolcular, otobüslerin iç düzeniyle ilgili şoförlerin sözlü uyarılarına uymak zorundadırlar.

  Otobüste kalan kayıp ve şüpheli eşyalar şoförler tarafından merkez durakta bulunan sorumluya tutanak

  ile  teslim edilecektir.                                                                                                       

  İşleten, kendilerine verilen süre içinde araçlarını taşıma yapmaktan alıkoyamaz.

  6 (Altı) ve daha küçük yaştaki çocuklardan taşıma ücreti alınmaz.

İşleten, kendisine tahsis edilen güzergâh dışında kesinlikle taşımacılık yapamaz.

Hatlarda belirlenen yolcu indirme ve bindirme yerlerinin dışında yolcu alınması, indirilmesi ve aracın bekletilmesi yasaktır. Kendi güzergâhındaki günlük hizmete başlamadan önce veya bittikten sonra ikametgâhına gelip giderken güzergâh üzerindeki duraklardan yolcu alamazlar.

Gelişim şartlarına göre Belediye Başkanlığı yeni kurallar koymaya ve kaldırmaya yetkilidir.

 BİLGİ VERME ZORUNLULUĞU

Madde 21-

1) İşleten ani olarak meydana gelen taşıma yapmalarına engel durumları derhal, kendi adreslerindeki değişiklikleri en geç 10 gün içinde Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimine yazılı olarak bildirmek zorundadır.

2) Gölhisar Belediyesi gerekli gördüğü takdirde ulaşım etütleri ile ilgili bilgi toplamak ve denetim amacıyla araçları durdurabilir. Yolcu sayımları, yapılan kilometre, sefer süreleri konusunda bilgi isteyebilir veya belediyece belirlenen periyotlarda düzenli olarak bilgi aktarımı isteyebilir. Yolcu ve araç personeli ile anket yapabilir. İşleten belediyenin bu isteklerini zamanında yerine getirmek zorundadır.

3) Şoför değişikliğinin kaçınılmaz olduğu durumlarda şoför değişikliği bildiriminin İşleten tarafından 3 gün içinde Zabıta Birimine verilmesi zorunludur. İşleten bununla ilgili Zabıta Biriminin istediği tüm bilgi ve belgeleri vermek zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma esasları, Şoförlere ilişkin konular, Toplanma merkezi

 ÇALIŞMA ESASLARI

Madde 22-

İşletici Belediye tarafından belirli sürede ve belirli şartlarda verilen yetki dâhilinde tahsis edilen (Koridor, hat veya bölgede) güzergâhta belirtilen adette araç ile çalışma programına ve zaman çizelgesine bağlı olarak, yönetmelikler, talimatlar ve sözleşmede belirtilen şartlara bağlı kalarak toplu taşımacılık yapmakla yükümlüdür. Geçici güzergâhların tayininde belediye başkanı yetkilidir.

Özel otobüslerin Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimi tarafından hazırlanan ve müktesep hak oluşturmayan Rotasyon Programına uygun olarak çalışmasından işleticiler sorumludur. İşleticiler kendiliğinden hat değişikliği yapamaz.

İşletici, aracını tatil ve bayram günleri dâhil her gün “Günlük Hareket Programı” na göre muntazam çalıştırmak zorundadır.

İşleticiler, bu yönetmelikte belirtilen şekilde ve taşıma saatleri içinde toplu taşıma yolcularını, titizlik ve nezaket kuralları içinde, güvenli biçimde taşımak zorundadır.

İşleticiler, trafik zorunlulukları dışında belirtilen hat ve güzergâhı kesinlikle değiştiremezler. Trafik zorunluluğu nedeniyle güzergâh değişikliğinde Zabıta Birimine bilgi verilecek, Zabıta Biriminin verdiği güzergâhta taşıma hizmeti devam edecektir

Yolcu indirme ve bindirme işleri yalnızca güzergâhlarında bulunan ve Belediyece tespit edilen duraklarda yapılacak olup hiç bir şekilde durak haricinde indirme ve bindirme yapılmayacaktır.

Herhangi bir gerekçe ile seferini tamamlayamayan araçlar durumlarını derhal Zabıta görevlilerine bildirecek, hazır bulundurulan yedek araçları devreye sokacak ve hat üzerindeki yolcu taşıma işi aksatılmayacaktır. Yolcuların yedek araca aktarılması durumunda yolculardan ikinci bir ücret talep edilmeyecektir.

İşletici, aracının herhangi bir sebeple çalışamayacağını (arıza, kaza vb.) bildirmesi durumunda Belediye Zabıta Birimine başvurarak ilgili Müdürlüğün aracın durumunu inceledikten sonra uygun gördüğü sürede izinli sayılır.

Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimine bilgi vermeksizin, kasıtlı olarak aracın hatta çalışmaması durumunda her gün için bir cezai işlem uygulanacaktır.

Savaş durumu, seferberlik hali, olağanüstü hal uygulaması, deprem, sel felaketi, doğal afetler gibi durumlar Belediye lehine mücbir sebep kabul edilir. Bu gibi durumlarda Belediyenin işleticiye yapacağı yazılı bir tebligat üzerine bütün istisnai durumlar ve haklar ortadan kalkar ve işleticiler araçlarını hat ve güzergâh sınırlamaları da kalkmış olarak Belediye Zabıta Birimi emrine tahsis etmek zorundadır.

İşleticiler ile Hareket Programı Zabıta Birimince düzenlenir ve denetlenir. Araçlar, Belediye Zabıta Birimince hazırlanan günlük hareket programlarına uymak suretiyle seferlerini yapmak zorundadır. Geçerli bir neden olmaksızın, belirtilen zamandan daha erken ve daha geç sürede sefer yapılmayacaktır.

Araçlara, hazırlanan hareket programını içeren bir Günlük Hareket Programı verilecektir. Bu hususlarla ilgili olarak Denetim Görevlilerince kayıt tutulacaktır. Araçlar, sefere başlangıcında ve turda hareket saatlerine titizlikle uyacak ve Denetim Görevlilerinin talimatlarını yerine getirecektir.

İşleticiler, günlük hareket programının aksamadan uygulanması sırasında Belediye yetkililerini kendilerinden istedikleri hususlara ve kurallara uyacaklardır.

Toplu taşıma hizmetleri özel halk otobüsleri ve Belediyenin öz mal otobüsleri ile verilir. İdare encümen kararıyla yolcu konforu, trafik düzeni ve çağdaş taşımacılık anlayışı çerçevesinde toplu taşım araçlarının cinsleri, taşıma kapasiteleri, gabarileri ve araçların renklerinde tercih yapabilir.

Toplu taşım araçları her gün 06:00–01:00 saatleri arasında çalışır. Çalışma saatlerinde Zabıta Birimince değişiklik yapılabilir.

Belediye, hatlarda uygunsuzluk ve yetersizlik gördüğünde kendine ait veya diğer özel araçları her an çalıştırabilir.

Yönlendirme ve denetimle görevli personel veya elektronik donanım sistemi ile çalışma saatleri kontrol edilen araçların günlük seyir saatlerine ve yetkili personelin yönlendirme ve uyarılarına uymaması durumunda Trafik Zabıta Ekiplerince hakkında tutanak tutularak yaptırım uygulanır.

Özel halk otobüslerinde şoför olarak çalışacak kişiler (araç sahipleri de dâhil) örneği Belediyece hazırlanacak “Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi” almak ve araçta çalıştığı sürece yakasında takılı olarak bulundurmak zorundadır. Şoförlerin bu yönetmelik hükümlerine aykırı davranışlarından işletmeci sorumludur.

