DUYURU

22.02.2023


ARSA SATIŞ İLANI

T.C.
BURDUR İLİ
GÖLHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İLAN

Madde 1- İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, muhammen bedeli ve geçici teminat bedeli:
Belediye Encümeninin 27.10.2022 tarih 83 nolu ve 12.01.2023 tarih 12 nolu kararları gereğince mülkiyeti belediyemize ait, ilçemiz Çeşme Mahallesinde bulunan aşağıda bilgileri verilen arsalar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile satılacaktır.
İhale ile satılacak arsaların ada-parsel, muhammen bedeli, geçici teminat tutarı, ihale tarih ve saati, imar durumu ile ihale usulü aşağıda sunulmuştur.

 

S.NO

 

CİNSİ

 

ADA/PARSEL

MUHAMMEN BEDELİ (TL) 

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

İHALE USULÜ

1

Arsa

1215/1

 2.100.000,00

63.000,00

02.03.2023

14.00

Açık Teklif

2

Arsa

174/31

    390.000,00

11.700,00

02.03.2023

14.30

Açık Teklif

 

S.NO

 

CİNSİ

 

ADA/PARSEL

 

TAPU ALANI (M2)

 

KULLANIM AMACI

 

TAKS

 

KAKS

 

KAT SAYISI

1

Arsa

1215/1

828,82

Meskûn Konut Alanı

0.35

1.05

3 Kat

2

Arsa

174/31

305,20

Meskûn Konut Alanı

0.35

0.70

2 Kat

Madde 2- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:
Şartname ve ekleri (ihale dokümanı), Belediye Hizmet Binası, Yazı İşleri Müdürlüğünden 800,00 TL (sekiz yüz Türk Lirası) karşılığında satın alınabilir.
Madde 3- İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:
İhaleler, Gölhisar Belediyesinin Pazar Mahallesi, Cumhuriyet Cad. No: 79 Gölhisar/BURDUR adresindeki toplantı salonunda 02.03.2023 tarihinde yapılacaktır.
Madde 4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri:
4.1.a) Gerçek kişi olması halinde, nüfus cüzdanı fotokopisi ve noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi,
4.1.b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.c) Geçici teminatın ödendiğine ilişkin belge veya teminat mektubu, geçici teminat nakit olarak Gölhisar Belediye Başkanlığı veznesine veya T.C. Ziraat Bankası Gölhisar Şubesi “ TR29 0001 0004 5533 9381 48 5001” IBAN No’lu hesabına yatırılacaktır.
İhaleye katılıp ta üzerinde ihale bırakılmayan isteklilerin geçici teminatları kendilerine hemen iade edilecektir.
4.1.d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.f) Gölhisar Belediyesine borcu (Emlak, ÇTV, Kira, vb.) olmadığına dair Gölhisar Belediyesi Gelir Şefliğinden, (katılım dosyalarının idareye en son verileceği tarih ve saatten önce) alınmış belge.
4.1.g) İhale dokümanının satın alındığını gösteren vezne makbuzu.
4.1.h) Türkiye’de tebligat için adres göstermeleri.
           4.1.ı) 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre ihalelerde yasaklı olmadığına dair taahhütname,
Madde 5- Açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, başvuruların hangi tarih ve saate kadar nereye yapılacağı:
İhale katılım dosyaları en geç 02.03.2023 tarihi, saat 12.00’a kadar Pazar Mahallesi Cumhuriyet Cad. No: 79 Gölhisar/BURDUR adresinde bulunan Gölhisar Belediyesi Hizmet Binasındaki Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. Bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
6- İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen ihaleden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

İlan Olunur.