DUYURU

26.05.2022


İHALE İLANI

Madde 1- İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, muhammen bedeli ve geçici teminat bedeli:
1-a) Belediye Encümeninin 28.04.2022 tarih ve 35 nolu kararı gereğince, İlçemiz Konak Mahallesinde bulunan 7 adet hal dükkânı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık teklif usulüyle sezonluk (6 Aylık) kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılacaktır.SIRA NO


CİNSİ

SEZONLUK
(6 AYLIK)  MUHAMMEN BEDELİ (TL)
(KDV DAHİL)


GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)


İHALE TARİHİ


İHALE SAATİ


CİNSİ


KİRA MÜDDETİ

1

Hal Dükkanı 1 Nolu

10.000,00 TL

300,00 TL

30.05.2022

10.00

Dükkan

6 Aylık

2

Hal Dükkanı 2 Nolu

10.000,00 TL

300,00 TL

30.05.2022

10.15

Dükkan

6 Aylık

3

Hal Dükkanı 3 Nolu

10.000,00 TL

300,00 TL

30.05.2022

10.30

Dükkan

6 Aylık

4

Hal Dükkanı 4 Nolu

10.000,00 TL

300,00 TL

30.05.2022

10.45

Dükkan

6 Aylık

5

Hal Dükkanı 5 Nolu

10.000,00 TL

300,00 TL

30.05.2022

11.00

Dükkan

6 Aylık

6

Hal Dükkanı 6 Nolu

10.000,00 TL

300,00 TL

30.05.2022

11.15

Dükkan

6 Aylık

7

Hal Dükkanı 7 Nolu

10.000,00 TL

300.00 TL

30.05.2022

11.30

Dükkan

6 Aylık


1-b) Belediye Encümeninin 21.04.2022 tarih 34 nolu ve 12.05.2022 tarih 37 nolu kararları gereğince mülkiyeti belediyemize ait Armutlu Mahallesinde bulunan aşağıda bilgileri verilen arsalar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile satılacaktır.
İhale ile satılacak arsaların ada-parsel, muhammen bedeli, geçici teminat tutarı, ihale tarih ve saati ile ihale usulü aşağıda sunulmuştur.


S.NO

CİNSİ

Ada /Parsel

MUHAMMEN BEDELİ (TL)  KDV DÂHİL

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

İHALE USULÜ

1

Arsa

267/196

447.416,00 TL        

13.422,48 TL

30.05.2022

14.00

Açık Teklif

2

Arsa

327/75

231.500,00 TL

6.945,00 TL

30.05.2022

14.15

Açık Teklif

3

Arsa

332/13

312.970,00 TL

9.389,10 TL

30.05.2022

14.30

Açık Teklif


Madde 2- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:
Şartname ve ekleri (ihale dokümanı), Pazar Mahallesi, Cumhuriyet Cad. No: 79 Gölhisar/BURDUR adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası, Yazı İşleri Müdürlüğünden 350,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında satın alınabilir.

Madde 3- İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:
İhaleler, Gölhisar Belediyesinin Pazar Mahallesi, Cumhuriyet Cad. No: 79 Gölhisar/BURDUR adresindeki toplantı salonunda 30.05.2022 tarihinde yapılacaktır.

Madde 4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri:
4.1.a) Gerçek kişi olması halinde, nüfus cüzdanı fotokopisi ve noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi,
4.1.b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.c) Geçici teminatın ödendiğine ilişkin belge veya teminat mektubu, geçici teminat nakit olarak Gölhisar Belediye Başkanlığı veznesine veya T.C. Ziraat Bankası Gölhisar Şubesi “ TR29 0001 0004 5533 9381 48 5001” IBAN No’lu hesabına yatırılacaktır.
İhaleye katılıp ta üzerinde ihale bırakılmayan isteklilerin geçici teminatları kendilerine hemen iade edilecektir.
4.1.d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.f) Gölhisar Belediyesine borcu (Emlak, ÇTV, Kira, vb.) olmadığına dair Gölhisar Belediyesi Gelir Şefliğinden, (katılım dosyalarının idareye en son verileceği tarih ve saatten önce) alınmış belge.
4.1.g) İhale dokümanının satın alındığını gösteren vezne makbuzu.
4.1.h) Türkiye’de Tebligat için adres göstermeleri.

Madde 5- Açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, başvuruların hangi tarih ve saate kadar nereye yapılacağı:
İhale katılım dosyaları en geç 30.05.2022 tarihi, hal dükkanları için Saat 09.00’a kadar; arsa satışları için saat 13.30’a kadar Pazar Mahallesi Cumhuriyet Cad. No: 79 Gölhisar/BURDUR adresinde bulunan Gölhisar Belediyesi Hizmet Binasındaki Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. Bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İlan Olunur.

 

Gölhisar Belediye Başkanlığı
İdare