Toplu taşım araçlarının çalışması esnasında meydana gelen her türlü kaza ve fiilden, bununla ilgili olarak yargıya intikal eden her türlü yükümlülükten ve üçüncü şahıslara karşı doğacak yükümlülüklerden tamamen işletmeci sorumludur.

Tüm güzergâhlarda çalışmakta olan otobüslerin iç ve dış kısımlarına siyasi içerikli, sesli ve görsel reklam alınması yasaktır.

Toplu taşım araçlarının sevk ve idaresi, çalışma şartları ve çalışma düzeni, işletmecilerin iş ve işlemleriyle ilgili bu yönetmelikte bulunan hususlar Belediye Encümeni’nce düzenlenir.

Tüm Otobüs duraklarına otobüslerin geçiş saatleri ve güzergâhlarını belirten halkın okuyabileceği şekilde çizelgeler Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi tarafından asılacaktır.

 ÇALIŞACAK PERSONELE İLİŞKİN KOŞULLAR

 Madde 23-

İşleticiler, Özel otobüslerde çalıştırılacak şoförler için Gölhisar Belediyesi Zabıta Biriminden izin almak suretiyle aynı müdürlüğe kayıt yaptıracaktır.

İlgili müdürlükçe veya Oda tarafından her şoför için bir adet yaka kartı tanzim edilecektir. Yaka kartları şoförün sol yakasında veya boyunda asılı bulunacaktır. Kartı olmayan şoför özel otobüslerde çalıştırılmayacaktır.

İşletici personelin işe başlaması gibi işten ayrılmasını da Belediye Zabıta Birimine bildirmek zorundadır.

Şoför olarak çalışacak personel yüz kızartıcı suçlar, kaçakçılık ve terör suçları ile ölümlü veya yaralanmalı kazalarda asli kusurlu olarak kazaya sebebiyet vermediğine dair sabıka kaydı getirecektir.

Özel Otobüslerde çalışacak şoförler 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda belirtilen şartlara haiz olacak ve yine aynı kanunda belirtilen hükümlere riayet edecektir. Şoförlerin çalışma süreleri kanunda belirtilen süreyi geçemez.

Araçlarda çalıştırılmak üzere işletici tarafından görevlendirilen ve Zabıta Birimince belgelerinde eksik bulunmayan şoförler bir aylık deneme süresine tabi tutulur. Bu süre içinde Zabıta Birimi denetim ekiplerince kontrol edilir. Çalışması uygun görülmeyen şoförler işten el çektirilir.

Gerçek ve Tüzel kişiliklere ait İşletenler ve çalışanlar için Gölhisar Zabıta Birimince Sicil Kartları hazırlanacaktır. Bu kartlarda kimlik, ikametgâh, ruhsat numarası gibi bilgiler ile cezai işlem bilgileri ayrıntıları bulunacaktır.

Özel Halk Otobüsü personelinin çalışması sırasında aksaklık, eksiklik, çalışma kurallarına uymaması veya bu kurallara aykırı davranması halinde durum Zabıta Birimince yazılı olarak işleticiye bildirilir. Kurallara uymadığı tespit olunan ve yazılı olarak işleticiye bildirilen personel, yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren 5 gün içinde işletici tarafından değiştirilir.

 Özel Halk Otobüsleri; belediye tarafından belirlenecek aktarma istasyonları dışında, çalıştırdıkları hattın hiç bir yerinde kâhya bulunduramazlar ve çalıştıramazlar. Çalıştığı veya çalıştırıldığı tespit edildiğinde, bu yönetmelik ile araçlarını o hatta çalıştırmakta olan tüm işleticilere cezai işlem uygulanır.

 Çalışma izni almış olan tüm şoförler için elektronik bilet sisteminde bulunan validatörlerce okunacak fotoğraflı özel bir kimlik verilecektir. Şoför göreve başladığı anda kimliğini okutarak sefere başlayacak ve mesai bitiminde kimliğini okutarak çıkış yapacaktır. Şoför her ne sebeple olursa olsun kendi kimlik kartını başka bir şoföre vermeyecek ve kullandırmayacaktır. Kimlik kartlarının denetimi Zabıta Birimince düzenli olarak yapılacaktır.

  Araç sürücüsü,  İl sağlık müdürlüğünden ruhsat almış bir sağlık kuruluşundan psikoteknik testi (kişilik, dikkat, zekâ, refleks) yeterli olduğuna dair rapor getirmek zorundadır.

 Araç sürücüsü araca binen yolculara saygılı ve nazik davranmak zorundadırlar. Kesinlikle yolcularla münakaşaya girmezler.

 SGK’sız sürücü çalıştırmak yasaktır. Tespiti halinde cezai işlem işleticiye aittir.

 Araç personeli duraklarda ve yolda hiçbir şekilde bağırarak yolcu çağırmayacaktır.

Halk Otobüslerinde görev yapan personel;

Yazlık kıyafet: Araç sürücüsünün yazın pantolonu gri renkli ise gömlek kısa kollu yâda uzun kollu gri veya beyaz renkli olacaktır. Pantolonu lacivert renkli ise gömlek beyaz yâda mavi renkli olacaktır. Havanın durumuna göre gömleğin üzerine kısa kollu süveter giyilebilir.

Kışlık kıyafet: Araç sürücüsünün kışın giyeceği yaz kıyafetinin aynısı olup ilave olarak kaban veya ceket siyah renkli veya lacivert olmak şartıyla kravatı da örmeyecek şekilde V yaka süveter giyebilir.

Bunların dışında halk otobüsü sürücüsünün başka bir kıyafet giymesi kesinlikle yasaktır.

Araç sürücüsünün saç ve sakalları muntazam kesilmiş olacaktır. Sakal ve uzun saç bırakılmayacaktır.

Elbiseler temiz, düzgün, ütülü ve sade; ayakkabılar kapalı, temiz ve boyalı giyilir.

15 Eylül ile 15 Mayıs tarihleri arasında Kravat takmak zorunludur. Kravatı örtecek şekilde balıkçı yaka veya benzeri süveterler giyilmez. Kravat lacivert, siyah ve gri olabilir.

Otobüslerin içinde sürücü tarafından radyo, teyp, televizyon ve bunlar gibi cihazlar kullanılmayacak, bu cihazlardan kulaklık vasıtası ile de yararlanılmayacaktır.

Alkollü, uyuşturucu ya da uyarıcı madde alarak araç kullanmak kesinlikle yasaktır. Alınan alkolün, uyuşturucunun, uyarıcının cins, miktar ve derecesi ne olursa olsun bu şekilde davranan araç şoförlerinin sertifikası iptal edilerek çalışmadan men edilirler.

Otobüs içinde sigara içilmesi kesinlikle yasaktır.

İşleten, çalıştırdığı personelin her türlü kanuni, hukuki, vergi ve sigorta yükümlülüklerinden sorumludur ve yerine getirmek zorundadır.

Araç personelinin S.G.K. ve vergi mevzuatına uygun olarak istihdam edilmeleri zorunludur.

Personelin özlük belgeleri, istendiğinde derhal gösterilebilecek biçimde, araçta hazır bulundurulacaktır.

Denetim yapan kişilerin denetim yapması hususunda yardımcı olacak.

Belediye sınırları ve mücavir alanlarında çalışacak Özel Halk Otobüslerinde çalışacak sürücülerin Çalışma Ruhsatı alırken 2 yılda bir bulaşıcı hastalık taşımadıklarına dair Sağlık Müdürlüğünün ilgili kuruluşundan portör muayenelerinin yapılması gerekmektedir.

 Şoförlerde yaş sınırı uygulamasının, “Karayolu Taşıma Yönetmeliği, şoförlerde aranacak şartlar madde 36/ c ve ç bentlerinde bahsi geçtiği üzere devam etmesi (c- büyük otobüs kullananların 26 yaşından gün almış olmaları, ç-63 yaşından gün almamış olmaları)” gerekmektedir.

Araçların çalışması esnasında meydana gelen her türlü kaza ve fiilden, bununla ilgili olarak yargıya intikal eden her türlü yükümlülükten ve üçüncü şahıslara karşı doğacak yükümlülüklerden işletici sorumludur. Tazminat ve bu gibi davalardan hükmedilen bedeller Belediye sorumlu değildir.  Belediye ve trafik görevlileri tarafından verilen para cezaları işleticiye aittir.

Araç sürücüsüne bir işletme yılında aynı maddeden 3 veya değişik maddelerden toplam 5 defa idari yaptırım cezası uygulanması durumunda toplu taşıma araçlarında sürücülük yapmaktan bir yıl süre ile men edildiği yazılı olarak tebliğ edilir. Tebliğden itibaren 7 gün içerisinde araç sürücüsünün işine son verilir, uymayan işleticiye ya da başka işleticilerin sürücüyü çalıştırması durumunda 1.000 tam bilet tutarında para cezası uygulanarak 15 gün süre verilir, süre sonunda sürücü değiştirilmemiş ise sözleşmesi iptal edilir.

TOPLANMA MERKEZİ   

Madde 24-

a. Servisi biten araçlar Belediyenin göstereceği toplanma yerinde toplanacaktır.

b. İşleticiler Belediyenin izniyle toplanma merkezini kendileri kurabilir.

c. Toplanma yerinde küçük çapta bakım ikmal istasyonu işleticilerce kurulabilir. Bakım-ikmal bölümünün (yağ değiştirme, yıkama, temizleme, lastik değiştirme vs.) Belediyenin göstereceği yerde (toplanma merkezinde) kurulması, işletilmesi, personelinin temini, güvenliğinin sağlanması, araçların sabah sefere çıkabilmeleri için geceden hazırlanması toplu taşıma araç işleticilerine aittir. Sabah sefere başlayacak sürücülerin toplanma merkezine ulaşımının sağlanması işleticilerin sorumluluğundadır.

d. Bu madde de belirtilen hizmetlerin belediyece karşılanması durumunda hizmetlerin bedeli işleticilerden ayrıca alınır.

 BEŞİNCİ BÖLÜM

Araç devri, Araç yenileme, Eğitim, Yolcu Kapasitesi, Tebligatlar

 ARAÇ DEVRİ

Madde 25-

Belediyeden Toplu Taşıma İzin Belgesi almış Halk Otobüsü sahibi veya sahipleri, Belediyeye başvuru yaparak Encümen Kararı alındıktan sonra, aracın Noterden satışını ve Emniyet Müdürlüğünden devrini yapabilirler veya ortak alabilirler. Belediyeye başvurmadan ve Encümen Kararı alınmadan yapılan satışlarda satın alan bu satıştan, ortak almalarda ortak bu hisse devrinden dolayı hak sahibi olamaz. İş bu Yönetmelikteki şartların da yerine getirilmesi zorunludur.

Devir işlemlerinde Encümen kararı aranır. Encümen kararı olmadan kesinlikle devir işlemi yapılamaz.

 

 

 

Devirde, satışta ve ortak almada Encümen Kararı alınması için takip edilecek işlemler sırasıyla;

 1-Aracı Toplu Taşıma İzin Belgeli Olarak Almak İsteyenler (Devir-Ortaklık):

Dilekçe (Devir ile birlikte model değişikliği yapılacaksa dilekçede belirtilir.)

Ticari Plaka Tahsis Belgesi.

Nüfus Müdürlüğünden ikametgâh belgesi. (Şirketlerde Ticaret ve Sanayi Odasından yazı istenir.)

Ortak almalarda da aynı evraklar tamamlanır .(Tüm ortaklar için.)

 

2- Aracı Toplu Taşıma İzin Belgeli Olarak Satmak İsteyenler (Devir-Ortaklık):

Dilekçe.

Belediye ye söz konusu plaka adına, tüm borç ve cezaların ödendiğine dair Mali İşler Müdürlüğünden alınma borcu yoktur belgesi.

Araç üzerinde satılamaz kaydı varsa bunun kaldırıldığına dair ilgili kurumdan yazı getirilmesi gerekir.

Motorlu Araç Tescil ve Trafik belgeleri tamamlanarak her iki taraf Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimine başvurularını yaparlar. Gerekli inceleme Zabıta Birimince yapıldıktan sonra evraklar karar alınmak üzere Belediye Encümenine gönderilir.

3- Encümen Kararı olumlu ise aracı alan kişi:

Noter satışı.

Trafik Tescil Belgesi (Ruhsat).

Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi.

Plaka yazılı vergi levhası.

Sosyal güvenlik kaydı ile ilgili yazı, kayıt fotokopisi veya ilgili kuruma bizzat ödeme yapılan son ayın makbuzu veya banka dekontu.

Eski Toplu Taşıma İzin Belgesi ve 2 adet fotoğraf.

Bu işlemlerin Encümen Kararının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde tamamlanması şarttır.

Tüm bu evraklar tamamlanıp Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimine teslim edilirken Yönetmeliğin devir ücreti ile hükümleri gereği, devir temlik ücreti tahsil edilir.

 VERASET YOLU İLE YAPILAN İNTİKALLERDE YAPILACAK İŞLEMLER

Madde 26-

Toplu Taşıma İzin Belgesi bulunan araç sahibinin ölümü halinde, mahkemeden alınacak veraset ilamında yazılı varislerin başvurusu üzerine Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Bürolarından düzenlenmiş Motorlu Araç Tescil Belgesinde belirtilen mirasçılar adına Belediye Toplu Taşıma İzin Belgesi düzenlenir. Araç mirasçılardan birinin üzerine düzenlenebileceği gibi tüm mirasçılar adına da düzenlenebilir. Mirasçıların Yönetmeliğin başvuru şartlarında belirtilen evrakları tamamlamaları gerekir. Mirasçılar için gerekli belgeler istenirken; Yönetmelikte belirtilen, Sürücü Belgesi, SRC belgesi şartları aranmaz. Bu durumda mirasçılar araçlarını kullanacak kişinin Sürücü Belgesini ve SRC Belgelerini Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimine teslim etmek zorundadır. Mirasçılar her şoför değişikliğinde bu belgeleri dosyasına konulması için Zabıta Birimine bildirim yapmak zorundadır.

Mirasçılar kendi adına Trafik Tescil Belgesi çıkardıktan sonra Toplu Taşıma İzin Belgesinin kendileri adına düzenlenmesini istemeyip, aracı bir başka şâhsa satmak istediklerinde, Yönetmelik koşullarına uygun kalmak ve Belediyeden izin almak suretiyle satış işlemini yaparlar.

Mirasçılar adına Toplu Taşıma İzin Belgesi düzenleneceği takdirde; devir ve temlik ücreti alınmaz. Bir başka şâhsa aracı satmak istedikleri takdirde devir ve temlik ücreti alınır.

Varisler arasında anlaşmazlık halinde; Belediye Hukuk İşlerinin görüşleri doğrultusunda işlem yapılır.

Ana, Baba, çocuklara ve eşine yapılan devirlerde devir ücreti alınmaz. Diğer kan hısımları arasındaki devirlerde, tam devir ücreti alınır.

İCRA YOLU İLE YAPILAN SATIŞLARDA UYGULANACAK KURALLAR

Madde 27-

Belediyeden Toplu Taşıma İzin Belgesi (Ruhsat) Halk Otobüsünün icra marifetiyle satışı yapılacağında icra dairelerince yapılacak satış ilanlarında “M”  plakası hariç araç satışına izin verilir.

Belediyeden Toplu Taşıma İzin Belgeli Halk Otobüslerinin icra marifetiyle satışı sonucunda; yeni sahibinin Çalışma Ruhsatı alabilmesi için, Yönetmelik şartlarına uygun olması ve Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen evrakları tamamlamaları gerekir.

Gölhisar Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde faaliyet gösteren “M”  harf grubundan verilen tahditli plakaların; plaka, hat ve durak yerlerine yapılan rehin tesisi veya haciz işlemlerinin yapılamayacağı, sadece motor ve şasi numaralı araca uygulanması zorunludur.

 BELEDİYEDEN İZİN ALMADAN YAPILAN DEVİRLERDE VEYA ORTAK ALMALARDA YAPILACAK İŞLEMLER

Madde 28-

Gölhisar Belediyesi Zabıta Biriminin izni olmadan Halk Otobüsünü alan, satan, devir ve satışının yapıldığının tespiti halinde satış yapan araç sahibine gerekli tutanak düzenlenerek Encümen' e sunulur. Encümen kararı ile o yıl ki Çalışma Ruhsatı Harç Bedelinin 2’şer ( ikişer ) katı para cezası verilir. Para cezası her yıl Belediye Meclisince belirlenen yeniden değerlendirme oranına göre artırılır.  

 Devir için istenen belgelerin tamamlanması için yeni Halk Otobüsü sahibine 30 gün süre verilir. Bu süre zarfında evraklarını tamamlayan Halk Otobüsü sahibine yeni Toplu Taşıma İzin Belgesi düzenlenir.  Aksi takdirde “M”  plakası Belediye Başkanlığının uhdesinde kalır.

ARAÇ YENİLEME İŞLEMLERİ ( Model Değişikliği)

Madde 29-

İşleticinin, mevcut araçlarını her zaman için çalıştırdığı araçtan daha üst model araç ile yenileme hakkı bulunmaktadır. Özel Halk Otobüsleri ilk ruhsat verildiği tarihte en fazla 5 (beş ) yaşında olabilir. Özel Halk Otobüsleri en fazla 15 (on beş ) yaşına kadar çalıştırılabilir.15 ( on beş ) yaşını dolduran araçların yenilenmesi zorunludur.

Değiştirilecek ve işletmeye alınacak araç, model yılı hariç teknik şartnamelerde belirtilen şartları taşıyacaktır.

Yaş haddi dolmadan, bir başka otobüsle yönetmelik şartlarına uygun olmak kaydıyla değiştirebilir.

Bu işlemler aşağıdaki şekilde yürütülür;

Yaş haddi sona eren aracın faaliyeti takip eden takvim yılı başında durdurulur. (Yaş haddi hesabı, ruhsatta yazılı model yılına göre takvim yılı başı esas alınarak yapılır)

Taşımacı Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimine aracının yaş haddi dolmadan önce (31/12/Yıldan önce) yazılı müracaatta bulunmak kaydıyla, yılbaşından itibaren en geç 3 ay (90 gün) içinde yönetmelikte belirtilen şartlara haiz başka bir araç temin ederek taşımacılığa sokabilir.

Bu süre hiçbir şekilde 3 ayı (90 günü) geçemez. Bu süre zarfında eski araç çalıştırılamaz.

Taşımacı aracını yaş haddi içinde bu yönetmelikte belirtilen şartlara haiz bir başka araçla değiştirebilir. Hizmetin aksamaması için, yeni aracı çalışmaya başlayıncaya kadar mevcut araç ile taşımacılığa devam etmek zorundadır.

Taşımacı yaş haddini doldurması sebebiyle taşımacılıktan çıkarılan aracının kod numarasını ve üzerindeki diğer yazıları sildirmek zorunda olup, bu aracı hiçbir şekilde Özel Halk Otobüsü olarak kullanamaz.

Tespiti halinde ise Çalışma Ruhsatı iptal edilir.

Teknolojik gelişmeler paralelinde yakıt sarfiyatı az, doğa dostu (cng, elektrik motorlu vb.) araçlar işleticinin talebi ve Belediyenin onayı ile alınabilecektir.

Özel Halk Otobüsü sahibi, aracını yeni bir araçla değiştirmek istediğinde yeni araca ait proforma fatura,  trafik ruhsatı veya noter satışını dilekçesine ekleyerek, eski aracının trafikten çekme belgesi fotokopisi veya araç ruhsat fotokopisini dilekçesine ekleyerek Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimine başvurur.  Zabıta Birimi aracı Uygunluk Belgesi almak üzere Teknik Komisyona sevk eder. Uygunluk Belgesi de aldıktan sonra yeni araç için geçerli olacak şekilde Toplu Taşıma İzin Belgesi ( Çalışma Ruhsatı ) düzenlenir. Çalışma Ruhsatı düzenlenen Halk Otobüsü  değişikliği yazısı Encümen kararı olmadan Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimince üst yazı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliğine bildirilir.( Form 1 )

Toplu Taşıma İzin Belgeli Halk Otobüsü sahipleri, araç değişikliklerini Emniyet Müdürlüğü trafik tescil tarihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde Belediyeye bildirimde bulunmak zorundadır. Bu süre sonunda bildirimde bulunmayan Halk Otobüsü sahipleri Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimince tanzim edilecek zabıtla tespit edilip konu Encümene bildirilir. Encümen Kararı ile o yıl ki Çalışma Ruhsatı Harç Bedelinin % 25 oranında belirtilen para cezasını Belediye veznesine ödemesi ve diğer toplu taşıma koşullarını taşıması şartıyla Toplu Taşıma İzin Belgeleri yenilenir.

Devir ile birlikte araç değişikliği yapılabilir. Ancak Halk Otobüsünü almak isteyen kişi veya kişiler bu taleplerini Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimine evraklarını sunmadan önce başvuru dilekçesinde; aracın sadece ticari plakasını alacağını ve yerine koyacağı aracın markasını, yaşını, motor ve şasi numarası vb. teknik bilgileri yazılı olarak belirtmek zorundadır. Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimince aracın model değişiklik talebi uygun görüldüğü takdirde; yeni araç Teknik Komisyona sevk edilir. Uygunluk Belgesi alan araç için işlemler tamamlanır.

Model değişikliği için mevcutta yeni Halk Otobüsü olmayan kişi, kişilere veya Tüzel kişiye, Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimi tarafından yeni araç alması için 1 ay süre verilir. Kendisine verilen süre zarfında araç almadığı tespit edilen gerçek ya da tüzel kişiye mazeretini yazılı bildirmesi halinde Encümen kararı ile Ek süre verilebilir. Bu süre 1 ayı geçemez. Bu süre zarfında da araç almayan gerçek ya da tüzel kişinin Halk Otobüsü değişikliği talebi ret edilir.( Form 2 )

 EĞİTİM

Madde 30-        

Halk Otobüsleri çalışma izin belgeli (ruhsatlı) araçlarda çalışan Özel Halk Otobüsü sahibi ve sürücüleri, yılda en az bir kez iki saatten az olmamak kaydıyla belediye ve ilgili oda tarafından, konusunda uzman kişiler nezaretinde düzenlenecek eğitim seminerine katılmak zorundadır. Kursa katılacak ve toplu taşıma araçlarında sürücülük yapacak olanların, 05/01/1961 tarihli 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na bağlı olarak Temel Eğitim Diplomasına sahip olmaları şarttır. Araç sürücülerinde, ilkokul diploması ile çalışanlar müktesep hak sahibidirler.

Belediye denetimli ve ilgili oda ile birlikte yapılacak seminer sonunda, seminere katılan araç sahibi ve sürücülerine “Seminere Katılım Belgesi” verilecektir.

 YOLCU KAPASİTESİ

Madde 31-

Özel ve Belediyenin Öz malı olan Halk Otobüslerinde taşınacak yolcu sayısı, motorlu araç tescil belgesinde belirtilen sayıdan fazla olamaz. İstiap haddinden fazla yolcu taşıma yapmaları halinde o yıl ki çalışma ruhsatı harç bedelinin yarısı oranında cezalandırılır.

   TEBLİGATLAR

 Madde 32-

Özel Halk Otobüsü işleticisi kendilerine yapılacak tebligata esas olarak tebligat adresini, kendisi ile istihdam ettikleri personelin ikametgâh adreslerini ve değişiklik olduğunda yazılı olarak beyan etmek zorundadır. Bildirim olan adrese tebligat yapılmış sayılır.

Günlük Hareket Programına dair bildirimler araçlarda görevli personele de yapılabilir. Bu bildirimler, araç sahibine yapılmış sayılır. Belediye Zabıta Birimi tüm işleticileri ilgilendiren ilânları ve uyarıları işleticinin üyesi veya ortağı olduğu Tüzel kişiler aracılığıyla da yaptırabilir.

 ALTINCI BÖLÜM

Denetim, İtiraz, Şikâyetler Cezalar ve Tahsilat

 

DENETİM

 Madde 33- Özel ve Belediyenin Öz malı ile taşımacılık yapan Halk Otobüsleri ile şoförleri bu yönetmelik  hükümlerine göre, aşağıdaki kurum görevlilerince denetlenebilir.

Emniyet Görevlileri,

Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri ve Özel kanunlarla Denetim Yetkisi Bulunanlar,

Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlüğü görevlileri (Karayolları Taş. Kanununa giren konularda)

Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimi tarafından belirlenen  denetim görevlileri.

Ayrıca Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimi adına denetim görevi verilen elemanlar (Bu görevliler; Zabıta Birimi tarafından verilecek Denetçi Belgesi ile denetim yaparlar)

Araç işleticisi ve personeli yukarıda belirtilen kişilerin talimatlarına uymak ve yardımcı olmakla yükümlüdür.

Hatalı ve kusurlu davranışları tespit olunan Özel Halk Otobüslerinde görev yapan personel denetim yetkisi tanınan ve yukarıda belirtilen yetkili kişilerce her zaman yazılı ve sözlü olarak uyarılabilirler.

Araçlar, işleticinin kendi sorumluluğu altında ve Belediyenin denetimine bağlı olarak bu yönetmelik esaslarına ve akdedilecek sözleşmeye göre çalıştırılır.

Denetimler bu yönetmelik hükümlerine ve sözleşmede yer alacak maddelere göre yapılır. Denetimde görülen menfi ve müspet hususlar, denetimi yapan tarafından araç işleticisine her zaman ve her araçta bulundurulacak ve istendiğinde ibraz edilecek Teftiş Defteri’ne işlenecektir. Ayrıca işletmeciye uygulanan bütün cezalar ile vatandaş şikâyet dilekçeleri, gereği yapılarak Belediye Zabıta Biriminde açılan bir Sicil Dosyasına işlenir. Asıl olan sicil dosyasıdır.

Belediye Zabıta Ekiplerince ve Diğer Denetim Görevlilerinin yaptığı, denetimlerde tespit edilen eksikler rapor haline getirilir ve düzenlenen tespit raporunun bir sureti yönetmelik gereğince gerekli yaptırımların uygulanması için Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimine gönderilir.

İdari para cezaları Kabahatler Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği, Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde uygulanır.

Toplu taşıma aracı sahipleri ve sürücülerinin Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak işlemiş oldukları her kusurda, 1608 Sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimince düzenlenen zabıt varakaları Belediye Encümenine gönderilir.

Mali İşler Müdürlüğünce Encümen Kararının tebliğinden itibaren yasal süre zarfında ödemenin yapılması zorunludur. Ödeme yapılmadığı takdirde; Mali İşler Müdürlüğünce ödeme emri düzenlenir. Bu süre içerisinde ödeme yapanlardan 6183 Sayılı Kanun hükümlerine göre tahsilat yapılır.    Verilen 7 takvim günü süre sonunda ödeme yapılmayan araçlar Trafik Zabıtasınca otoparkta bağlanır. Cezalı tahsilat yapılıncaya kadar araç otoparkta kalır. Çekici ve otopark ücretleri araç sahibi tarafından ödenir.

Ödemenin zamanında yapılmamasından dolayı otoparka bağlanan araçların Toplu Taşıma İzin Belgeleri Encümen Kararı ile iptal edilir.

Bu yönetmelikte ceza cetvelinde geçen ve karşılığı bulunan cezaları, yönetmelik hükümlerine ve Belediye Emir ve yasaklarına uymayan tüm Halk Otobüsü sahiplerine cezai işlem uygulamaya Trafik Zabıtası ve Gölhisar Belediyesi Zabıta Biriminde görevli zabıta kadrosunda bulunan kişiler yetkilidir.

 İTİRAZ

Madde 34-

Özel Halk Otobüsü işleticisi bu yönetmelik hükümlerine göre verilmiş yaptırımlar hakkında, bildirim tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde İtiraz Gölhisar Mahkemelerine ve Isparta  İdare Mahkemesine yapılır.

Gölhisar Belediyesi Encümenine sunulmak üzere Zabıta Birimine, İşletici ve şoförler hakkında, vatandaştan gelen şikâyet dilekçelerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 5  (beş) gün içerisinde savunmasını vermek zorundadır. Süresi içinde savunma yazılmaması veya zabıt varakalarına süresi dışında itiraz edilmesi hallerinde yapılan itiraz ve savunmalar kabul edilmez.

 ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRLMESİ

Madde 35- Bu yönetmelikteki diğer hükümlere uygun davranmadıkları anlaşılanlarla ilgili şikâyetler Gölhisar Belediye Zabıta Birimince değerlendirilir.

 

CEZALAR                                  
Madde 36-

İşleticiye verilecek her türlü para cezaları ve taşımacılıktan çıkarılma cezaları “Belediye Encümeni” kararı ile uygulanır. Otobüs işleticileri ve yanlarında çalışanların Yönetmelik hükümlerine aykırılık teşkil eden fiil ve davranışlar ile bunlar için uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir.

Özel ve Belediye’ye ait olan Halk Otobüs işleticilerine kurallara uymamaları ve hatalı davranışları sonucu uygulanacak olan para cezaları ile uygulama biçimini belirlemek, verilecek olan para cezalarını gösteren çizelgeleri yeniden düzenleme ya da değiştirme yetkisi Belediye Encümen' ine verilmiştir.

Suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru bakılır, aynı suçtan bir ceza alınmışsa ikincisinde ceza iki katına çıkartılır, ikiden fazla ceza alınması durumunda ceza yine iki katı olarak uygulanır.

Ceza Cetvelindeki 22. madde hariç, bir işletme yılı içeresinde aynı maddeden 5, değişik maddelerden 12 defa ceza alınması halinde sözleşme fesih edilir.

Uygulanacak yaptırım tutarı sütunundaki rakamlar tam bilet sayısını ifade etmektedir. Uygulanacak maddi yaptırımın (TL) bazındaki tutarı bu rakamlar o tarihteki tarifeye göre 1 adet tam elektronik kart fiyatı ile çarpılarak hesaplanır.

 

        Yönetmelikte bahsedilen hususlara riayetsizlik hallerinde hangi cezanın uygulanacağı, aşağıdaki cetvelde belirlenmiştir.

 CEZA YAPTIRIM CETVELİ

 

 

Suçun Konusu

Cezası

1

Kirli araçla sefere çıkılması,

Ceza: 100 tam bilet tutarında para cezası

2

Araçlarda bulunması gereken şartların yerine getirilmemesi,

Ceza: 200 tam bilet tutarında para cezası

3

Gerekli bakım ve onarımını yaptırmadan, teknik özelliklerini yitirmiş araçla sefere çıkılması,

Ceza: 500 tam bilet tutarında para cezası

4

Elektronik kart veya biletin Kart okuma cihazına okutturulmadan yolcu taşınması,

Ceza: 400 tam bilet tutarında para cezası

5

Araç sürücüsünün Seyahat kartı veya Manyetik bilet yerine para alarak yolcu taşıması, Manyetik bileti yolcudan alarak

Kart okuma cihazına okutmaması,

Ceza: 500 tam bilet tutarında para cezası

6

Otobüs işleticisinin ve şoförün otobüs içinde elektronik bilet satması.

Ceza: 400 tam bilet tutarında para cezası

7

Kurallara ve yönetmeliklere uygun olmayan personel çalıştırılması,

Ceza: 700 tam bilet tutarında para cezası

8

Araçta görevli personelin bu yönetmelikte belirtilen kıyafet ile ilgili maddeye uymaması,

Ceza: 300 tam bilet tutarında para cezası

9

Araçta görevli personelin sefer sırasında sigara içmesi,

Ceza: 400 tam bilet tutarında para cezası

10

Otobüsler sefer halinde iken, kulaklık haricinde cep telefonu kullanılması,

Ceza: 100 tam bilet tutarında para cezası

11

Otobüste her türlü (radyo, teyp vb.) sesli yayın yapılması,

Ceza: 200 tam bilet tutarında para cezası

12

Hatlarda sefer esnasında, lokanta, kahvehane vb. yerlerin önünde durulması,

Ceza: 100 tam bilet tutarında para cezası

13

Çığırtkanlık yaparak yolcu toplamaya çalışılması,

Ceza: 300 tam bilet tutarında para cezası

14

Duraklarda gerektiğinden fazla veya az beklenilmesi,

Ceza: 100 tam bilet tutarında para cezası

15

Duraklarda yolcu varken durulmaması,

Ceza: 200 tam bilet tutarında para cezası

16

Yolcuya hakaret edilmesi ve kötü davranılması,

Ceza: 300 tam bilet tutarında para cezası

17

Aracın sefer sırasında kaza yaparak ölüme sebebiyet vermesi ve bu durumun sürücü hatasından kaynaklandığının, trafikçe tutulan rapordan veya mahkeme kararından tespit edilmesi,

Ceza: Sürücünün işten el çektirilmesi

18

Belediye Zabıta Birimince belirtilen Günlük Hareket Programı’na kısmen uyulmaması,

Ceza: 300 tam bilet tutarında para cezası

19

Gölhisar Zabıta Birimince belirlenen Rotasyon Programına uyulmaması,

Ceza: 300 tam bilet tutarında para cezası

20

Görevli denetim elemanlarının talimatlarına uyulmaması,

Ceza: 200 tam bilet tutarında para cezası

21

Görevli denetim elemanlarına hakaret ve kötü muamelede bulunulması,

Ceza: 300 tam bilet tutarında para cezası

22

Sürücünün alkollü, uyuşturucu vb. keyif verici maddeler almış iken araç kullanması (Test raporuyla sabit olması halinde)

Ceza: 2000 tam bilet para cezası ve Sürücünün işten el çektirilmesi, bir işletme yılında tekrarında 4000 tam bilet para cezası ve sözleşmesinin iptali.

 

23

Yedek aracın izinsiz olarak Denetim Görevlisinin göstereceği yerden ayrılması

Ceza: 300 tam bilet tutarında para cezası

24

Servis sonunda toplanma bölgesine gelinmemesi.

Ceza: 400 tam bilet tutarında para cezası

25

Otobüs işleticisi veya sorumlu çalışanlarının şehir içi güzergâhlarda toplu taşımacılık hizmeti verirken, hangi nedenle olursa olsun başka bir şahıs ile kavga, küfür vb. saldırı amaçlı eylemler gerçekleştirmesi,

Ceza: 200 tam bilet tutarında para cezası

26

Araçlarda yolcu konforunu etkileyen donanımları kullanmamak (klima, kalorifer vb.)

Ceza: 200 tam bilet tutarında para cezası

27

Zabıta Birimine bilgi vermeksizin kasıtlı olarak aracın hatta çalışmaması.

Ceza: 2.000 tam bilet tutarında para cezası

28

Ücretsiz veya indirimli yolculuk hakkı olan yolcuları taşımamak.

Ceza: 100 tam bilet tutarında para cezası

29

Hareket Saatlerine uymamak (Yazılı saatten önce veya rötarlı hareket etmek, seyir esnasında yavaş giderek arkasındaki aracın zamanına girmek vb.).

Ceza: 100 tam bilet tutarında para cezası

30

Elverişsiz hava şartlarında tam gün veya kısmen çalışmamak (Bu günlerde izin talep edilemez).

Ceza: 100 tam bilet tutarında para cezası

31

İzinli iken aracını izin gerekçesi dışında başka işlerde kullanmak-kullandırmak vb. Zabıta Biriminin izni olmadan aracını ticari amaçla kiraya vermek (Klip-Film çekimi vb.)

Ceza: 1000 tam bilet tutarında para cezası

32

Hizmet esnasında, yolcuya, Zabıta personeline, denetim görevlilerine ve diğer taşımacı veya personeline fiili saldırıda bulunmak, kavgaya karışmak, darp etmek (Doktor veya polis raporu ile belgelendirmek kaydıyla).

Ceza: 5.000 tam bilet tutarında para cezası (Tekrarında Taşımacı zorunlu devir)

33

Araç üzerinde sürekli bulundurulması gereken belgeleri, denetim görevlilerince istendiğinde ibraz etmemek. İşletme Personelinin işle ilgili emir ve direktiflerine uymamak.

Ceza: 200 tam bilet tutarında para cezası

34

Toplu olarak direniş yaparak taşımacılığı durdurmak, aksatmak. Aracı ile birlikte gösteri yapmak, kamu düzenini ve otoritesini sarsacak vb. eylemlerde bulunmak.

Süresiz Çalışma ruhsatının iptali.

35

Zabıta Birimi tarafından tebliğ edilen özel ve resmi günlerde bayrak, flama, afiş vb. takmamak, izinsiz reklam almak ve afiş takmak.

Ceza: 200 tam bilet tutarında para cezası

36

Mazeretsiz olarak ya da izin talebi uygun görülmediği halde tam gün göreve gelmemek.

Ceza: 100 tam bilet tutarında para cezası

37

Uygun sürücü belgesine sahip olmayan sürücü çalıştırmak

Ceza: 200 tam bilet tutarında para cezası

38

Meskûn Mahallerde havalı korna kullanmak.

Ceza: 500 tam bilet tutarında para cezası

39

Zabıta personelinin güvenini istismar etmek, ispat edemeyeceği isnatlarda bulunmak.

Ceza: 200 tam bilet tutarında para cezası

40

Gölhisar Belediye Meclisi tarafından belirlenen yolcu taşıma tarifelerine uymamak.

Ceza: 200 tam bilet tutarında para cezası

41

Hizmet esnasında yolcuya, Zabıta personeline, Denetim görevlilerine ve Özel Halk Otobüsü personeline, yaralamak ve öldürmek kastıyla, ateşli veya ateşsiz silahla saldırıda bulunmak.

Ceza: 30.000 tam bilet tutarında para cezası (Taşımacı zorunlu devir)

 

 

 

42

Haksız kazanç sağlamak amacıyla (kent kartın istismarı halinde), toplu taşımacılık faaliyetiyle ilgili usulsüzlük, sahtecilik yol ve yöntemlere başvurmak (ve bu durumun yargı kararı ile ispat edilmesi durumunda)

Ceza: 10.000 tam bilet tutarında para cezası (Taşımacı zorunlu devir)

43

Teknik talimatnameye aykırı olarak, aracın teknik özelliklerini, iç ve dış dizaynını değiştirmek, tadil etmek.

Ceza: 400 tam bilet tutarında para cezası

 

 

 

44

Seyir esnasında aynı güzergahı kullanan gerek aynı gerekse diğer hatlara ait otobüsleri taciz etmek (Üzerine kırmak, önünü kesmek vb., hatalı sollama yapmak, tehlikeli ve

Süratli araç kullanmak vb.)

Ceza: 100 tam bilet tutarında para cezası

45

Yolcular tarafından unutulan ve kendisine teslim edilen her türlü eşyayı ve usulsüz kullanım nedeniyle el koyulan kartları en yakın işletme birimlerine teslim etmemek

Ceza: 100 tam bilet tutarında para cezası

46

Herhangi bir sebeple personel, 65 yaş, engelli veya basın kartlarına şoför tarafından el konulması.

Ceza: 100 tam bilet tutarında para cezası

47

Fiili (cinsel) tecavüz vb. yüz kızartıcı eylem ve davranışlarda bulunmak (RAPORLA TESPİT HALİNDE).

Ceza: 30.000 tam bilet tutarında para cezası (Taşımacı zorunlu devir)

48

Otobüs Duraklarına geçiş saatlerini belirten çizelge asılmaması durumunda her durak için kesilecek ceza

Ceza: 200 tam bilet tutarında para cezası

 Yönetmeliğe göre riayetsizlik sayılmayan haller:

 Herhangi bir arıza veya aracın yolda kalması (Bu durumun zabıta personeline bildirilmesi şartı ile).

Sefer esnasında meydana gelen bir olay veya trafik kazası sebebiyle aracın veya araç personelinin karakol emrine alınması.

Kanunla yetkilendirilmiş mercilerce aracın parka çekilmesi.

 TAHSİLAT

Madde 37-

İşletmeciler ve sürücülerin bu yönetmelik hükümlerine uymamaları durumunda Belediye zabıtası memurlarınca düzenlenen tespit tutanağı Zabıta Birimince Encümen'e sevk edilir. Encümen kararı ile alınan bilet cezası kararı Zabıta Birimi tarafından işletmeciye tebliği yapılır. İlgiliye tebliğinden itibaren 30 takvim günü süre zarfında Belediye veznesine ödemenin yapılması zorunludur. İşletmeci ödememe ısrarının devamı halinde Encümence çalışma ruhsatı askıya alınarak araç parka çekilir. İşletmecinin cezası 6183 sayılı kanun hükümlerine göre kendisinden tahsil edilir.

Borçları tam olarak tahsil edildiğinde araç işleticiye teslim edilir.

  Zabıta Biriminin işletmeciye yapacağı her türlü bildirimler; işletmecinin kendisine direk yapılabileceği gibi, işletmecinin bağlı bulunduğu Kooperatif adresine de yapılabilir. Ayrıca işletmeciler ile ilgili her tür bildirimlerin Kooperatife tebliğ edilmesi, işletmecilere de tebliğ niteliğindedir.

ÖZEL HALK OTOBÜS İHTİYAÇ MİKTARININ BELİRLENMESİ VE FARKLI İHTİYAÇLAR

Madde 38-

Kent içinde özel otobüslerin çalıştırılması, yeni hat tespiti Belediye Encümeni tarafından karara bağlanır.

Gölhisar Belediyesi hat veya hat grubundaki yolcu taşımacılık hakkını belediye kanunu, bu yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ihaleye çıkarmaya Belediye Encümeni yetkilidir

Gölhisar Belediyesi 5393 sayılı belediyeler kanununun 14.maddenin (a), (b) ve 15. maddenin 1.fıkrasının (b), (c), (f) ve (p) bendi ile aynı maddenin 2. fıkrasındaki hükümlerdeki hak ve yetkilerince Özel Halk Otobüslerine hat tahsis etmeye bu hatlarda çalışacak toplu taşım araç sayısını, bilet ve ücret tarifelerini, zaman ve güzergâhları, durak yerlerini belirlemeye, işletmek, işlettirmek ve kiraya vermeye ve aynı kanunun 67. maddesi esaslarına göre hizmet satın almaya yetkilidir. Verdiği bu hakları geri almaya ve iptal etmeye ayrıca hakları değiştirmeye yetkili olup, bu husustaki verdiği haklar Kamu yararı, Kamu hizmetinin gerekliliği ve Kamu düzeni açısından sakıncalı olması halinde iptale ve değiştirmeye konu olabilir.

Yeni yerleşim alanlarının oluşması, imar planlarında yeni yolların açılması ve diğer durumlarda bazı hatların iptalinin veya değiştirilmesinin gerekliliği halinde Belediye yeni kararlar alabilir. Belediye otobüslerinin hatları Belediye Encümeni tarafından, ayrıca karara bağlanabilir. İşleticiler bu kararlara, tebliğinden itibaren uymak zorundadırlar.

Gölhisar Belediyesi gerek gördüğünde Zabıta Biriminin teklifi ile yeni hat açmaya, yeni araç ilave etmeye, mevcut hatların araç sayılarını artırmaya yetkilidir. Hatların artırılması, araçların ihtiyaca binaen çoğalması durumunda yedekte bekletilen araç sayısı da artırılabilir.

Gölhisar Belediyesi toplu taşıma hizmetlerinde tekel yetkisine sahip olup, otobüs taşımacılığının özelleştirilmesi. belediyenin dolmuş, taksi, tramvay, metro gibi toplu taşımacılık yapması veya yaptırmasına engel değildir.

 Gölhisar İlçe mücavir alanları içerisinde toplu taşımacılık yapacak Halk Otobüsü “ M” plaka sayısı       

      15 M 0401 den başlayarak 15 M 0500’de sınırlandırılmıştır.

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

İşletmecilikten çekilme ve çıkarılma, Diğer hükümler

 

İŞLETMECİLİKTEN ÇEKİLME VE ÇIKARILMA

Madde 39- İşletmecilikten çıkarılma aşağıdaki şartlardan herhangi biriyle olur.

Gölhisar Belediyesi Zabıta Biriminin teklifi ve Belediye Meclisinin kararı doğrultusunda özel otobüslerin sayısında bir azaltılma gerekliliği olduğu takdirde; karar tarihinden itibaren 1 yıl geriye doğru bakılarak sicilinde Belediye Encümeni tarafından en çok ceza alan otobüsten başlanarak yeterli sayıda araç çıkarılır, alınan ceza miktarları eşit sayıda çıkar ise Belediye encümenince kura çekilerek çıkarılacak araçlar belirlenir.

Kendi isteği ile çıkanlar işletmeden çekilmiş sayılır.

İş bu yönetmelik gereğince Toplu Taşıma İzin Belgesi ya da sözleşmesi iptal edilenler, işletmecilikten çıkarılmış sayılacaktır.

Belediye denetimli özel halk otobüsleri herhangi bir sebeple herhangi bir hatta yolcu nakli işini yapamadıkları anda halkın mağdur edilmemesi için Belediye o hatta derhal araç koyabilir ve bu halde en geç 10 (on) gün içerisinde durum işletmeci tarafından düzeltilmezse işleticiye verilen bu hattın çalışma ruhsatlarını iptal edip etmemeye Encümen yetkilidir. Bu hallerde işleticiye herhangi bir geri ödeme yapılmaz.

Toplu taşım hak sahipleri Belediyeye bilgi vermeden taşıma hakkından vazgeçemezler. Bildirimsiz ayrılma halinde hak sahibinin çalışma ruhsatı iptal edilir ve kesin teminatı ve ek teminatı  irad kaydedilir.

Aracın trafik ruhsatının iptali, teknik ve fenni kontrolünün artık yapılamayacağı ya da geçirdiği kaza ve kullanım nedeniyle kent ve kent halkına yakışmayan sağlıksız bir durumu ortaya çıkması halinde,

Aracın 15 yaşını geçmesine rağmen 0–9 yaş arası araçla değiştirilmemesi halinde.

Ceza uygulanmasının aracın taşımacılıktan çıkarılmasını gerektirdiği durumda araç taşımacılıktan çıkarılır. Teminat iade edilmez. Teminat gelir kaydedilir.

Özel Halk Otobüsü çalıştırmaktan çekilmek isteyen şahıslar bir dilekçe ile Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimine müracaat ederler. “M” plakasının üzerinde Rehin, Haciz vb. işlemler varsa kaldırılması gerekmektedir. Bu takdirde ruhsat Belediye Encümeni Kararı ile iptal edilir. Ruhsatı iptal edilen araçların plakaları Zabıta Birimince, Gölhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğine ve ilgili Odaya bildirilir.

Taşımacı/taşımacılar, mevcut araçlarını üzerindeki ticari plakayla birlikte veya sadece plakayı devrederek taşımacılıktan çekilebilirler. Taşımacının kendi isteği ile taşımacılıktan çekilmesi, vefat etmesi, başkasına devretmesi veya durumunun değişmesi hallerinde uygulama aşağıda olduğu gibidir.

 a)  Taşımacı Gerçek Kişi ise;

1) En az bir ay (30 takvim günü ) önceden Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimine bildirmek sureti ile taşımacılıktan çekilebilir.

2) Taşımacının vefat etmesi halinde taşımacılık sona erer. Çalışma Ruhsatı iptal edilir. Varisler, veraset ilamı ile 3 (üç) ay içerisinde Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimine durumu yazılı bildirimde bulunmak ve gerekli kanuni belgeleri ibraz etmek kaydı ile taşımacılığa devam edebilirler. Bu takdirde tüm işlemlerin ölüm tarihi itibari ile en geç 6 ay (180 takvim günü) içinde ikmal edilmesi zorunludur. Belirlenen süreler dâhilinde müracaat etmeyen ve gereken işlemleri yerine getirmeyen varislerin taşımacılığa devam etme hakları ortadan kalkar.

      b) Taşımacı birden fazla gerçek kişi ise;

Taşımacılardan biri veya daha fazlası kendi isteği/istekleri ile hisselerini kalan ortak/ ortaklara devrederek taşımacılıktan çekilebilir. Bu takdirde, taşımacı sıfatına haiz olup, çıkanların hissesini devir alan diğeri/ diğerleri olayı, vukuu tarihinden itibaren en geç bir ay (30 takvim günü) içinde Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde taşımacılığa son verilir.

         c) Taşımacı Tüzel Kişilik ise;

1) Tüzel kişiliğin nihayete ermesi halinde taşımacılığı da aynı zamanda sona erer.

2) Tüzel kişiliğin nitelik değiştirmesi veya yeni ortak alması veya satış ya da devir yoluyla el değiştirmesi halinde, bu hususların kesinleştiği tarihten itibaren 30 takvim günü içinde Gölhisar Belediyesi Zabıta Birimine yazılı bildirimde bulunmak ve en geç 90 takvim günü içinde ilgili işlemleri tamamlamak şartıyla taşımacılığa devam edebilirler. Aksi halde taşımacılıktan çekilmiş sayılırlar.

 

DİĞER HÜKÜMLER

Madde 40-

Tüm otobüsler ile ilgili olarak; kamu düzeni, kamu yararı ve vatandaşların sosyal ihtiyaçları ile daha kaliteli toplu taşıma hizmeti sunabilmek amacıyla farklı uygulamalar yapılması hususunda Gölhisar Belediye Başkanlığı yetkilidir.

Bu yönetmelik hükümleri kapsamında çalışmaktan men edilen araçlar ile çalışamayacağından dolayı izin verilen araçlar, çalışmadığı süre boyunca elektronik ücret toplama sisteminden herhangi bir pay alamazlar.

İşleticiler yönetmeliğe göre oluşan noksanlıklarını bu yönetmeliğin ilan edildiği tarihten itibaren 120 günlük süre içerisinde gidermek zorundadır.

Özel Halk Otobüs işleticileri, Belediye Meclisi ve Belediye’nin alacağı bütün kararlara uymak zorundadır.

Bu Yönetmelik Gölhisar Belediye Meclisince kabul edilip, yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer, yürürlükteki daha önceki yönetmelikler ve değişiklik ekleri hükümsüz kalır.

Bu yönetmelik hükümleri Gölhisar Belediye Başkanlığı tarafından yürütülür.

Bu yönetmelik hükümlerinden dolayı doğacak anlaşmazlıkların vuku bulması halinde Gölhisar Mahkemeleri yetkilidir.

Gölhisar Belediyesi İlçe Mücavir alanı içeresinde bulunan tüm güzergâhların krokisi ve tüm otobüs durakların listesi Form 3’ün Eklerinde mevcuttur.

 

 YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN

Madde 41- 06.10.2011 tarih ve 2011/119 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilip yürürlüğe konulan      “Şehir İçi Otobüsleri Çalışma ve Seyrüsefer Yönetmeliği “ ekleri ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

YÜRÜRLÜK

Madde 42- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b ve 18/m Maddelerinde verilen yetkiye dayanarak hazırlanan iş bu yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip, 3011 sayılı Resmi Gazete de yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanunun 2. Maddesi gereğince mahalli gazeteler veya diğer yayın organlarınca ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer. Toplu ulaşımda dönüşüm ve yeniden yapılandırma uygulamaları kapsamında Belediye Encümeni ve Belediye Meclisince alınan kararlar ile Belediye-Kooperatif arasında imzalanan sözleşmeler bu yönetmeliğin ekleri hükmündedir.

YÜRÜTME

Madde 43- Bu Yönetmelik hükümlerini, Burdur Belediye Başkanı yürütür.